ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: економічний розвиток, підприємство, управління, стратегії розвитку, принципи, сталий розвиток

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та формулюванню теоретичних засад управління економічним розвитком підприємств як основи для варіативності та утвердження раціонального механізму забезпечення економічного розвитку. Досліджено та узагальнено різноманітність поглядів щодо забезпечення економічного розвитку в аспекті діяльності підприємств. Визначено, що притаманною особливістю нинішнього етапу розвитку економічних відносин є докорінні перетворення в усіх їх сферах, що безпосередньо впливають на систему управління суб’єктів господарювання. Економічний розвиток підприємства є сталим процесом, що забезпечує керовані та спонтанні зміни з одного стану функціонування до іншого шляхом внесення змін та впливу факторів. Управління економічним розвитком відбувається шляхом застосування різноманітних інструментів, методів та методик, а також технічної та наукової складової. Відображено взаємозалежності складових частин економічного розвитку підприємств.

Посилання

Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі: колективна монографія / за заг. ред. О.В. Ареф’євої. Київ : НАУ, 2018. 364 с.

Дакус А.В., Сімченко Н.О. Економічний розвиток підприємства: сутність та визначення. Актуальні проблеми економіки та управління. 2012. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12350

Євдокимова Н.М., Котенок Д.М. Інституційне підґрунтя інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішень. Стратегія підприємства: підприємницький контекст : монографія Заг. ред.: Л.П. Батенко, Т.І. Решетняк. Київ : КНЕУ, 2019. 424 с.

Кифяк В.Ф. Теоретичні основи визначення категорії «розвиток підприємства». Економічний аналіз. 2011. Вип. 8. Ч. 2. С. 190–194.

Кузьмін О.Є., Дідик А.М. Ознаки та особливості полівекторного розвитку підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2015. № 819. С. 3–8.

Karl Marx. Das Kapital: From Capitalist Exploitation to Communist Revolution. David Ramsay Steele, Louis Rukeyser. 2006. 907 p.

Надтока Т.Б., Какуніна Г.А. Соціальний розвиток промислового підприємства та механізми його управління. Управленческие технологии в решении современных проблем развития социально-экономических систем : монография / за заг. ред. О.В. Мартякової. Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. С. 564–569.

Нечепуренко М.Н. Проблеми економічного розвитку підприємств. Питання економічних наук. 2006. № 1 (17). С. 23–25.

Плугіна Ю.А. Розвиток персоналу підприємства: підходи, сутність, моделі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. Вип. 42. С. 323–327.

Краус Н.М. Д. Рікардо – економіст епохи промислового перевороту. Історія економіки та економічної думки. Київ : Центр учб. літ., 2014. С. 150–159.

Сміт А. Багатство народів. Дослідження про природу та причини добробуту націй. Пер. Олександра Васильєва. Київ : Наш Формат, 2018.722 с.

Трофимова В.В. Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 8. С. 33–37.

Філософський словник / за ред. В.І. Шинкарука. 2-ге вид. Київ : Голов. ред. УРЕ, 1986. 800 с.

Ramsey F. Mathematical Theory of saving. Economic Journal. 1928. Vol. 38. P. 543–559.

Дідик А.М. Полівекторний розвиток підприємств: соціально-економічні та регулятивні аспекти : монографія. Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. 344 с.

Забаштанська Т., Попело О., Нікітенко М. Маркетингові засади розвитку системи планування інновацій на підприємствах в умовах цифровізації. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № (28). С. 153–162.

Тульчинська С.Т., Газарян Є.А. Інноваційні стратегії розвитку промислового підприємства на сучасному ринку. Сучасні підходи до управління підприємством. Збірник тез доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції. 2018. URL: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/129594

Arefieva O.V. (2018) Stiykyy rozvytok pidpryyemstv u mizhnarodnomu ekonomichnomu prostori. [Sustainable development of enterprises in the international economic space]. Kyiv: NAU. (in Ukrainian)

Dakus A.V., & Simchenko N.O. (2012) Ekonomichnyj rozvytok pidpryiemstva: sutnist' ta vyznachennia. [Economic development of the enterprise: essence and definition]. Aktual'ni problemy ekonomiky ta upravlinnia. Retrieved from: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12350 (in Ukrainian)

Yevdokymova N.M., & Kotenok D.M. (2019) Instytutsiyne pidgruntya informatsiyno-analitychnoho zabezpechennya upravlinsʹkykh rishen [Institutional background of information and analytical support of management decisions] In L.P. Batenko, T.I. Reshetnyak (Eds.), Stratehiya pidpryyemstva: pidpryyemnytsʹkyy kontekst – Enterprise strategy: entrepreneurial context (p. 424) Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Kyfiak V.F. (2011) Teoretychni osnovy vyznachennia katehorii «rozvytok pidpryiemstva» [Theoretical foundations of the definition of the "enterprise development" category]. Ekonomichnyj analiz – Economic analysis, 8 (2), 190–194. (in Ukrainian)

Kuz'min O.Ye., & Didyk A.M. (2015) Oznaky ta osoblyvosti polivektornoho rozvytku pidpryiemstv [ Signs and features of multi-vector development of enterprises]. Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, 819, 3–8. (in Ukrainian)

Karl Marx (2006) Das Kapital: From Capitalist Exploitation to Communist Revolution. David Ramsay Steele, Louis Rukeyser, 907.

Nadtoka T.B., & Kakunina H.A. (2011) Sotsial'nyj rozvytok promyslovoho pidpryiemstva ta mekhanizmy joho upravlinnia [Social development of an industrial enterprise and mechanisms of its management]. In O.V. Martiakovoi. Upravlencheskye tekhnolohyy v reshenyy sovremennykh problem razvytyia sotsyal'no-ekonomycheskykh system – Management technologies in the solution of modern problems of the development of social and economic systems. Donets'k: DVNZ «DonNTU», 564–569. (in Ukrainian)

Nechepurenko M.N. (2006) Problemy ekonomichnoho rozvytku pidpryiemstv. [Problems of economic development of enterprises]. Pytannia ekonomichnykh nauk – Issues of economic sciences, 1 (17), 23–25. (in Ukrainian)

Pluhina Yu.A. (2013) Rozvytok personalu pidpryiemstva: pidkhody, sutnist', modeli [Enterprise personnel development: approaches, essence, models]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Herald of the economy of transport and industry, 42, 323–327. (in Ukrainian)

Kraus N.M. (2014) D. Rikardo – ekonomist epokhy promyslovoho perevorotu [Ricardo – an economist of the era of the industrial revolution] Istoriya ekonomiky ta ekonomichnoyi dumky – History of economics and economic thought. (p. 150-159).) Kyiv: Tsentr uchb. lit. (in Ukrainian)

Smit A. (2018) Bahat·stvo narodiv. Doslidzhennya pro pryrodu ta prychyny dobrobutu natsiy [Wealth of nations. An Inquiry into the Nature and Causes of the Welfare of Nations]. Kyiv: Nash Format, 722. (in Ukrainian)

Trofymova V.V. (2010) Kontseptsiya staloho rozvytku yak osnova postindustrialʹnykh modeley rozvytku [The concept of sustainable development as the basis of post-industrial development models]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 8, 33–37. (in Ukrainian)

Filosofs'kyj slovnyk (1986). In V.I. Shynkaruka. Kyiv: Holov, 800. (in Ukrainian)

Ramsey F. (1928) Mathematical Theory of saving. Economic Journal. Oxford University Press, 38, 543–559.

Didyk A.M. (2016). Polivektornyy rozvytok pidpryyemstv: sotsialʹno-ekonomichni ta rehulyatyvni aspekty [Multi-vector development of enterprises: socio-economic and regulatory aspects]. Lviv: Halytska vydavnycha spilka, 344. (in Ukrainian)

Zabashtansʹka T., Popelo O., & Nikitenko M. (2021) Marketynhovi zasady rozvytku systemy planuvannya innovatsiy na pidpryyemstvakh v umovakh tsyfrovizatsiyi [Marketing basics of innovation planning system development at enterprises in conditions of digitalization]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya - Problems and prospects of economics and management, 4(28), 153–162. (in Ukrainian)

Tulʹchynsʹka S.T., & Hazaryan YE.A. (2018) Innovatsiyni stratehiyi rozvytku promyslovoho pidpryyemstva na suchasnomu rynku [nnovative strategies for the development of an industrial enterprise in the modern market]. IX Mizhnarodna naukovo-praktichna konferenciya “Suchasni pidkhody do upravlinnya pidpryyemstvom” - The International Scientific and Practical Conference “Modern approaches to enterprise management”. Retrieved from: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/129594 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 214
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Вовк, О., & Іванець, Д. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-37
Розділ
ЕКОНОМІКА