ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ УМОВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СФЕРИ

Ключові слова: модернізація, інновації, інвестиції, економічний розвиток, підприємства інфраструктурної сфери, транспорт

Анотація

У статті досліджено тенденції інвестиційної підтримки та модернізації підприємств інфраструктурної сфери. Аналіз масштабів інвестування в модернізацію транспортних підприємств показав низьку активність щодо інноваційного оновлення. До основних умов інноваційно-інвестиційної підтримки модернізації підприємств інфраструктурної сфери віднесено: непослідовність технологічної структуризації; соціальні диспропорції між доходами в державному і приватному секторах, окремих галузях; реформування державного сектору економіки за рахунок іноземного фінансування; запровадження електронного інституційного регулювання; високі податкові ставки; регіонально-територіальна реформа. Основними векторами для модернізації інфраструктурної сфери є міжнародна інтеграція та нарощування відповідної конкурентоспроможності.

Посилання

Ареф’єва О.В. Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі : монографія. Київ : ФОП Маслаков, 2019. 342 с.

Бутко М.П. Модернізація виробничої інфраструктури машинобудівних підприємств. Ефективна економіка 2015. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3860.

Валінкевич Н.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності модернізації підприємств. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2011. № 4 (54). С. 34–41.

Петрович Й. М. Модернізація промислових підприємств як важлива передумова розвитку їх конкурентоспроможного потенціалу. Проблеми економіки і управління. Львів, 2015. № 815 С. 3–8.

Тульчинська С.О. Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів України : монографія. Херсон : Вид-во «ПП Вишемирський В.С.», 2014. 210 с.

Кучерук Г.Ю., Тимощук О.М., Вовк О.М., Мельник О.В. Якість логістизації транспортних послуг: інвестиційний аспект : монографія. Київ:ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2020. 184 с.

Ареф’єва О.В., Вовк О.М., Очеретяна С.О. Методичні засади діагностування результативності модернізації підприємств в контексті реалізації інноваційного потенціалу. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2020. Вип. 4 (149). С. 8–16.

Сайт Верховної ради України URL: http://zakon.rada.gov.ua

Сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Arefieva O.V. (2019) Konkurentospromozhnistj pidpryjemstv u mizhnarodnomu cyfrovomu [Competitiveness of enterprises in the international digital space]. Monohrafiya [a monograph]. Kyiv, NAU. (in Ukrainian)

Butko M.P. (2015) Modernizatsiya vyrobnychoyi infrastruktury mashynobudivnykh pidpryyemstv [Modernization of industrial infrastructure at machine building plants]. Efektyvna ekonomika. [Efficient economy] №3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3860 (accessed 01 May 2021) (in Ukrainian)

Valinkevych N.V. (2011) Teoretykometodolohichni pidkhody do vyznachennya sutnosti modernizatsiyi pidpryyemstv [Theoretical and methodological approaches to determining the essence of enterprise modernization]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. [Bulletin of Chernihiv State Technological University]. Vol. 4(54). P.p. 34-41. (in Ukrainian)

Petrovych Y.M. (2015) Modernizatsiya promyslovykh pidpryyemstv yak vazhlyva peredumova rozvytku yikh konkurentospromozhnoho potentsialu. [Modernization of industrial enterprises as an important prerequisite for the development of their competitive potential] Problemy ekonomiky i upravlinnia. [Problems of economics and management]. no. 815, pp. 3-8. (in Ukrainian)

Tulchynska S.O. (2014), Perspektyvy ta dominanty rozvytku intelektualno-innovatsiinoi systemy rehioniv Ukrainy [Perspectives and dominants of the development of the intellectual and innovative system of the regions of Ukraine]. Monohrafiya [a monograph]. Kherson, PP "Vishemirsky". (in Ukrainian)

Kucheruk H.Yu., Tymoschuk O.M., Vovk O.M. and Melnyk O.V. (2020) Yakist lohistyzatsii transportnykh posluh: investytsijnyj aspect [Quality of logistics of transport services: investment aspect]. Monohrafiya [a monograph]. Kyiv. TOV «SIK HRUP UKRAYINA». (in Ukrainian)

Arefieva O. V., Vovk O.M. and Оcheretyana S. M. (2020). Metodychni zasady diahnostuvannya rezultatyvnosti modernizatsiyi pidpryyemstv v konteksti realizatsiyi innovatsiynoho potentsialu [Methodological framework for assessing the enterprise modernization performance in the context of realizing its innovative potential] Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu [Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design]. no. 4 (149). Pp. 8-16. (in Ukrainian)

Sayt Verkhovnoyi rady Ukrayiny. Available at: http://zakon.rada.gov.ua

Sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Переглядів статті: 388
Завантажень PDF: 168
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Вовк, О., & Кривенко, В. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ УМОВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СФЕРИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-20
Розділ
ЕКОНОМІКА