ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ФАКТОР УСПІХУ НА РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ УКРАЇНИ

Ключові слова: конкуренція, ринок ветеринарних препаратів, цифровий маркетинг, SEO-аналіз, електронна торгівля

Анотація

В умовах інтенсифікації конкуренції та пандемічних обмежень, особливо актуальним є дослідження перспектив та доцільності (з точки зору формування конкурентних переваг) використання цифрових технологій у маркетингу ветеринарних продуктів. У статті досліджено стан конкуренції на вітчизняному ринку ветеринарних імунобіологічних препаратів та визначено трійку лідерів. Використовуючи відкриті дані досліджено динаміку показників фінансово-господарської діяльності ідентифікованих лідерів ринку та встановлено, що для більшості з них 2020 рік характеризувався негативними тенденціями динаміки фінансово-господарських результатів. Аналізуючи маркетингові аспекти діяльності підприємств, встановлено різний рівень застосування цифрових технологій: окремі підприємства мають низький рівень активності у соціальних мережах; одне підприємство має непрацюючий сайт; а підприємство, що демонструє позитивну динаміку фінансово-господарських показників, використовує широкий спектр цифрових інструментів (інтернет-магазин, розвинена мережа сайтів-дистриб’юторів, зворотні форми на сайті, професійно розроблений сайт та ін.). Наголошено на необхідності використання професійних послуг у розробці та підтримці роботи сайтів як запоруки успішного розвитку підприємства на ринку ветеринарних імунобіологічних препаратів України.

Посилання

Бушуєва І.В., Борисенко Н.М. Ритейл ветеринарних імунобіологічних препаратів на українському ринку ветеринарних вакцин. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики, 2020. № 1. DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.1.198188

Гальчинська Є. К., Сорокіна Н.Г. Аналіз вітчизняного ринку ветеринарних імунобіологічних засобів для дрібних тварин. Український часопис ветеринарних наук, 2019. № 10 (3). DOI: https://doi.org/10.31548/ujvs2019.03.009

Гарвас Г.Д., Колодійчук В.А. Особливості оцінки конкурентоспроможності ветеринарних препаратів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 2019. №93 (2). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osoblivosti-otsinki-konkurentospromozhnosti-veterinarnih-preparativ (дата звернення: 29.10.2021).

Єремеєва Н.С., Зозульов О.В. Особливості електронного бізнесу на ринку ветеринарних препаратів. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2017. № 14. С. 299–306. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108740

Звітність українських підприємств. URL: https://zvitnist.com (дата звернення: 20.10.2021).

Немченко А.С., Полова Ж.М., Назаркіна В.М., Сімонян Л.С. Маркетингові дослідження ринку ветеринарних лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні маститу великої рогатої худоби. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2017. № 2 (50). DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.17.17

Перелік ветеринарних імунобіологічних препаратів, що зареєстровані в Україні станом на 13.04.2021 р. URL: https://dpss.gov.ua/storage/app/sites/12/СтруктурніПідрозділи/Департамент%20безпечності%20харчових%20продуктів%20та%20ветеринарної%20медицини/відділ%20ліцензування/17072020.xls (дата звернення: 20.10.2021).

Симоненко К. Все буде онлайн: як рітейлери переходять в інтернет через карантин, 2021. URL: (https://rau.ua/novyni/novini-kompanij/ritejlery-perehodyat-v-internet/). (дата звернення: 20.10.2021).

Bushuieva I.V., Borysenko N.M. (2020) Ryteil veterynarnykh imunobiolohichnykh preparativ na ukrainskomu rynku veterynarnykh vaktsyn [Retail of veterinary immunobiological drugs on the Ukrainian market of veterinary vaccines]. Current issues of pharmaceutical and medical science and practice, vol. 1. DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.1.198188

Halchynska Ye. K., Sorokina N.H. (2019) Analiz vitchyznianoho rynku veterynarnykh imunobiolohichnykh zasobiv dlia dribnykh tvaryn [Analysis of the domestic market of veterinary immunobiological means for small animals]. Ukrainian Journal of Veterinary Sciences, vol. 10(3). DOI: https://doi.org/10.31548/ujvs2019.03.009

Harvas H.D., Kolodiichuk V.A. (2019) Osoblyvosti otsinky konkurentospromozhnosti veterynarnykh preparativ [Features of assessing the competitiveness of veterinary drugs]. Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after Gzhitsky S.Z., vol. 93(2). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/osoblivosti-otsinki-konkurentospromozhnosti-veterinarnih-preparativ (accessed 29 October 2021).

Yeremeieva N.S., Zozulov O.V. (2017) Osoblyvosti elektronnoho biznesu na rynku veterynarnykh preparativ [Features of e-business in the market of veterinary drugs]. Economic Bulletin of NTUU "KPI", vol. 14, pp. 299–306. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108740

Zvitnist ukrainskykh pidpryiemstv [Reports of Ukrainian enterprises]. Available at: https://zvitnist.com (accessed 20 October 2021).

Nemchenko A.S., Polova Zh.M., Nazarkina V.M., Simonian L.S. (2017) Marketynhovi doslidzhennia rynku veterynarnykh likarskykh zasobiv, shcho zastosovuiutsia pry likuvanni mastytu velykoi rohatoi khudoby [Marketing research of the market of veterinary drugs used in the treatment of mastitis of cattle]. Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy, vol. 2(50). DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.17.17

Perelik veterynarnykh imunobiolohichnykh preparativ, shcho zareiestrovani v Ukraini stanom na 13.04.2021 r. [List of veterinary immunobiological drugs registered in Ukraine as of April 13, 2021]. Available at: https://dpss.gov.ua/storage/app/sites/12/StrukturniPidrozdily/Departament%20bezpechnosti%20kharchovykh%20produktiv%20ta%20veterynarnoi%20medytsyny/viddil%20litsenzuvannia/17072020.xls (accessed 20 October 2021).

Symonenko K. (2020) Vse bude onlain: yak riteilery perekhodiat v internet cherez karantyn [Everything will be online: how retailers go online through quarantine]. Available at: https://rau.ua/novyni/novini-kompanij/ritejlery-perehodyat-v-internet/. (accessed 20 October 2021).

Переглядів статті: 229
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Коблянська, І., Лукаш, С., & Бірюков, О. (2021). ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ФАКТОР УСПІХУ НА РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-8
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають