СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: соціальна інфраструктура, соціальний менеджмент, менеджмент соціальної інфраструктури, структурний підхід, процесний підхід

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню сутності соціальної інфраструктури підприємства та визначенню його завдань. Проведено дослідження та сформовано підходи до трактування поняття соціальна інфраструктура, зокрема структурний та процесний. Визначено основні ознаки поняття, а саме: соціальна інфраструктура складається із сукупності елементів матеріально-речового середовища підприємства; спрямована на покращення умов діяльності працівників, розвитку їх особистих і професійних якостей; може задовольнити особисті та професійні потреби через надання послуг. Подано авторське тлумачення поняття «соціальна інфраструктура підприємства». Визначено концептуальні відмінності між соціальним менеджментом та менеджментом соціальної інфраструктури підприємства. Сформовано авторське трактування менеджменту соціальної інфраструктури. Розглянуто процес управління соціальною інфраструктурою підприємства.

Посилання

Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов. Москва : Эксмо, 2007. 960 с.

Абрамов М.А. Виробництво і сфера обслуговування. Київ, 2017. 239 с.

Важенин С.Г. Социальная инфраструктура экономического комплекса. Москва : Наука, 2014. 173 c.

Голіков Н.Ф. Географія інфраструктури. Київ : Вища школа, 2014. 124 с.

Бабланов Т.К. Соціальна інфраструктура як об’єкт політекономічного аналізу. Київ, 2012. С. 26.

Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. URL: https://studentbooks.com.ua/content/view/977/76/1/1/

Ковальська Л.Л., Салівончик О.М. Соціальна інфраструктура регіону: механізми формування та розвитку : монографія. Луцьк : Ж.В. Гадяч, 2012. 226 с.

Саблук П.Т., Бугуцький О.А., Орлатий М.К. Економічний і соціальний стан аграрного сектора України: науково статистико-аналітична розробка. Київ : Інститут аграрної економіки УААН, 1997. 9 с.

Кучеренко В.Р., Громлюк В.В., Кічук О.С. Регіональна економіка: соціальна інфраструктура. Одеса : Астропринт, 2004. 144 с.

Афонин Ю.А., Жабин А.П., Панкратов А.С. Социальный менеджмент : учебник. Москва : Изд-во МГУ, 2004. 320 с.

Бут О.А. Социальный менеджмент : учеб. пособие. Томск : кафедра ТУ, ТУСУР, 2012. 177 с.

Надвинична Т. Соціальний менеджмент: перспектива технологізації. Психологія і суспільство. 2011. № 1. С. 114–121.

Smyt A. (2007) Issledovanie o pryrode i prichinakh bahatstva narodov [Research of the nature and causes of the people’s wealth]. Moskva: Eksmo. (in Russian)

Abramov M.A. (2017) Vyrobnytstvo i sfera obsluhovuvannia [Production and service sector]. Kyiv. (in Ukrainian)

Vazhenyn S.H. (2014) Sotsialnaia infrastruktura ekonomicheskoho kompleksa [Social infrastructure of the economic complex]. Moskva: Nauka. (in Russian)

Holikov N.F. (2014) Heohrafiia infrastruktury [Geography of infrastructure]. Kyiv: Vyshcha shkola. (in Ukrainian)

Bablanov T.K. (2012) Sotsialna infrastruktura yak obiekt politekonomichnoho analizu [Social infrastructure as an object of political-economic analysis]. Kyiv. (in Ukrainian)

Stechenko D.M. Rozmishchennia produktyvnykh syl i rehionalistyka [Allocation of productive forces and regionalism]. Retrieved from: https://studentbooks.com.ua/content/view/977/76/1/1/ (in Ukrainian)

Kovalska L.L., Salivonchyk O.M. (2012). Sotsialna infrastruktura rehionu: mekhanizmy formuvannia ta rozvytku [Social infrastructure of the region: mechanisms of formation and development]. Lutsk: Zh.V. Hadiach. (in Ukrainian)

Sabluk P.T., Buhutskyi O.A., Orlatyi M.K. (1997) Ekonomichnyi i sotsialnyi stan ahrarnoho sektora Ukrainy [Economic and social position agricultural sector of Ukraine]. Kyiv: Instytut ahrarnoi ekonomiky UAAN. (in Ukrainian)

Kucherenko V.R., Hromliuk V.V., Kichuk O.S. (2004) Rehionalna ekonomika: sotsialna infrastruktura [Regional economy: social infrastructure]. Odesa: Astroprynt. (in Ukrainian)

Afonyn Yu.A., Zhabyn A.P., Pankratov A.S. (2004) Sotsialnyi menedzhment [Social management]. Moskva: Izd-vo MHU. (in Russian)

But O.A. (2012) Sotsyalnyi menedzhment [Social management]. Tomsk: kafedra TU, TUSUR. (in Russian)

Nadvynychna T. (2011) Sotsialnyi menedzhment: perspektyva tekhnolohizatsii [Social management: perspective of technologicalization]. Psykholohiia i suspilstvo, 1, 114–121. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 157
Завантажень PDF: 258
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Коленда, Н., & Демидович, В. (2021). СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-15
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ