СУТНІСТЬ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: інтегрована система менеджменту, стандарт, система управління, кумулятивний підхід, адаптивний підхід, комбінований підхід

Анотація

Стаття присвячена розгляду сутності інтегрованої системи менеджменту. Проведено дослідження та сформовано підходи до трактування поняття інтегрованої системи менеджменту, зокрема кумулятивний, адаптивний та комбінований. Визначено основні ознаки поняття, а саме: інтегрована система менеджменту є цілісною системою управління, відповідає вимогам міжнародних стандартів до систем менеджменту, спрямована на збалансування інтересів всіх зацікавлених сторін та оптимізацію соціального, екологічного та економічного результату діяльності; метою є досягнення цілей діяльності підприємства. Подано авторське тлумачення поняття інтегрованої системи менеджменту як цілісної системи управління, яка базується на міжнародних стандартах до систем менеджменту та має за мету досягнення цілей підприємства при умові оптимізації соціального, екологічного та економічного результату діяльності.

Посилання

Корешков В., Назаренко В., Кусакін М., Осмола І. Інтегровані системи менеджменту організації. Особливості, проблеми і шляхи вирішення. Стандартизація сертифікація якість. 2007. №1. С. 54–61.

Гаффорова Е. Б. Организационные и методоло¬гические основы управления качеством в интегративной системе менеджмента предприятия : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 08.00.05. Санкт-Петербург, 2010. 40 с.

Василевская С. В. TQM основа интегральной систе¬мы менеджмента. Методы менеджмента качества. 2005. № 1. С. 32–38.

Разіна О.В. Сучасні напрямки розвитку систем управління якістю. Збірник наукових праць. КамянецьПодільський. 2007. №15. 528 с.

Слободяник А. М., Сиза В. О. Удосконалення моделі інтегрованої системи менеджменту якості на агропромислових підприємствах. Агросвіт. 2021. № 4. С. 45–50.

Лук’яненко В. М., Галич І. В., Афанасьєва О. В. Інтегровані системи менеджмен¬ту. Якість технологій та освіти. 2011. № 2. С. 67–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/yakict_2011_2_14

Лучишина К. Л. Основи формування інтегрованої системи управління якістю аграрних підприємств. Агросвіт. 2010. № 21. С. 56–60.

Богатырев, А. А., Филиппов Ю. Д. Стандартизация статистических методов управления качеством. Москва : Изд. Стандартов, 2007. 121 с.

Світлична К. С. Науково-практичні підходи до розробки та оцінки інтегрованої системи менеджменту на фар¬мацевтичних підприємствах : автореф. дис. … канд. фарм. наук : 15.00.01. Харків, 2011. 27 с.

Траченко Л.А. Важливі аспекти формування систем управління якістю в контексті вимог міжнародного стандарту iso 9001:2015. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6239

Кирилюк І.М. Управління стандартизацією та сертифікацією. Черкаси : ЧНУ, 2017. 438 с.

Что такое интегрированная система менеджмента (ИСМ)? Цент дополнительного профессионального образования. URL: https://tpc72.ru/info/articles/chto-takoe-integrirovannaya-sistema-menedzhmenta-ism-/ (дата звернення: 28.02.2021)

Інтегрированная система менеджмента качества. ТМС РУС. URL: http://tms-cs.ru/sertifikaciya-sistem-menedzhmenta/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta (дата звернення: 28.02.2021)

Объедененная и комбинированная сертификация. Intercert Ukraine. URL: https://intercert.com.ua/management-system-certification/combinirovanaya-obiedinenaya-certificaciya (дата звернення: 28.02.2021)

Интегрированная система менеджмента (ИСМ). БелПроектКонсалтинг. URL: https://bpk.by/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta-ism (дата звернення: 28.02.2021)

Интегрированные системы менеджмента (ИСМ). Русский регистр. URL: https://rusregister.ru/standards/ims/ (дата звернення: 28.02.2021)

Koreshkov V., Nazarenko V., Kusakin M., Osmola I. (2007). Integrovani sistemy menedzmenta organizacii. Osoblivosti, problem i shlyahi vyrishennya [Integrated management systems of the organization. Features, problems and solutions]. Standartizaciya sertifikaciya yakist – Standardization certification quality, 1, 54–61. (in Ukrainian)

Gafforova E.B. (2010). Organizacionniye i metodologicheskiye osnovy upravlieniya kachestvom v integrativnoj sisteme menedzmenta predpriyatiya [Organizational and methodological foundations of quality management in an integrative enterprise management system]. Doctor`s thesis. St. Petersburg. (in Russian)

Vasilevskaya S.V. (2005). TQM osnova integralnoj sistemy menedzmenta [TQM is the basis of an integrated management system]. Metody menedzmenta kachestva – Quality management methods, 1, 32–38. (in Russian)

Razina O.V. (2007). Suchasni napryamki system upravlinnya yakistiu [Modern directions of development of quality management systems]. Kamianets-Podilskyi. (in Ukrainian)

Slobodyanyk A.M., Syza V.O. (2021). Udoskonalennya modeli integrovanoyi systemy menedzmentu yakosti na agropromislovyh pidpriyemstvah [Improving the model of an integrated quality management system at agro-industrial enterprises]. Agrosvit – Agrosvit, 4, 45–50. (in Ukrainian)

Lukyanenko V.M., Galich I.V., Afanasyeva O.V. (2011). Integrovani systemy menedzmentu [Integrated management systems]. Yakist tehnologij ta osvity – Quality of technology and education, 2, 67–70. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/yakict_2011_2_14 (in Ukrainian)

Luchishina K.L. (2010). Osnovy formuvannya integrovanoyi systemy upravlinnya yakistiu agrarnyh pidpriyemstv [Fundamentals of formation of an integrated quality management system of agricultural enterprises]. Agrosvit – Agrosvit, 21, 56–60. (in Ukrainian)

Bogatyrev A.A., Filippov J.D. (2007). Standartizaciya statisticheskih metodov upravleniya kachestvom [Standardization of statistical methods of quality management]. pp. 121. Moscow : Izd-vo Standartov. (in Russian)

Svitlychna K.S. (2011). Naukovo-praktychni pidhody do rozrobky ta ocinky integrovanoyi systemy menedzmentu na farmacevtichnyh pidpriyemstvah [Scientific and practical approaches to the development and evaluation of an integrated management system in pharmaceutical companies]. Candidate`s thesis. Kharkiv. (in Ukrainian)

Trachenko L.A. (2018). Vazlyvi aspekty formuvannya system upravlinnya yakistiu v konteksti vymog miznarodnogo standartu iso 9001:2015 [Important aspects of the formation of quality management systems in the context of the requirements of the international standard ISO 9001: 2015]. Efektivna ekonomika – Efficient economy. 4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6239 (in Ukrainian)

Kyryliuk I.M. (2017). Upravlinnya standartizaciyeyu ta sertifikaciyeyu [Management of standardization and certification]. Cherkasy: ChNU. (in Ukrainian)

Chto takoye integrirovanaya sistema menedzmenta (ISM)? [What is an Integrated Management System (IMS)?]. Centr dopolnitielnogo professionalnogo obrazovaniya – Center for Continuing Professional Education. Retrieved from: https://tpc72.ru/info/articles/chto-takoe-integrirovannaya-sistema-menedzhmenta-ism-/ (in Russian)

Integrirovanaya sistema menedzmenta kachestva [Integrated quality management system]. TMS RUS – TMS RUS. Retrieved from: http://tms-cs.ru/sertifikaciya-sistem-menedzhmenta/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta (in Russian)

Obyedienniennaya i kombinirivannaya sertifikaciya [Combined and combined certification]. Intercert Ukraine – Intercert Ukraine. Retrieved from: https://intercert.com.ua/management-system-certification/combinirovanaya-obiedinenaya-certificaciya (in Russian)

Integrirovanaya sistema menedzmenta (ISM) [Integrated Management System (IMS)]. BelProektKonsalting – BelProjectConsulting. Retrieved from: https://bpk.by/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta-ism (in Russian)

Integrirovanniye sistemy menedzmenta (ISM) [Integrated management systems (IMS)]. Russkij registr – Russian register. Retrieved from: https://rusregister.ru/standards/ims/ (in Russian)

Переглядів статті: 303
Завантажень PDF: 714
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Коленда, Н., & Дитина, О. (2021). СУТНІСТЬ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-53
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ