ЛЬВІВЩИНА ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Ключові слова: туризм, туристично-рекреаційний потенціал, перспективи, SWOT-аналіз, туристична інфраструктура, Львівщина

Анотація

У статті висвітлено сучасний стан розвитку туристичної галузі Львівщини. Охарактеризовано туристично-рекреаційний потенціал Львівщини та виділено найпопулярніші туристичні об’єкти. Наведено дані SWOT-аналізу який дозволив виявити позитивні та негативні сторони туристичної галузі регіону, а також охарактеризувати сприятливі можливості та загрози. Встановлено що область має всі необхідні передумови для розвитку різних видів туризму та при професійному використанні туристично-рекреаційного потенціалу, Львівщина може стати стратегічно важливим культурним, політичним та економічним регіоном України.

Посилання

Савіцька О.П., Федорович О.І. Культурний туризм: реалії та перспективи у Львівській області. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24(1). С. 376–383.

Запотоцький С., Горін І. Туристично-рекреаційний потенціал Львівської області:географічні особливості використання та відтворення. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2018. № 1 (70). С. 72–79. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.13

Мігущенко Ю.В. Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі Львівської області. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/91.pdf

Павліш Л.В. Львівщина як перспективний регіон України для розвитку туризму. Торгівля, комерція, підприємництво. 2013. Вип. 13. С. 124–128.

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці : «Книги-ХХІ», 2003. 300 с.

Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг. Київ : «Знання», 2008. 661 с.

Семенов В.Ф. Управління регіональним розвитком туризму. Одеса : «Аріал» 2012. 340 с.

Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). Київ : «Aльтерпрес», 2002. 436 с.

Програма розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2011-2013 рр., затверджена рішенням Львівської обласної ради від 24.05.2011 р. № 136. URL: http://www.oblrada.lviv.ua

Телюк К.Ф., Гнатишин М.С., Гринчук Н.В. Розвиток туристичної галузі Львівської області як складової частини туристичної сфери. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26(6). С. 175–184.

Тимошенко О.В., Мельник А.О. Сучасний рівень розвитку туризму у Львівській області. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30. № 6. С. 82–86. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-37

Рекреаційний потенціал Львівщини. Статист. збірник. Головне управління статистики у Львівській обл. 2011. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2011/ZB212010Y11_2.pdf.

Savitska, O.P., & Fedorovych, O.I. (2014). Kulturnyi turyzm: realii ta perspektyvy u Lvivskii oblasti [Cultural tourism: realities and prospectsin the Lviv region]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 24(1), 376–383. (in Ukrainian)

Zapototskyi S., & Horin I. (2018). Turystychno-rekreatsiinyi potentsial Lvivskoi oblasti:heohrafichni osoblyvosti vykorystannia ta vidtvorennia [Tourizm and recreanional potential of lviv redion:geographical features of use and recreation]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 1(70), 72–79. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.13 (in Ukrainian)

Mihushchenko, Yu.V. (2015). Problemy ta perspektyvy rozvytku turystychnoi haluzi Lvivskoi oblasti [Prodlems and prosepects of tourism development of lvsv region]. «Efektyvna ekonomika», 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/91.pdf (in Ukrainian)

Pavlish, L.V. (2013) Lvivshchyna yak perspektyvnyi rehion Ukrainy dlia rozvytku turyzmu [Lviv region as promising region Ukraine for the development of tourism and recreation]. Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo, 13, 124–128. (in Ukrainian)

Kyfiak, V.F. (2003). Orhanizatsiia turystychnoi diialnosti v Ukraini [Organization of tourist activity in Ukraine]. Chernivtsi: Knyhy ХХІ, 300 р. (in Ukrainian)

Malska, M.P. (2008). Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh [International tourism and services]. Kyiv: Znannia, 661 р. (in Ukrainian)

Semenov, V.F. (2012) Upravlinnia rehionalnym rozvytkom turyzmu [Management of regional tourism development]. Odesa: Arial, 340 р. (in Ukrainian)

Lyubitseva, O.O. (2002) Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty) [Market of tourist services (geospatial aspects)]. Kyiv: Alterpress, 436 р. (in Ukrainian)

Prohrama rozvytku turyzmu ta rekreatsii u Lvivskii oblasti na 2011-2013 rr., zatverdzhena rishenniam Lvivskoi oblasnoi rady vid 24. 05. 2011 r. № 136 [The program of development of tourism and recreation in the Lviv region for 2011-2013, approved by the decision of the Lviv regional council]. Available at: http://www.oblrada.lviv.ua

Teliuk, K.F., Hnatyshyn, M.S., & Hrynchuk, N.V. (2016). Rozvytok turystychnoi haluzi Lvivskoi oblasti yak skladovoi chastyny turystychnoi sfery [The development of the Tourism Industry in Lviv Region as a Part of the Tourism Sector of Ukraine]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 26 (6), 175–184. (in Ukrainian)

Tymoshenko, O.V., & Melnyk, A.O. (2019) Suchasnyi riven rozvytku turyzmu u Lvivskii oblasti [The modern level of tourism development in the Lviv region]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, 30(6), 82–86. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-37 (in Ukrainian)

Rekreatsiinyi potentsial Lvivshchyny. Statyst. zbirnyk. Holovne upravlinnia statystyky u Lvivskii obl. (2011) [Recreational potential of Lviv region]. Statistical collection. Main Department of Statistics in Lviv Region. Available at: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2011/ZB212010Y11_2.pdf

Переглядів статті: 441
Завантажень PDF: 1030
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Нагірняк, А. (2021). ЛЬВІВЩИНА ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-39