ПАЛОМНИЦТВО ТА РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Ключові слова: храм, монастир, туристична організація, сакральна архітектура, іудаїзм, православ’я

Анотація

У статті досліджено особливості паломництва та релігійного туризму як складової туристичної індустрії. Розглянуто визначальні напрями паломництва і релігійного туризму та вказано їх відмінності. Вказано, що паломницькі тури, на відміну від релігійно-пізнавальних чи культурно-історичних, несуть у собі певну віру в зміст обряду, тобто не лише пізнавальну мету. Зазначено, що головна відмінність паломницького туризму від релігійного полягає в тому, що паломники зацікавлені в особистій участі у релігійних культах. Окреслено низку проблем щодо подальшого розвитку міжнародного паломництво – релігійного туризму в Україні та коротко дано характеристику ресурсної бази України для його розвитку. Доведено, що паломництво та релігійний туризм являються важливими складовими туристичної сфери як в Україні, так і за її межами.

Посилання

Чередниченко А.О. Розвиток релігійного туризму як шлях до відновлення туристичної галузі в умовах соціально – економічної кризи. УкрДУЗТ, Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. Вип. 58. С. 226–232.

Христов Т.Т. Релігійний туризм. Навч. посіб. Москва : Академія,2005. 288 с.

Кадацька Ю.А. Релігійний туризм в Україні. Київ : Науковий світ, 2003. 178 с.

Панченко С.А. Релігійний туризм в Україні: стан, потенціал, перспективи : монографія. Київ : Автограф, 2019. 163 с.

Биржаков М.Б. Паломницький і релігійний туризм : довідник. СПб : ОЛБИС, 1997. 732 с.

Юрченко С.О., Юрченко О.Є. Релігійний туризм у християнстві на сучасному етапі. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2017. Вип. 6. С. 216–220.

Сайчук В.С. Методичні аспекти суспільно-географічного дослідження релігійного туризму. КНУ ім. Т. Шевченка, Економічна та соціальна географія. 2014. Вип. № 2. С. 59–65.

Дурович А.П. Маркетинг в туризме. Минск : Новое издание, 2005. 496 с.

Литвин І.В. Релігійний туризм в Україні (90-ті рр. ХХ ст. – сьогодення). НПУ імені М.П. Драгоманова, Науковий часопис. Серія 6: Історичні науки. 2014. Вип. 12. С. 280–287.

Данільєва Ю.Г. Паломницький туризм в Україні: витоки, різновиди, перспективи. СНУ ім. В. Даля, Історичні записки. 2012. Вип. 36. С. 73–80.

Конищева Н.И. Проблемы развития религиозно-паломнического туризма в Украине. Вісник ДІТБ. Серія «Економіка, організація і управління підприємствами» (в туристичній сфері). 2006. Вип. 10. С. 229–235.

Монастыри и храмы. URL: http://www.pravoslavie.ua/monasteries (дата звернення: 20.10.2022)

Cherednychenko A.O. (2017). Rozvytok relihiinoho turyzmu yak shliakh do vidnovlennia turystychnoi haluzi v umovakh sotsialno – ekonomichnoi kryzy [The development of religious tourism as a way to restore the tourism industry in the conditions of social and economic crisis]. UkrDUZT, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 58, рр. 226–232. (in Ukrainian)

Khrystov T.T. (2005) Relihiinyi turyzm [Religious tourism]. Moskva: Akademiia, 288 р. (in Ukrainian)

Kadatska Yu.A. (2003) Relihiinyi turyzm v Ukraini [Religious tourism in Ukraine]. Kyiv: Naukovyi svit, 178 p. (in Ukrainian)

Panchenko S.A. (2019). Relihiinyi turyzm v Ukraini: stan, potentsial, perspektyvy: monohrafiia [Religious tourism in Ukraine: state, potential, prospects]. Kyiv: Avtohraf, 163 p. (in Ukrainian)

Byrzhakov M.B. (1997). Palomnytskyi i relihiinyi turyzm: dovidnyk [Pilgrimage and religious tourism]. SPb: OLBYS, 732 р. (in Ukrainian)

Yurchenko S.O. & Yurchenko O.Є. (2017). Relihiinyi turyzm u khrystyianstvi na suchasnomu etapi [Religious tourism in Christianity at the modern stage]. Visnyk KhNU imeni V.N. Karazina, Seriia «Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm», vol. 6, рр. 216–220. (in Ukrainian)

Saichuk V.S. (2014). Metodychni aspekty suspilno-heohrafichnoho doslidzhennia relihiinoho turyzmu [Methodological aspects of socio-geographic research of religious tourism]. KNU im. T. Shevchenka, Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia, vol. 2, рр. 59–65. (in Ukrainian)

Durovich A.P. (2005) Marketing v turizme [Marketing in tourism]. Мinsk: Novoe izdanie, 496 р.

Lytvyn I.V. (2014). Relihiinyi turyzm v Ukraini (90-ti rr. XX st. – sohodennia) [Religious tourism in Ukraine (90s of the 20th century – present day]. NPU imeni M.P. Drahomanova, Naukovyi chasopys, Seriia 6: Istorychni nauky, vol. 12, рр. 280–287. (in Ukrainian)

Danilieva Yu.H. (2012). Palomnytskyi turyzm v Ukraini: vytoky, riznovydy, perspektyvy [Pilgrimage tourism in Ukraine: origins, varieties, prospects]. SNU im. V. Dalia, Istorychni zapysky, vol. 36, рр. 73–80. (in Ukrainian)

Konyshcheva N.Y. (2006). Problemы razvytyia relyhyozno-palomnycheskoho turyzma v Ukrayne [Problems of the development of religious and pilgrimage tourism in Ukraine]. Visnyk DITB, Seriia «Ekonomika, orhanizatsiia i upravlinnia pidpryiemstvamy» (v turystychnii sferi), vol. 10, рр. 229–235. (in Ukrainian)

Monastyry y khramy [Monasteries and churches]. Available at: http://www.pravoslavie.ua/monasteries (accessed 20.10.2022).

Переглядів статті: 596
Завантажень PDF: 603
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Нагірняк, А. (2022). ПАЛОМНИЦТВО ТА РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-91