КОНЦЕПЦІЇ ЗБЛИЖЕННЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОГО ЗВІТУВАННЯ

Ключові слова: Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (НПСБО), фінансова звітність, консолідована фінансова звітність, конвергенція

Анотація

Інтеграція України у Європейське співтовариство вимагає від українських підприємств впровадження змін у сфері управління компаніями. Одним з основних складових, що характеризує підприємство та є важливим для користувачів, є зрозуміла звітність. Представлення звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ) не є обов’язковим для всіх компаній, але звітність у такій формі дедалі частіше хочуть бачити потенційні іноземні інвестори або банки чи інші фінансові установи при наданні кредитів. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання тісно пов’язана з глобалізацією економічних процесів та економіки у світовому масштабі. Фінансова звітність є структурованим відображенням фінансового стану та фінансових результатів діяльності суб'єкта господарювання. Оптимальним напрямом розвитку національної системи обліку та фінансової звітності, враховуючи світовий досвід, є її гармонізація з МСФЗ, тобто наближення систем, а не повна їх імплементація.

Посилання

Костюченко В. Травневий конгрес у Парижі. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 6. С. 54–55

Озеран А. В. Гармонізація фінансової звітності підприємств з міжнародними стандартами та потребами управління : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Київ, 2015. С. 559.

Івахів Ю. Фінансове звітування як система розкриття інформації. Економіка. 2011. № 5 (112). С. 37–42.

Міжнародні стандарти фінансової звітності. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti

Рєзнікова В. В., Орлова О. С. Напрями гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання в Україні. Університетські наукові записки. 2014. № 2 (50). С. 210–224.

Колінько Н. І., Єзерська Т. Є. Відповідність фінансової звітності українських підприємств міжнародним стандартам. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.4. С. 215–220.

Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Чернівці : Українська консалтингова мережа, 2007. 56 с.

Муравський В. В. Організаційні аспекти формування і подання фінансової звітності під впливом інформаційної технології гіпертексту. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2009. №1. С. 190–193.

Штулер Г. Г. Перспективні напрямки узгодження фінансової звітності в Україні з міжнародними стандартами. Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. 2010. Вип. 29. Ч. 2. С. 253–256.

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 30.11.2015 № 72/14-612/1-2980. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України 21.12.2017 № 2258-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-viii

Острікова Т., Рогозний С., Шевцова Т. Національні особливості переходу на МСФЗ та їх вплив на оподаткування. Податки&Бухоблік. 2018. № 77. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/september/issue-77/article-39538.html

Рожелюк В. М. Стандартизація та гармонізація обліку в контексті міжнародних та національних стандартів. Інноваційна економіка. 2011. № 4 (23). С. 118–122.

Kostyuchenko V. (2013) May Congress in Paris. Accounting and auditing, no 6, pp. 54–55.

Ozeran A.V. (2015) Harmonization of financial reporting of enterprises with international standards and management needs: dis. … dr. econ. science: 08.00.09. Vadym Hetman Kyiv National University of Economics. Kyiv, p. 559.

Ivakhiv Y. (2011) Financial reporting as a system of information disclosure. Economy, no 5 (112), pp. 37–42.

International Financial Reporting Standards. Official site of the Ministry of Finance of Ukraine. URL: https://www.mof.gov.ua/en/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti

Reznikova V.V., Orlova O.S. (2014) Directions of harmonization of accounting and financial reporting of business entities in Ukraine. University scientific notes, no 2 (50), pp. 210–224.

Kolinko N.I., Yezerska T.E. (2012) Compliance of financial statements of Ukrainian enterprises with international standards. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, no 22.4, pp. 215–220.

Oliynyk O. (2007) International accounting standards. Chernivtsi: Ukrainian Consulting Network, 56 p.

Muravsky V.V. (2009) Organizational aspects of formation and presentation of financial statements under the influence of hypertext information technology. Bulletin of Zhytomyr State Technological University, no 1, pp. 190–193.

Shtuler G.G. (2010) Perspective directions of harmonization of the financial reporting in Ukraine with the international standards. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Economy, no 29(2), pp. 253–256.

Association Agreement between Ukraine and the European Union dated 30.11.2015 № 72 / 14-612 / 1-2980. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

On accounting and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine of 16.07.1999 № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

On audit of financial statements and auditing activities: Law of Ukraine 21.12.2017 № 2258-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-viii

Ostrikova T., Rogozny S., Shevtsova T. (2018) National features of the transition to IFRS and their impact on taxation. Taxes&Accounting. № 77. URL: https://i.factor.ua/eng/journals/nibu/2018/september/issue-77/article-39538.html

Rozhelyuk V.M. (2011) Standardization and harmonization of accounting in the context of international and national standards. Innovative economy, no 4 (23), pp. 118–122.

Переглядів статті: 543
Завантажень PDF: 412
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Шушакова, І., Зябченкова, Г., & Кузуб, М. (2021). КОНЦЕПЦІЇ ЗБЛИЖЕННЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОГО ЗВІТУВАННЯ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-9
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ