ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: аутсорсинг, бухгалтерський аутсорсинг, моделі бухгалтерського аутсорсингу, організація бухгалтерського аутсорсингу, ринок бухгалтерського аутсорсингу

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей організації бухгалтерського аутсорсингу. Метою статті є дослідження організаційних аспектів бухгалтерського аутсорсингу на підприємстві. Наведено переваги та недоліки бухгалтерського аутсорсингу. Проаналізовано ринок бухгалтерського аутсорсингу в Україні та світі. Визначено групи підприємств, для яких аутсорсинг бухгалтерського обліку є ефективною формою організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Визначено етапи практичного впровадження бухгалтерського аутсорсингу. Визначено види відповідальності, права, повноваження та обов’язки сторін за договором про надання бухгалтерських аутсорсингових послуг. Розглянуто програмні продукти, які доцільно використовувати в процесі бухгалтерського аутсорсингу. Охарактеризовано горизонтальну (американську), пірамідальну (японську) та змішану моделі бухгалтерського аутсорсингу.

Посилання

Сєрікова Т.М., Лагодієнко Н.В., Сєріков Д.О. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського аутсорсингу в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 1. С. 308–331. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-290-1-53

Ляхович Г.І. Сучасні проблемні питання організації бухгалтерського аутсорсингу. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2016. Т. 21. Вип. 7-2 (49). С. 173–177. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vonu_econ_2016_21_7(2)__38.pdf

Давидюк Т.В., Легоцька Ю.І. Бухгалтерський аутсорсинг як інноваційний інструмент досягнення економічних переваг. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2018. № 1 (3). С. 11–18. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1303983.

Ляхович Г.І. Етапи здійснення бухгалтерського аутсорсингу. Бізнес Інформ. 2017. № 4. С. 324–328. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_4_54

Скакун Л.С. Бухгалтерський аутсорсинг: розподіл відповідальності. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2009. № 4 (50).С. 155–159.

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Указ президента України №133/2017 від 28.04.2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850

Грабчук, І. Л., Ляхович, Г. І. Програмне забезпечення для ведення обліку: проблеми вибору та використання в ході аутсорсингу. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2017. № 3(38). C. 32–36. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-3(38)-32-36

Редзюк Т.Ю., Колошко Н. Хмарні технології в обліку – новий рівень бухгалтерського сервісу. Тези Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів» (м. Київ, 21-22 листопада 2018 р.). Київ : НУХТ, 2018. С. 47–49.

Коцкулич Т.Я., Полатайко В.В. Аналіз доцільності переходу на аутсорсинг бухгалтерських послуг на основі релевантної інформації. Молодий вчений. 2019. № 8 (72). С. 323–327. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-68

Serikova T.M., Lagodienko N.V. & Serikov D.O. (2021) Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku buxgalterskogo autsorsyngu v ukrayini [Current state and prospects of accounting outsourcing in Ukraine] Bulletin of Khmelnytsky National University, 1, 308–331. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-290-1-53

Lyakhovich G.I. (2016) Suchasni problemni pytannya organizaciyi buxgalterskogo autsorsyngu [Current issues of accounting outsourcing] Bulletin of ONU named after II Mechnikov. Vol. 21. Issue. 7–2 (49). 173–177. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vonu_econ_2016_21_7(2)__38.pdf

Davydyuk T.V. & Legotska Y.I. (2018) Buxgalterskyj autsorsyng yak innovacijnyj instrument dosyagnennya ekonomichnyx perevag [Accounting outsourcing as an innovative tool to achieve economic benefits] Economic Journal of Odessa Polytechnic University, 1 (3), 11–18. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1303983

Lyakhovich G.I. (2017) Etapy zdijsnennya buxgalterskogo autsorsyngu [Stages of accounting outsourcing] Business Inform, 4, 324–328. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_4_54

Skakun L.S. (2009) Buxgalterskyj autsorsyng: rozpodil vidpovidalnosti [Accounting outsourcing: the division of responsibilities] Bulletin of ZhSTU. Economic Sciences, 4 (50), 155–159.

On the application of personal special economic and other restrictive measures (sanctions). Decree of the President of Ukraine №133 / 2017 of 28.04.2021. Available at: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850

Grabchuk I.L. & Lyakhovich G.I. (2017) Programne zabezpechennya dlya vedennya obliku: problemy vyboru ta vykorystannya v xodi autsorsyngu [Accounting software: problems of selection and use during outsourcing] Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis, 3 (38), 32–36. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-3(38)-32-36

Redziuk T.Yu. & Koloshko N. (2019) Xmarni texnologiyi v obliku – novyj riven buxgalterskogo servisu [Cloud technologies in accounting – a new level of accounting service]. Bulletin of NUFT.

Kotskulich T.Ya. & Polatayko V.V. (2019) Analiz docilnosti perexodu na autsorsyng buxgalterskyx poslug na osnovi relevantnoyi informaciyi [Analysis of the feasibility of the transition to outsourcing of accounting services based on relevant information]. Young Scientist, 8 (72), 323–327. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-68

Переглядів статті: 182
Завантажень PDF: 339
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Ромашко, О., Шушакова, І., & Слободяник, А. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-110
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ