ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Ключові слова: управління, управління підприємствами ресторанного господарства, автоматизація управління, автоматизація обліку, інформаційній технології в обліку

Анотація

Стаття присвячена питанням управління підприємствами ресторанного господарства в умовах використання сучасних інформаційних технологій. Визначено мету, цілі та завдання автоматизації бізнес-процесів закладів ресторанного господарства. Встановлено, що сфера ресторанного господарства поєднує такі бізнес-процеси як постачання, виробництво та реалізація. Охарактеризовано торговельний і виробничий підходи до бухгалтерського обліку в закладах ресторанного господарства. Наведено переваги основних програмних забезпечень, призначених для бухгалтерського обліку на підприємствах ресторанного господарства. Досліджено основні особливості застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій на підприємствах ресторанного господарства.

Посилання

Адамович Н. Облік у ресторанному господарстві. Податки&Бухоблік. 2017. №48. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/june/issue-48/article-28153.html

Децюра С. Програмні РРО: початок. Податки&бух облік. 2020. №61. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2020/july/issue-61/article-109919.html

Король С. Я., Польовик Є. В. Діджиталізація економіки як фактор професійного розвитку. Modern Economics. 2019. № 18(2019). С. 67-73. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-11

Офіційний сайт Спілки автомати заторів бізнесу. URL: https://a4.com.ua/hromadske-kharchuvannia-dlia-ukrainy/

Офіційний сайт Poster. URL: https://joinposter.com/ua/tour/analytics

Офіційний сайт R-Keeper. URL: https://www.itkit.com.ua/

Офійційний сайт 1С:Підприємство. URL: http://1c.ua/ua/

Офіційний сайт СОТА Каса. URL: https://sota-buh.com.ua/news/sota-kasa-prohramnyi-rro

Офіційний сайт Cashalot. URL: https://cashalot.org.ua/

Податковий кодекс України Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Петрук Ю. Л. Впровадження інформаційних та автоматизованих технологій у діяльність підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах. Європейські перспективи. 2014. № 5. С. 167-172. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2014_5_30

Поліщук О. М. Особливості застосування комп’ютерних технологій для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах. Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. 2014. Вип. 11(41). Ч. 2. С. 287-293.

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Закон України від 06.07.1995 № 265/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80

Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства Мінекономіки, європ. інтеграції; Наказ, Правила від 24.07.2002 № 219. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами Мінекономіки, європ. інтеграції; Наказ, Рекомендації від 17.06.2003 № 157/ URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0157569-03

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку Мінфін України; Наказ, Положення від 20.10.1999 № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку Мінфін України; Наказ, Положення від 31.12.1999 № 318. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Сівашенко Т.В., Панасюк І.П. Теоретичні засади управління бізнес-процесами у підприємствах ресторанного господарства. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 3(14). С. 230-236.

Скалюк Р. В. Концептуальні основи ефективної автоматизації процедур бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 3. С. 95-102.

Шматковська Т. О. Автоматизація обліково-аналітичної роботи в системі інноваційних методів управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу. Молодий вчений. 2015. № 2(6). С. 1465-1468. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(6)__365

Adamovich N. (2017) Accounting in the restaurant industry. Taxes & Accounting. (48). URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/june/issue-48/article-28153.html

Deciura S. (2020) Program RRO: the beginning. Taxes & Accounting. №61. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2020/july/issue-61/article-109919.html

Korol S.Ya., Polovyk E.V. (2019) Digitalization of the economy as a factor of professional development. Modern Economics. (18). 67-73. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-11

Official site of the Union of traffic jams. URL: https://a4.com.ua/hromadske-kharchuvannia-dlia-ukrainy/

Poster official site. URL: https://joinposter.com/ua/tour/analytics

Official site of R-Keeper. URL: https://www.itkit.com.ua/

Official site of 1C: Enterprise. URL: http://1c.ua/ua/

The official website of the WTO Box Office. URL: https://sota-buh.com.ua/news/sota-kasa-prohramnyi-rro

Cashalot official site. URL: https://cashalot.org.ua/

Tax Code of Ukraine Code of Ukraine; Law, Code of 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Petruk Y.L. (2014) Introduction of information and automated technologies in the activities of restaurant enterprises in modern conditions. European perspectives. (5). 167–172. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2014_5_30

Polishchuk O.M. (2014) Features of application of computer technologies for automation of accounting at the enterprises. Economic sciences. Series: Accounting and Finance. (11 (41)). 287-293.

On the use of registrars of settlement operations in the field of trade, public catering and services Law of Ukraine of 06.07.1995 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80

About the statement of Rules of work of establishments (enterprises) of restaurant economy of the Ministry of Economy, European integration; Order, Rules of 24.07.2002 (219). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02

On approval of Methodical recommendations on implementation of national provisions (standards) of accounting in the field of public catering and household services, harmonized with international standards of the Ministry of Economy, European integration; Order, Recommendations of June 17, 2003 (157) / URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0157569-03

On approval of the National Regulation (standard) of accounting of the Ministry of Finance of Ukraine; Order, Regulations of 20.10.1999 (246). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99

On approval of the National Regulation (standard) of accounting of the Ministry of Finance of Ukraine; Order, Regulations of 31.12.1999 (318). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Sivashenko T.V., Panasyuk I.P. (2019) Theoretical principles of business process management in restaurants. Priazovsky Economic Bulletin. (3(14)). 230-236.

Skalyuk R.V. (2015) Conceptual bases of effective automation of accounting procedures at domestic enterprises. Bulletin of Khmelnytsky National University. (3). 95–102.

Shmatkovskaya T.O. (2014) Automation of accounting and analytical work in the system of innovative methods of management of hotel and restaurant business. Young Scientist. (2(6)). 1465-1468. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(6)__365

Переглядів статті: 527
Завантажень PDF: 502
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Шушакова, І., & Свистун, А. (2021). ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-70
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ