НЕОБХІДНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ ПРАЦІ БУХГАЛТЕРІЇ ТА СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО І ПОДАТКОВОГО ОБЛІКІВ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

Ключові слова: судовий експерт бухгалтерського і податкового обліків, дистанційна форма праці, правове регулювання, трудове законодавство, зберігання матеріалів справ, установи державного сектора

Анотація

Досліджені сучасні проблеми невідповідності чинного трудового законодавства, опрацьовані нові положення, закони, зміни внесені у законодавство після переведення на дистанційну (надомну) роботу бухгалтерів, судових експертів бухгалтерського, податкового обліків в установах державного сектора. Проаналізовані традиційні способи та розглянута модель організації дистанційної праці бухгалтерів та судових експертів бухгалтерського, податкового обліків в установах державного сектора щодо запобігання поширенню COVID-19 в Україні, а також документальне оформлення: переведення працівників на нові умови праці, оплати праці, матеріально-технічної відповідальності. Проаналізовані правила переведення на дистанційні умови праці судових експертів державних спеціалізованих установ і судових експертів, які у таких установах не працюють. Розглянуто правове регулювання змін порядку здійснення електронного документообігу установ державного сектора та державних спеціалізованих установ в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні.

Посилання

Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах: Наказ Міністерства юстиції України від 12.12.2011 р. № 3505/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11#Text (дата звернення: 29.07.2021).

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення: 29.07.2021).

Інтернет-форум Freelance Today. 10 альтернатив TeamViewer URL: https://freelance.today/poleznoe/10-alternativ-teamviewer.html (дата звернення: 29.07.2021).

Кодекс законів про працю України: Кодекс України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 03.08.2021).

Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів: Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2015 р. № 301/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#Text (дата звернення: 03.08.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 30.03.2020 р. № 540-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text (дата звернення: 03.08.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 17.03.2020 р. № 530-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text (дата звернення: 03.08.2021).

Про деякі заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території міста Києва: Розпорядження КМДА від 16.03.2020 р. № 444. URL: https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_deyaki_zakhodi_schodo_zapobigannya_poshirennyu_koronavirusu_COVID-19_na_teritori_mista_kiyeva/ (дата звернення: 03.08.2021).

Про додаткові заходи з протидії поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в НАДС: Наказ Міністерства України з питань державної служби від 16.03.2020 р. № 40-20. URL: https://ips.ligazakon.net/document/FN060423 (дата звернення: 03.08.2021).

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету міністрів України від 11.03.2020 р. № 211. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 03.08.2021).

Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектора та порядку їх складання: Наказ Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. № 818. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#Text (дата звернення: 03.08.2021).

Про затвердження типових форм трудових договорів про надомну та дистанційну роботу: Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 05.05.2021 р. № 913-21. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36508.html (дата звернення: 03.08.2021).

Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19: Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 р. № 406. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0406729-20#Text (дата звернення: 03.08.2021).

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення: 03.08.2021).

Топ-11 хмарних сховищ + Відеоогляд. URL: https://blog.comfy.ua/ua/top-11-khmarnikh-skhovishhvideooglyad-blog-comfy_a0-125/ (дата звернення: 29.07.2021).

Щодо впровадження змін до Правил внутрішнього службового розпорядку в органі державної влади (для виконання завдань за посадою віддалено): Роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби від 20.03.2020 р. № 87-р/з.URL: https://blog.comfy.ua/ua/top-11-khmarnikh-skhovishhvideooglyad-blog-comfy_a0-125/ (дата звернення: 29.07.2021).

Instrukciya pro osoblivosti zdijsnennya sudovo-ekspertnoyi diyalnosti atestovanimi sudovimi ekspertami, sho ne pracyuyut u derzhavnih specializovanih ekspertnih ustanovah: Nakaz M-va yusticiyi Ukrayini 12.12.2011 r. № 3505/5 [Instruction on the peculiarities of carrying out forensic activities by certified forensic experts who do not work in state specialized expert institutions [electronic resource]: Order of the Ministry of Justice of Ukraine No. 3505/5 of 12.12.2011]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11#Text (accessed: 29.07.2021).

Instrukciya pro priznachennya ta provedennya sudovih ekspertiz ta ekspertnih doslidzhen: Nakaz M-va yusticiyi Ukrayini 08.10.1998 r. № 53/5 [Instructions on the appointment and conduct of forensic examinations and expert studies [electronic resource]: Order of the Ministry of Justice of Ukraine No. 53/5 of 08.10.1998]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (accessed: 29.07.2021).

Internet-forum Freelance Today. 10 alternativ TeamViewer. Retrieved from https://freelance.today/poleznoe/10-alternativ-teamviewer.html (accessed: 29.07.2021).

Kodeks zakoniv pro pracyu Ukrayini: Kodeks Ukrayini vid 10.12.1971 r. № 322-VIII. [Labor Code of Ukraine No. 322-VIII of 10.12.1971] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (accessed: 03.08.2021).

Polozhennya pro Centralnu ekspertno-kvalifikacijnu komisiyu pri Ministerstvi yusticiyi Ukrayini ta atestaciyu sudovih ekspertiv: Nakaz M-va yusticiyi Ukrayini vid 03.03.2015 r. № 301/5. [Regulations on the Central Expert Qualification Commission under the Ministry of Justice of Ukraine and certification of forensic experts [electronic resource]: Order of the Ministry of Justice of Ukraine No. 301/5 of 03.03.2015]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#Text (accessed: 03.08.2021).

Pro vnesennya zmin do deyakih zakonodavchih aktiv Ukrayini, spryamovanih na zabezpechennya dodatkovih socialnih ta ekonomichnih garantij u zv’yazku z poshirennyam koronavirusnoyi hvorobi (COVID-19): Zakon Ukrayini vid 30.03.2020 r. № 540-IX. [On amendments to certain legislative acts of ukraine aimed at providing additional social and economic guarantees in connection with the spread of coronavirus disease (COVID-19) [electronic resource]: Law of Ukraine No. 540-IX of 30.03.2020]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text (accessed: 03.08.2021).

Pro vnesennya zmin do deyakih zakonodavchih aktiv Ukrayini, spryamovanih na zapobigannya viniknennyu i poshirennyu koronavirusnoyi hvorobi (COVID-19): Zakon Ukrayini vid 17.03.2020 r. № 530-IX. [On amendments to certain legislative acts of Ukraine aimed at preventing the occurrence and spread of coronavirus disease (COVID-19) [electronic resource]: Law of Ukraine No. 530-IX of 17.03.2020]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text (accessed: 03.08.2021).

Pro deyaki zahodi shodo zapobigannya poshirennyu koronavirusu COVID-19 na teritoriyi mista Kiyeva: Rozporyadzhennya KMDA vid 16.03.2020 r. № 444. [About some measures to prevent the spread of coronavirus COVID-19 in the city of Kyiv (COVID-19) [electronic resource]: Order of the Kyiv City State Administration No. 444 of 16.03.2020]. Retrieved from https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_deyaki_zakhodi_schodo_zapobigannya_poshirennyu_koronavirusu_COVID-19_na_teritori_mista_kiyeva/ (accessed: 03.08.2021).

Pro dodatkovi zahodi z protidiyi poshirennyu na teritoriyi Ukrayini gostroyi respiratornoyi hvorobi COVID-19, sprichinenoyi koronavirusom SARS-CoV-2, v NADS: Nakaz M-va Ukrayini z pitan derzhavnoyi sluzhbi vid 16.03.2020 r. № 40-20. [On additional measures to counteract the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 in Ukraine, in the NAPS [electronic resource]: Order of the Ministry of Ukraine on Civil Service No. 40-20 of 16.03.2020]. Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/FN060423 (accessed: 03.08.2021).

Pro zapobigannya poshirennyu na teritoriyi Ukrayini gostroyi respiratornoyi hvorobi COVID-19, sprichinenoyi koronavirusom SARS-CoV-2: Postanova Kabinetu ministriv Ukrayini vid 11.03.2020 r. № 211. [On prevention of the spread on the territory of Ukraine of the acute respiratory disease COVID-19 caused by the coronavirus SARS-CoV-2 [electronic resource]: Order of the Ministry of Ukraine on Civil Service No. 211 of 11.03.2020]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text (accessed: 03.08.2021).

Pro zatverdzhennya tipovih form z obliku ta spisannya osnovnih zasobiv sub’yektami derzhavnogo sektoru ta poryadku yih skladannya: Nakaz M-va finansiv Ukrayini vid 13.09.2016 r. № 818. [On approval of standard forms for accounting and write-off of fixed assets by public sector entities and the procedure for their compilation [electronic resource]: Order of the Ministry of Finance of Ukraine No. 818 of 13.09.2016]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#Text (accessed: 03.08.2021).

Pro zatverdzhennya tipovih form trudovih dogovoriv pro nadomnu ta distancijnu robotu: Nakaz M-va rozvitku ekonomiki, torgivli ta silskogo gospodarstva Ukrayini vid 05.05.2021 r. № 913-21. [On approval of standard forms of employment contracts for home and remote work [electronic resource]: Order of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine No. 913-21 of 05.05.2021]. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36508.html (accessed: 03.08.2021).

Pro organizacijni zahodi dlya zapobigannya poshirennyu koronavirusu COVID-19: Nakaz M-va osviti i nauki Ukrayini vid 16.03.2020 r. № 406. [About organizational measures to prevent the spread of coronavirus COVID-19 [electronic resource]: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 406 of 16.03.2020]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0406729-20#Text (accessed: 03.08.2021).

Pro sudovu ekspertizu: Zakon Ukrayini vid 25.02.1994 r. № 4038-XII. [About forensic examination [electronic resource]: Law of Ukraine No. 4038-XII of 25.02.1994]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (accessed: 03.08.2021).

Top-11 hmarnih shovish + Videooglyad. Retrieved from https://blog.comfy.ua/ua/top-11-khmarnikh-skhovishhvideooglyad-blog-comfy_a0-125/ (accessed: 29.07.2021).

Shodo vprovadzhennya zmin do Pravil vnutrishnogo sluzhbovogo rozporyadku v organi derzhavnoyi vladi (dlya vikonannya zavdan za posadoyu viddaleno): Roz’yasnennya Nacionalnogo agentstva Ukrayini z pitan derzhavnoyi sluzhbi vid 20.03.2020 r. № 87-r/z. [Regarding the implementation of changes to the Rules of Internal Procedure in a public authority (to perform tasks ex officio remotely) [electronic resource]: Clarification of the National Agency of Ukraine for Civil Service Affairs No. 87-r/z of 20.03.2020]. Retrieved from https://blog.comfy.ua/ua/top-11-khmarnikh-skhovishhvideooglyad-blog-comfy_a0-125/. (accessed: 29.07.2021).

Переглядів статті: 266
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Дмитрук, Б., Гріднєва, Д., & CвєтлoваН. (2021). НЕОБХІДНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ ПРАЦІ БУХГАЛТЕРІЇ ТА СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО І ПОДАТКОВОГО ОБЛІКІВ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-36
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ