СУЧАСНІ РЕАЛІЇ МЕТОДОЛОГІЇ, МЕТОДИКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

Ключові слова: платники податків, бухгалтерський облік, податкова звітність, податкові первинні документи

Анотація

У статті досліджені сучасні реалії методології, методики і організації обліку податків та зборів, формування інформації податкової звітності, що ускладнюють платникам податків ведення обліку і спонукають до постійного користування платними послугами: консультантів, зарубіжних та національних аудиторських фірм, адвокатів та судових експертів. Виявлено, що зміни в податкове законодавство, у звітність вносяться постійно протягом року. Обґрунтовано, що для зміни наявної ситуації на державному рівні необхідно розробити деталізовані інструкції для платників податків; узгодити терміни змін і введення в дію законодавчо-нормативних актів, які регулюють розрахунки за податками та платежами. З огляду на досвід розвинених країн стосовно відповідальності за методологію та методику обліку податків, рекомендовано залучити громадські національні неприбуткові професійні організації бухгалтерів до вирішення даних питань в Україні.

Посилання

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 12.04.2021)

Комаха А. Проблемы соотношения принципов налогового и бухгалтерского учета в Украине. Финансовая консультация. 2000. № 31-32. С. 29-31.

Малишкін О. Податковий облік чи податкові розрахунки? Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 1. С. 22-28.

Нечай П. Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності: автореф. дис. Київ, 2001. 16 с.

Податковий Кодекс України від 02.12.2010 №2755-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01#Text

Положення про Державну податкову службу: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 227. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-п#Text

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконален-ня адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженностей у податковому законодавстві: Закон України від 16.01.2020 р. № 466-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text.

Про облікову політику: Лист Міністерства фінансів України від 21.12.2005 № 31-34000-10-5/27793. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2779201-05#Text

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України. Наказ Міністерства фінансів України від 11.03.2021 р. № 310/35932. URL: https://ips.ligazakon.net/document/re35932?ed=2021_03_01

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної: Наказ Міністерства фінансів України від 01.12.2015 № 1307. URL: https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ012927

Свідерський Д. Методологічні основи податкового обліку. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2012. Вип. 22, ч. 1. С. 296–301.

Хомин П. Я. Податковий облік як основа звітності про фіскальні платежі. Бухгалтерський облік і аудит. 2003. № 12. С. 42–47.

Структура результатів роботи Департаменту методології ДПС України за період з 30.05.1997 р. по 09.04.2021 р. URL: https://tax.gov.ua/search/?query=Департамент+методології&in=23&search-switch=0The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Budget Code of Ukraine dated 08.07.2010 № 2456-VI, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (access date April 12, 2020).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010) Budget Code of Ukraine dated 08.07.2010 № 2456-VI. Аvailable at:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (accessеd April 12, 2020).

Komakha A. (2000) Problemy sootnosheniya printsipov nalogovogo i bukhgalterskogo ucheta v Ukraine [Problems of correlation of principles of tax and accounting in Ukraine]. Finansovaya konsul'tatsiya [Financial consultation]. № 31-32. S. 29-31.

Malyshkin O. (2012) Podatkovyy oblik chy podatkovi rozrakhunky [Tax Accounting or tax calculations]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt [Accounting and Audit]. № 1. S. 22-28.

Nechay P. (2002) Oblik valovykh dokhodiv ta vytrat pidpryyemnytsʹkoyi diyalʹnosti [Accounting for gross income and expenses of entrepreneurial activity]. Avtoreferat dysertatsiyi kand. ek. nauk. Kyiv: KNEU. 16 s.

Podatkovyy Kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 №2755-VI [Tax code of Ukraine No. 2755-VI of 02.12.2010.]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 17 «Podatok na prybutok» [Elektronnyy resurs]: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 31.12.1999 № 318 [Regulation (standard) of accounting 17 "Income Tax" [electronic resource]: Order of the Ministry of Finance of Ukraine No. 318 dated 31.12.1999]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01#Text

Polozhennya pro Derzhavnu podatkovu sluzhbu zatverdzhene postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 6 bereznya 2019 r. № 227 Ukrainy [The regula-tion on the state tax service was approved by resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 227 of Ukraine dated March 6, 2019]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-p#Text

Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny shchodo vdoskonalennya administruvannya podatkiv, usunennya tekhnichnykh ta lohichnykh neuzhodzhennostey u podatkovomu zakonodavstvi» Zakon vid 16 sichnya 2020 r. № 466-IX [On amendments to the tax code of Ukraine concerning the improve¬ment of tax administration, elimination of technical and logical inconsistencies in tax legislation" Law No. 466-IX of January 16, 2020.]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text

Pro bukhhaltersʹkyy oblik ta finansovu zvitnistʹ v Ukrayini [Elektronnyy resurs]: Zakon Ukrayiny vid 16.07.1999 r. № 996-XIV [On accounting and financial reporting in Ukraine [electronic resource]: law of Ukraine No. 996-XIV of 16.07.1999.]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text.

Pro oblikovu polityku [Elektronnyy resurs] : Lyst Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 21.12.2005 № 31-34000-10-5/27793 [On accounting policy [electronic re-source]: Letter No. 31-34000-10-5/27793 of the Ministry of Finance of Ukraine dated 21.12.2005]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2779201-05#Text

Pro zatverdzhennya formy podatkovoyi nakladnoyi ta Poryadku zapovnennya podatkovoyi nakladnoyi. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 1.12.2015 N 1307. Iz zminamy i dopovnennyamy, vnesenymy nakazamy Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 2 hrudnya 2020 roku N 734,vid 1 bereznya 2021 roku N 131. m. Kyyiv [On approval of the tax invoice form and the procedure for filling out the tax invoice. Order of the Ministry of Finance of Ukraine No. 1307 of 1.12.2015. as amended by orders of the Ministry of Finance of Ukraine No. 734 of December 2, 2020,and No. 131 of March 1, 2021. Kiev.]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ012927

Pro zatverdzhennya formy podatkovoyi nakladnoyi ta Poryadku zapovnennya podatkovoyi nakladnoyi. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 1.12.2015 N 1307. Iz zminamy i dopovnennyamy, vnesenymy nakazamy Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 2 hrudnya 2020 roku N 734,vid 1 bereznya 2021 roku N 131. m. Kyyiv [On approval of the tax invoice form and the procedure for filling out the tax invoice. Order of the Ministry of Finance of Ukraine No. 1307 of 1.12.2015. as amended by orders of the Ministry of Finance of Ukraine No. 734 of December 2, 2020, and No. 131 of March 1, 2021. Kiev]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ012927

Svidersʹkyy D. (2012) Metodolohichni osnovy podatkovoho obliku [Methodological foundations of tax accounting]. Naukovi pratsi Kirovohradsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic Sciences]. vyp. 22, ch. 1, s. 296–301.

Khomyn P.Y. (2003) Podatkovyy oblik yak osnova zvitnosti pro fiskalʹni platezhi [Tax Accounting as a basis for reporting on fiscal payments]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt [Accounting and audit]. №12. S. 42-47.

Struktura rezulʹtativ roboty Departamentu metodolohiyi DPS Ukrayiny za period z 30.05. 1997 r. po 09.04.2021 r. [Structure of the results of the work of the Depart¬ment of methodology of the state tax service of Ukraine for the period from 30.05. 1997 to 09.04.2021] URL: https://tax.gov.ua/search/?query=Департамент+методології&in=23&search-switch=0

Переглядів статті: 284
Завантажень PDF: 249
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Дмитрук, Б., Гріднєва, Д., & CвєтлoваН. (2021). СУЧАСНІ РЕАЛІЇ МЕТОДОЛОГІЇ, МЕТОДИКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-53
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ