ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННІ

Ключові слова: необоротні активи, облікова політика, Податковий кодекс, принципи, об’єкт, наказ, показники податкової звітності, амортизація, бухгалтерський облік

Анотація

У статті розглянуто сутність та необхідність формування облікової політики стосовно основних облікових елементів за операціями із необоротними активами у відповідності з вимогами Податкового кодексу України. Виявлено проблемні питання у наближенні фінансових та податкових необоротних активів, що обумовлюють необхідність коригування фінансового результату до оподаткування. Досліджена сутність облікової політики як з наукової (теоретичної) так і з практичної сторін: внутрішнього стандарту обліку, побудованого на сукупності способів і процедур ведення обліку, що використовується з метою підготовки, складання та подання форм звітності, із врахуванням економічних інтересів користувачів інформації. Оптимізацію облікової політики необоротних активів в Україні стримує відсутність окремого Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку (НП(С)БО, який регламентував би формування облікової політики. Розроблені і запроваджені варіанти структури Положення та додаткового розділу в наказ, з метою формування облікової політики для бухгалтерського обліку та показників податкової звітності.

Посилання

Податковий Кодекс України: Кодекс від 02.12.2010 р. №2755-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text.

Про облікову політику: Лист Міністерства фінансів України від 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2779201-05#Text

Лист від 21.03.2006 р. № 31-34000-20-16/5770 Міністерства фінансів України на запит щодо створення забезпечення підприємствами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5770201-06#Text

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text.

Podatkovyy Kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI [Tax code of Ukraine No. 2755-VI of 02.12.2010]. Аvailable at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Pro bukhhaltersʹkyy oblik ta finansovu zvitnistʹ v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 16.07.1999 r. № 996-XIV. Аvailable at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text.

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 r. № 73 (iz zminamy i dopovnenniamy). Аvailable at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text.

Pro oblikovu polityku: Lyst Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 21.12.2005 № 31-34000-10-5/27793. Аvailable at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2779201-05#Text.

Lyst vid 21.03.2006 r. № 31-34000-20-16/5770 Ministerstva finansiv Ukrainy na zapyt shchodo stvorennia zabezpechennia pidpryiemstvamy. Аvailable at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5770201-06#Text.

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 8 «Oblikovi polityky, zminy v oblikovykh otsinkakh ta pomylky», vydanyi Radoiu z Mizhnarodnykh standartiv bukhhalterskoho obliku zi zminamy stanom na 1 sichnia 2015 roku. Аvailable at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text.

Переглядів статті: 440
Завантажень PDF: 353
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Дмитрук, Б., Германенко, Л., & CвєтлoваН. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННІ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-5
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ