МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ

Ключові слова: канали розподілу, управління каналами розподілу, маркетингові дослідження, оптова торгівля, роздрібна торгівля, бюджетування

Анотація

В статті розглянуто визначення понять канал розподілу, канал постачання, канал товароруху, канал збуту. Подано алгоритм планування та аналізу збуту готової продукції як запоруку ефективного управління каналами розподілу. Розглянуто оптову та роздрібну торгівлю як важливі складові каналів розподілу. Висвітлено основні функції оптової та роздрібної торгівлі. Здійснено маркетингове дослідження каналів розподілу на вітчизняному ринку. Проаналізовано динаміку обсягів та структуру оптової та роздрібної торгівлі в Україні за останні десять років. Показано частку продажу товарів, що вироблені на території України протягом досліджуваного періоду. Охарактеризовано сучасний стан каналів розподілу в Україні та надано рекомендації щодо забезпечення ефективності їх роботи в умовах обмежень, пов’язаних з пандемією.

Посилання

Біловодська О.А. Теоретико-методологічне обґрунтування формування маркетингових каналів з позицій інноватики. Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. С. 324-341.

Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу та збуту: дослідження сутності, ролі та значення. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 2. С. 85-97.

Грянко Т. Г. Управління логістичними каналами розподілу продукції на сучасних підприємствах. Молодий вчений. 2018. № 12(1). С. 267-269. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_12(1)__66 (дата звернення 10.07.2021).

Данніков О. В. Вдосконалення процесу управління продажем з позицій маркетингового стратегічного планування. Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. К. : КНЕУ, 2014. Вип. 32. С. 91–103.

Пилипчук В. П., Данніков О. В. Управління продажем : навч. посібник. К. : КНЕУ, 2011. 627 с.

Дядін, А. С. Канали розподілу товарів як фактор розвитку сфери обігу. Соціальна економіка. 2020. Вип. 59. С. 65-72. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2020-59-08

Розумей, С. Б. Визначення ступеня управління каналами та системами розподілу продукції підприємств. Економічний аналіз : зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. Том 22. № 2. С. 114-120.

Сергєєва О.Р. Товарообіг в Україні – реалії сьогодення. Підприємництво та інновації. 2020. №11-1. С. 113-117

Окландер М. А. Методологічні аспекти формування каналів розподілу. Теорія і практика маркетингу в Україні: монографія / наук. ред. Павленко А.Ф. К.: КНЕУ, 2005.

Україна у цифрах. 2011: стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ, 2012. 251 с.

Україна у цифрах. 2016: стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ, 2017. 240 с.

Україна у цифрах. 2020: стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ, 2021. 46 с.

Bilovodska O.A. (2012) Teoretyko-metodolohichne obgruntuvannia formuvannia marketynhovykh kanaliv z pozytsii innovatyky. [Theoretical and methodological substantiation of the formation of marketing channels from the standpoint of innovation]. monohrafiya [a monograph]. Sumy: TOV «Drukarskyi dim «Papirus». (in Ukrainian).

Bilovodska O.A. (2017) Marketynhova polityka rozpodilu ta zbutu: doslidzhennia sutnosti, roli ta znachennia. [Marketing policy of distribution and sale: research of essence, role and value]. Marketing and management innovation, no. 2, pp. 85-97.

Hrianko T. H. (2018) Upravlinnia lohistychnymy kanalamy rozpodilu produktsii na suchasnykh pidpryiemstvakh. [Management of logistics distribution channels at modern enterprises]. Young scientist, no. 12(1), pp. 267-269. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_12(1)__66 (accessed 10 July 2021).

Dannikov O. V. (2014) Vdoskonalennia protsesu upravlinnia prodazhem z pozytsii marketynhovoho stratehichnoho planuvannia. [Improving the sales management process from the standpoint of marketing strategic planning]. Formation of a market economy. (Vol. 32, pp. 91-103). Kyiv : KNEU. (in Ukrainian).

Pylypchuk V. P., Dannikov O. V. (2011) Upravlinnia prodazhem. [Sales management]. Kyiv : KNEU. (in Ukrainian).

Diadin, A. і Tkachenko, S. (2020) Kanaly rozpodilu tovariv yak faktor rozvytku sfery obihu. [Channels of distribution of goods as a factor in the development of the sphere of circulation]. Social economy. vol. 59, pp. 65-71. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2020-59-08 (in Ukrainian)

Rozumei S. B. (2015) Vyznachennia stupenia upravlinnia kanalamy ta systemamy rozpodilu produktsii pidpryiemstv. [Determining the degree of management of channels and distribution systems of enterprises]. Economic analysis. Ternopil: Publishing and Printing Center of Ternopil National Economic University “Ekonomichna dumka”, vol. 22, no. 2, hh.114-120.

Serhieieva O.R. (2020). Tovaroobih v Ukraini – realii sohodennia. [Trade in Ukraine - the realities of today]. Entrepreneurship and innovation, no. 11-1, pp. 113-117.

Oklander M. A. (2005) Metodolohichni aspekty formuvannia kanaliv rozpodilu. Teoriia i praktyka marketynhu v Ukraini. [Methodological aspects of distribution channel formation. Theory and practice of marketing in Ukraine]. monohrafiya [a monograph]. Pavlenko A.F. (Eds.). Kyiv: KNEU.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2012) Ukraina u tsyfrakh. 2011 [Ukraine in figures. 2011]. Kyiv.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2018) Ukraina u tsyfrakh. 2017 [Ukraine in figures. 2017]. Kyiv.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Ukraina u tsyfrakh. 2020 [Ukraine in figures. 2020]. Kyiv.

Переглядів статті: 559
Завантажень PDF: 368
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Корман, І., Семенда, О., & Осадчук, Н. (2021). МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-29
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають