СТАН ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ключові слова: іноземні інвестиції, іноземні інвестори, прямі і непрямі (портфельні) інвестиції, галузі-реципієнти, підприємство з іноземними інвестиціями, іноземне підприємство

Анотація

У статті узагальнено суть понять «іноземні інвестиції», «іноземний інвестор», розглянуто форми, у яких можуть здійснюватися іноземні інвестиції. Проаналізовано прямі та непрямі (портфельні) інвестиції: їх структуру та динаміку в Україні. Визначено десять найбільших країн-інвесторів, основні галузі-реципієнти іноземних інвестицій, розподіл іноземних інвестицій за регіонами України. Окреслено основні причини нерівномірного розподілу іноземних інвестицій та їх недостатнього надходження в економіку України: непрогнозованість політичної ситуації в країні, військові загрози, незавершеність судової реформи та ризики пов’язані з реалізацією економічних прав і свобод, захистом прав власності, недорозвинутість фондового ринку, ризики, пов’язані зі світовими тенденціями в економіці, зокрема й пандеміями тощо.

Посилання

Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2000. 151 с.

Бахур Н.В. Особливості державної підтримки інвестиційної діяльності в аграрному секторі національної економіки. Ефективна економіка. 2020. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/59.pdf (дата звернення 02.08.2021).

Боярчук А.І. Інвестиційна привабливість в міжнародних економічних відносинах: на прикладі Херсонської області. Innovative educational technologies: European experience and its application in economics and management training. Poland. Wyższa Szkoła Biznesu. National-Louis University, 2016. С. 12–17.

Вікарчук О.І. Інвестиційний фактор у формуванні ресурсного потенціалу. Економіка. Управління. Інновації : електронне наукове фахове видання. 2009. №2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/eui/index.html (дата звернення 30.08.2021).

Гаврилюк О.В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України. Фінанси України. 2018. № 2. С. 68–81.

Максимів Д.Я. Покращення інвестиційної привабливості України. Інноваційна економіка. 2012. № 1. C. 79–107.

Гаркавенко В.І. Вплив іноземного капіталу на економічний розвиток України. Економіка і прогнозування. 2020. № 1. С. 47–62.

Михайленко О.Г. Вплив іноземних інвестицій на розвиток економіки України в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8046 (дата звернення: 19.08.2021). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.7.54/

Ланченко Є.О. Аналіз інвестиційних процесів і зайнятості в аграрному секторі економіки. Економіка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал. 2010. №6. С. 81–86.

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 22.08.2021).

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=436-15 (дата звернення 22.08.2021).

Національний Банк України. Офіційне інтернет-представництво. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#5 (дата звернення 15.08.2021).

World Investment Report 2021 – Investing in sustainable recovery. Investment Policy Hub. URL: https://investmentpolicy.unctad.org/publications/1249/world-investment-report-2021---investing-in-sustainable-recovery (дата звернення 13.08.2021).

Bakaiev L.O. (2000) Kilkisni metody v upravlinni investytsiiamy: navchalnyi posibnyk [Quantitative methods in investment management: a manual]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Bakhur N.V. (2020) Osoblyvosti derzhavnoi pidtrymky investytsiinoi diialnosti v ahrarnomu sektori natsionalnoi ekonomiky [Features of state support for investment activities in the agricultural sector of the national economy]. Effective Economy (electronic journal), no. 8, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/59.pdf (accessed 2 August 2021)

Boiarchuk A.I. (2016) Investytsiina pryvablyvist v mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosynakh: na prykladi Khersonskoi oblasti [Investytsiina pryvablyvist v mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosynakh: na prykladi Khersonskoi oblasti]. Innovative educational technologies: European experience and its application in economics and management training. Poland. Wyższa Szkoła Biznesu. National-Louis University. pp. 12–17.

Vikarchuk O.I. (2009) Investytsiinyi faktor u formuvanni resursnoho potentsialu [Investment factor in the formation of resource potential]. Economy. Management. Innovation (electronic journal), no. 2. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/eui/index.html (accessed 30 August 2021)

Havryliuk O.V. (2018) Investytsiinyi imidzh ta investytsiina pryvablyvist Ukrainy [Investment image and investment attractiveness of Ukraine]. Finance of Ukraine, no. 2, pp. 68–81.

Maksymiv D.Ia. Pokrashchennia investytsiinoi pryvablyvosti Ukrainy [Improving the investment attractiveness of Ukraine]. Innovative economy, no. 1, pp. 79–107.

Harkavenko V.I. (2020) Vplyv inozemnoho kapitalu na ekonomichnyi rozvytok Ukrainy [Influence of foreign capital on economic development of Ukraine]. Economics and forecasting, no. 1, pp. 47–62.

Mykhailenko O.H. (2020) Vplyv inozemnykh investytsii na rozvytok ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Influence of foreign investments on the development of Ukraine 's economy in the conditions of globalization]. Efficient economy, vol. 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8046 (accessed 19 August 2021). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.7.54

Lanchenko Ye.O. (2010) Analiz investytsiinykh protsesiv i zainiatosti v ahrarnomu sektori ekonomiky [Analysis of investment processes and employment in the agricultural sector of the economy]. Economics of agro-industrial complex, vol. 6, pp. 81–86.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1996) The Law of Ukraine “On the regime of foreign investment”. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80 (accessed 22 August 2021).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003) Commercial Code of Ukraine. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=436-15 (accessed 22 August 2021)

National Bank of Ukraine. Official website. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#5 (accessed 15 August 2021).

World Investment Report 2021 – Investing in sustainable recovery. Investment Policy Hub. URL: https://investmentpolicy.unctad.org/publications/1249/world-investment-report-2021---investing-in-sustainable-recovery (accessed 13 August 2021).

Переглядів статті: 81
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Цимбалюк, Ю., Корман, І., & Ролінський, О. (2021). СТАН ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-25
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ