СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ключові слова: конкурентоспроможний розвиток, інноваційний сегмент, інновації, інвестиційний потік, інвестиції, економічна система, інвестиційна привабливість

Анотація

Забезпечення конкурентоспроможного розвитку інноваційного сегменту економіки є одним з найважливіших завдань в аспекті трансформації траєкторії розвитку національної соціальної та економічної системи. Наявність конкурентоспроможного інноваційного сегмента не тільки забезпечує сталий розвиток національної економіки, а й також підвищує рівень її інвестиційної привабливості. У свою чергу, рішення задач трансформації траєкторії розвитку національної економіки з традиційної в інноваційну, а також її модернізації неможливе без достатнього фінансування, тобто без інвестицій у наукомісткі рішення, що втілюються в подальшому в продукції, економіко-соціальних процесах. Інвестиції, у тому числі, що здійснюються в високотехнологічні галузі і сегменти національної економіки, повинні нести інвестору бажаний рівень віддачі при прийнятному для останнього рівні ризику. Отже, вкладення інвестиційних ресурсів має характеризуватися економічною доцільністю і результативністю. Але, як правило, в високотехнологічній сфері можливі унікальні рішення досить довгий час залишаються латентними, і це є однією з причин того, що реальні обсяги інвестицій в інновації нижче очікуваних, це також є однією з причин відставання темпів розвитку інноваційного сегмента реального сектора національної економіки від світових темпів високотехнологічного зростання і розвитку. Друга з можливих причин недостатньої ще ділової активності в наукомістких високотехнологічних галузях полягає в територіальній розподіленості інвесторів і новаторів. Складається ситуація, при якій інновації переважно продукуються в центральних регіонах, але реальні інвестиції розосереджені по регіонах, віддалених від центру. В результаті інноваційний та інвестиційний потоки мають різну частотність, характеризуються дискретністю. Приведення їх у скоординований вид представляє собою нетривіальну задачу. Вирішення цього завдання полягає в тому, щоб створити стимули до інвестування в майбутнє.

Посилання

Амосов О.Ю. Оцінка потенціалу конкурентоспроможності як основного аспекту розвитку підприємства. Проблеми економіки. 2011. № 3. С. 79–83.

Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій : навч. посіб. / [С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та ін.; pа ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного]. Київ : КНЕУ, 2000. 328 с.

Касьянова Н.В., Солоха Д.В., Морева В.В. та ін. Потенціал підприємства: формування та використання : підруч. Донецьк : Цифрова типографія, 2012. 257 с.

Качмарик Я.Д., Куцик П.О., Лупак Р.Л., Качмарик І.Я. Економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства : моногр. Львів : Літературна агенція «Піраміда», 2012. 208 с.

Клименко С.М., Барабась Д.О., Омельяненко Т.В. та ін.]. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2006. 527 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» для студентів ІV курсу / [укл. Ю.М. Могилов] ; УДХТУ. Павлоград, 2008. 162 с.

Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. Київ, 1997. 237 с.

Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. Москва : ИНФРА-М, 2000. 312 с.

Amosov O.Y. (2011). Estimation of the potential of competitiveness as the main aspect of enterprise development. Problems of economy, no. 3, pp. 79–83.

Pokropivny S.F., Shvydanenko G.O., Fedonin O.S. et all (2000). Economics of the enterprise. Collection of practical tasks and specific situations: textbook. way. Kyiv: KhNEU. (in Ukrainian)

Kasyanova N.V., Solokha V.V., Moreva V.V. et la (2012). The potential of the enterprise: formation and use. Donetsk: Digital Printing House. (in Ukrainian)

Kachmaryk Ya.D., Kutsyk P.O., Lupak R.L., Kachmaryk I.Ya. (2012). Economic mechanism for ensuring the competitiveness of a commercial enterprise. monohrafiya [a monograph]. Lviv: Literary Agency «Piramida». (in Ukrainian)

Klimenko S.M. (2006). Management of enterprise competitiveness. Кyiv: КhNЕУ, 527 p. (in Ukrainian)

Mogilov Y.M. (2008). Synopsis of lectures on the subject "Potential and development of the enterprise" for fourth-year students. UDKhTU: Pavlograd. (in Russian)

Pakhomov Y.M., Lukyanenko D.G., Gubskuy B.V. (1997). National economies in a global competitive environment. Кyiv. (in Ukrainian)

Fatkhutdinov R.A. (2000). Competitiveness: economics, strategy, management. Moscow: INFRA-M. (in Russian)

Переглядів статті: 160
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Зрибнєва, І. (2021). СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-86
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ