ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: система управління, управлінська інформаційна система, ІТ-технології, функцій управління, модель системи управління, предметна галузь, технології моделювання

Анотація

Розвиток інформаційних систем, як елемент управління, тісно пов’язаний зі змінами, які відбуваються у сферах їх використання. У статті розглянуто процес управління який характеризується багатофункціональністю, яка виявляється в особливостях реалізації основних функцій управління. Досліджено підходи щодо моделювання процесу управління та його складових з використанням інформаційних систем і технологій, вплив цих систем на прийняття управлінських рішень в системі менеджменту підприємства, Іусього різноманіття методів дослідження систем управління компаніями. Проаналізовано саме моделювання як інструмент дослідження, що застосовується за наявності формальних кількісних даних та інформації. Надано пропозиції щодо етапів реорганізації управлінських інформаційних систем в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства.

Посилання

Маклаков С.В. BPwin и ERrwin. CASE-средства разработки информационных систем. Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 2000. 256 с.

Организационное управление : Учеб. пособие для вузов /Под ред. Н.И. Архиповой, В.В. Кульба и др. Москва : Изд-во «ПРИОР», 1998. 448 с.

Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организации и информационных технологий. Москва : Финансы и статистика, 1997. 150 с.

Пономаренко В.С., Бутова Р.К., Журавльова І.В., Назарова Г.Н., Павленко Л.А. Інформаційні системи і технології в економіці : Посібник для студентів вищих навч. закладів. Київ : Академія, 2002. 544 с.

Рубцов С. Опыт использования стандарта. URL: https://blog.iteam.ru/opyt-ispolzovaniya-standarta-idef0/

Терещенко Л.О., Гужко C., Шайкан А.В. Управлінські інформаційні системи: Підручник. Київ, 2008. 485 с.

Maklakov S.V. (2000) BPwin and ERrwin. CASE-tools for the development of information systems. M.: DIALOG-MEPhI, 256 p.

Organizational management: Textbook. textbook for universities / Ed. N.I. Arkhipova, V.V. Kulba et al. Moscow: PRIOR Publishing House, 1998. 448 p.

Oikhman E.G., Popov E.V. Business reengineering: organization and information technology reengineering. Moscow: Finance and statistics, 1997. 150 p.

Ponomarenko V.S., Butova R.K., Zhuravlyova I.V., Nazarova G.N., Pavlenko L.A. (2002) Information systems and technologies in economics: A guide for students of higher education. institutions. Kyiv: Akademia, 544 p.

Rubtsov S. Experience of using standard. URL: https://blog.iteam.ru/opyt-ispolzovaniya-standarta-idef0/

Tereshchenko L.O., Guzhko S., Shaikan A.V. (2008) Management information systems: Pidruchnik. Kyiv, 485 p.

Переглядів статті: 311
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Терещенко, Л. (2021). ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-55
Розділ
ЕКОНОМІКА