ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО КЛАСТЕРА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ключові слова: біоекономіка, біотехнологія, регіональна економіка, розвиток продуктивних сил, біотехнологічний кластер

Анотація

Обґрунтовано, що на сьогодні немає уніфікованого механізму формування того чи іншого типу кластерів, що породжує потребу оцінки перспективності та раціональності створення та ефективного управління кластерами в умовах економіки України. Доведено, що з погляду інвестиційної привабливості Львівщину можна охарактеризувати як регіон з розвиненою транспортною, інженерною та соціальною інфраструктурою, високим рівнем розвитку креативної індустрії та інноваційної активності. Визначено сильні і слабкі сторони створення біотехнологічного кластера у Львівській області. Виокремлено ключові завдання даного кластера. Доведено, що формування біотехнологічного кластеру у Львівській області обумовлено закономірностями галузевого розвитку регіональної економіки і на даному етапі зароджується за умов сприятливого сполучення низки чинників, що відкриває перспективи виходу на зовнішні ринки та сприятливого клімату співпраці між суб’єктами кластера.

Посилання

Соколенко С.І. Особливості розвитку екологічно чистого виробництва на основі інноваційних кластерів // Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України», (м. Рівне, 19 вересня 2013 р.). URL: https://ucluster.org/blog/2013/09/osoblivosti-rozvitku-ekologichno-chistogo-virobnictva-na-osnovi-innovacijjnikh-klasteriv

Бирюков А.И. Формирование инновационных кластеров в высокотехнологичных отраслях промышленности (на примере АПК России) : автореф. дис. на получение степени докт. эконом. наук : спец. 08.00.05 «экономика и управление народным хозяйством»]. Москва, 2007. 40 с.

Драпалюк М.В., Дракин М.В. Перспективы создания регионального кластера биотехнологий в Воронежской области. Лесотехнический журнал (Менеджмент. Экономика. Организация). Воронеж : «ВГЛУ им. Г.Ф. Морозова». №4. 2014. С. 206–212.

Пуліна Т.В. Генезис кластерних об’єднань підприємств. Проблеми економіки. 2013. № 3. С. 134–142.

Третяк В.П. Кластеры предприятий. Монография. Москва : «Новость», 2006. 132 с.

Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність України». 2019. URL: https://ukrstat.org/en/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2019.pdf

Kircher M., Breves R., Taden A., Herzberg D. How to capture the bioeconomy’s industrial and regional potential through professional cluster management. New Biotechnology. V. 40, Part A, 25 January 2018, P. 119–128.

Innovating for sustainable growth: a bioeconomy for Europe. European Union. European Commission. Directorate-General for Research and Innovation. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2012. URL: http://www.worldcat.org/oclc/839878465

Beusch C., Jiménez I-M. Розширення прав та можливостей регіональних зацікавлених сторін для реалізації всього потенціалу європейської БІО-економіки. Науково-дослідний проект. URL: https://power4bio.eu/wp-content/uploads/2020/02/POWER4BIO_brochure_Ukrainian.pdf

Новіков В., Сидоров Ю., Швед О. Тенденції розвитку комерційної біотехнології. Вісник НАН України. 2008. №2. С. 25–39.

У Львові створять біотехнологічний кластер «Біотех і Фарма». Львівська міська рада. URL: https://city-adm.lviv.ua/news/society/public-sector/257547-u-lvovi-stvoriat-biotekhnolohichnyi-klaster-biotekh-i-farma

Sokolenko S.I. Osoblyvosti rozvytku ekolohichno chystoho vyrobnytstva na osnovi innovatsiynykh klasteriv [Features of the development of environmentally friendly production on the basis of innovation clusters]. Vseukrayinsʹka naukovo-praktychna konferentsiya «Ekolohichno chyste vyrobnytstvo – osnova pidvyshchennya yakosti produktsiyi na tovarnykh rynkakh Ukrayiny», (m. Rivne, 19 veresnya 2013 r.). URL: https://ucluster.org/blog/2013/09/osoblivosti-rozvitku-ekologichno-chistogo-virobnictva-na-osnovi-innovacijjnikh-klasteriv

Byryukov A.Y. (2007). Formyrovanye ynnovatsyonnykh klasterov v vysokotekhnolohychnykh otraslyakh promyshlennosty (na prymere APK Rossyy) [Formation of innovation clusters in high-tech industries (on the example of Russia's agro-industrial complex)]: avtoref. dys. na poluchenye stepeny dokt. ékonom. nauk : spets. 08.00.05 «ekonomyka y upravlenye narodnym khozyaystvom»]. Moskva, 40 s.

Drapalyuk M.V., Drakyn M.V. (2014). Perspektyvy sozdanyya rehyonalʹnoho klastera byotekhnolohyy v Voronezhskoy oblasty [Prospects for the creation of a regional cluster of biotechnology in the Voronezh region] Lesotekhnycheskyy zhurnal (Menedzhment. Ekonomyka. Orhanyzatsyya). Voronezh: «VHLU ym. H.F.Morozova». № 4. S. 206–212.

Pulina T.V. (2013). Henezys klasternykh obyednan pidpryyemstv. [Genesis of cluster associations of enterprises]. Problemy ekonomiky. № 3. S. 134–142.

Tretyak V.P. (2006). Klastery predpryyatyy [Clusters of enterprises]. Monohrafyya. Moskva: «Novostʹ», 132 s.

Statystychnyy zbirnyk "Naukova ta innovatsiyna diyalʹnistʹ Ukrayiny" 2019. URL: https://ukrstat.org/en/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2019.pdf

Kircher M., Breves R., Taden A., Herzberg D. How to capture the bioeconomyʺs industrial and regional potential through professional cluster management. New Biotechnology. V. 40, Part A, 25 January 2018, P. 119–128

Innovating for sustainable growth: a bioeconomy for Europe. European Union. European Commission. Directorate-General for Research and Innovation. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2012. URL: http://www.worldcat.org/oclc/839878465

Beusch C., Jiménez I-M. Rozshyrennya prav ta mozhlyvostey rehionalʹnykh zatsikavlenykh storin dlya realizatsiyi vsʹoho potentsialu yevropeysʹkoyi BIO-ekonomiky. Naukovo-doslidnyy proekt. URL: https://power4bio.eu/wp-content/uploads/2020/02/POWER4BIO_brochure_Ukrainian.pdf

Novikov V., Sydorov YU., Shved O. (2008). Tendentsiyi rozvytku komertsiynoyi biotekhnolohiyi. [Trends in the development of commercial biotechnology]. Visnyk NAN Ukrayiny, №2. S. 25–39.

U Lvovi stvoryat biotekhnolohichnyy klaster «Biotekh i Farma». Lʹvivsʹka misʹka rada. URL: https://city-adm.lviv.ua/news/society/public-sector/257547-u-lvovi-stvoriat-biotekhnolohichnyi-klaster-biotekh-i-farma

Переглядів статті: 406
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Василюк, С. (2021). ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО КЛАСТЕРА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-28
Розділ
ЕКОНОМІКА