ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Ключові слова: регіональна економіка, економічна політика, регіон, детермінанти, сталий розвиток, розвиток продуктивних сил

Анотація

Визначено, що станом на сьогодення ключові проблеми економічної політики пов’язані з паралельним існуванням регулятивних механізмів на національному та міжнародному рівні, за участю інституціонального контексту визначення економічної політики, а також з розробкою рекомендацій, які забезпечували б оптимізацію функціонування економічної системи в умовах заданих політичних обмежень. Обґрунтовано, що на передній план виходить завдання визначення детермінантів економічної політики в системі сталого розвитку регіону і створення на їх основі комплексного підходу, що дозволяє здійснювати аналіз процесів становлення економічної політики як на національному, так і на міжнародному рівні. Обґрунтовано, що внаслідок наявності конкуренції між регіонами за залучення інвестицій, виникають регіональні детермінанти. Виокремлено індивідуальні, корпоративні, галузеві та макроекономічні детермінанти економічної політики. Запропоновані нові напрями удосконалення регіональної політики в системі сталого розвитку регіону.

Посилання

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. Москва : Фонд экономической книги «Начала», 1997. 180 с.

Автономов В. Модель человека в экономической науке. Москва : «Экономическая школа», 1998. 230 с.

Тамбовцев В. Государство и переходная экономика: пределы управляемости. Москва : ТЕИС, 1997. 432 с.

Радыгин А.Д., Энтов Р.М. «Провалы государства»: теория и политика. Вопросы экономики. 2012. № 12. С. 12–24.

Панченко В.Г. Теоретичні підходи до визначення економічної сили та економічних інтересів держави як детермінант її економічної політики (випадок неопротекціонізму). Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 12–19.

Бабич Т.О. Економічні детермінанти зміни технологічних укладів. Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. 2015. Випуск 126 (частина 1). С. 167–181.

Жиляєв І.Б., Наумов А.Б., Наумова Л.Н. Інституційні детермінанти і стратегічні напрямки економічного розвитку національного господарства. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. Київ : ІВРУ. №5. 2016. С. 89–95.

Романюк С.А. Сучасні детермінанти регіонального розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 5. С. 54–56.

Стукало Н.В., Деркач М.І. Сучасні детермінанти регіонального розвитку. Економіка розвитку. 2012. № 3(63). С. 22–27.

Постанова КМУ «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179

Nort D. (1997) Instituty, institutsional'nyye izmeneniya i funktsionirovaniye ekonomiki [Institutions, institutional change and the functioning of the economy] Per. s angl. A.N. Nesterenko; predisl. i nauch. red. B.Z. Mil'nera. Moskva: Fond ekonomicheskoy knigi “Nachala”, 180 p. (in Russian)

Avtonomov V. (1998) Model cheloveka v ekonomicheskoy nauke [Model of man in economic science] Moskva: «Ekonomicheskaya shkola», 230 p.

Tambovtsev V. (1997) Gosudarstvo i perekhodnaya ekonomika: predely upravlyayemosti [State and transitional economy: limits of control] Moskva: TEIS, 432 p.

Radygin A.D., Entov R.M. (2012) «Provaly gosudarstva»: teoriya i politika ["State failures": theory and politics] Voprosy ekonomiki. № 12, p. 12–24.

Panchenko V.G. (2018) Teoretichni pidkhodi do viznachennya yekonomichnoi sili ta yekonomichnikh interesiv derzhavi yak determinant ii yekonomichnoi politiki (vipadok neoprotektsionizmu). [Theoretical approaches to the establishment of economic power and economic interests of the state as a determinant of economic policy (a type of neoprotection)] Investitsii: praktika ta dosvid. № 5, p. 12–19.

Babich T.O. (2015) Yekonomichni determinanti zmini tekhnologichnikh ukladiv [Economic determinants of changes in technological ways] Aktualni problemi mizhnarodnikh vidnosin: Zbirnik naukovikh prats. Vipusk 126 (chastina 1), p. 167–181.

Zhilyaêv I.B., Naumov A.B., Naumova L.N. (2016) Institutsiyni determinanti i strategichni napryamki yekonomichnogo rozvitku natsional'nogo gospodarstva [Institutional determinants and strategic directions of economic development of the national economy] Naukovi zapiski Institutu zakonodavstva Verkhovnoi Radi Ukraini. Kyiv: IVRU. № 5, p. 89–95.

Romanyuk S.A. (2013) Suchasni determinanti regional'nogo rozvitku. [Modern determinants of regional development] Investitsii: praktika ta dosvid № 5, p. 54–56.

Stukalo N.V., Derkach M.I. (2012) Suchasni determinanti regional'nogo rozvitku [Modern determinants of regional development] Yekonomika rozvitku. № 3(63). p. 22–27.

Postanova KMU «Pro zatverdzhennya Natsional'noi yekonomichnoi strategii na period do 2030 roku» [On approval of the National Economic Strategy for the period up to 2030] URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179

Переглядів статті: 304
Завантажень PDF: 190
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Василюк, С., & Шафієва, Л. (2021). ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-31
Розділ
ЕКОНОМІКА