НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: СТАН ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ключові слова: економічна експертиза, судова експертиза, експерт, судовий експерт, атестація судових експертів, нормативно-правове забезпечення

Анотація

У статті досліджено основні нормативно-правові акти, що регулюють порядок організації та проведення судових експертиз та роботу експертів. Охарактеризовано структуру та зміст розділів Закону України «Про судову експертизу», представлено погляди науковців на питання, що потребують змін та вдосконалення. Охарактеризовано зміст Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень № 53/5 та необхідність її вдосконалення а також Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Досліджено права, обов’язки та відповідальність, що регулюються різними нормативно-правовими актами, визначено, які є неточності та недоліки. Запропоновано розширення правових функцій судового експерта-економіста. Досліджено нормативні акти в сфері атестації судових експертів. Представленні в дослідженні удосконалення нормативно-правої бази судово-економічних експертиз, впливатимуть на підвищення ефективності проведення судово-економічних експертиз та роботи судових експертів.

Посилання

Mulyk Ya. Economic expertise in Ukraine: theoretical and practical aspects. East European Scientific Journal. 2020. № 3(55). P. 2738.

Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах: Наказ Міністерства юстиції України від12.12.2011 № 3505/5 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11#Text

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98

Кощинець М.І. Проблеми нормативно-правового та інформаційного забезпечення судово-бухгалтерських експертиз і шляхи їх вирішення. Інноваційна економіка. 2019. № 34. С. 168174.

Крівцова Т.О. Вдосконалення правового забезпечення судово-економічної експертизи як форми економічного контролю. Бізнес-Інформ. 2015. № 3. С. 48–53.

Мулик Т. О., Мулик Я. І. Теоретичні основи судово-економічної експертизи: аналіз наукових поглядів. Економічний простір. 2021. № 165. С. 131139. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/165-24

Мулик Я. І. Організація підготовки та атестації судових експертів: основні вимоги та обмеження. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8545. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.105

Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98

Пиріг І.В. Класифікація судових експертиз і проблеми вдосконалення законодавства. Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю створення Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 10–11 жовт. 2018 р.). Харків : Право, 2018. С. 2527.

Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів: Наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0484-12#Text

Про судову експертизу. Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12

Савченко І.О., Глущенко С.І. Проблемні питання при застосуванні в експертній практиці методик проведення судово-економічних експертиз. Криминалистика и судебная экспертиза. 2013. Вип. 58 (2). С. 498502.

Хомутенко В.П., Костіна О.Ю. Теорія та практика проведення судових експертиз за напрямками інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності: монографія. Одеса : ОНЕУ. 2018. 274 c.

Mulyk, Ya. (2020). Economic expertise in Ukraine: theoretical and practical aspects. East European Scientific Journal, 3(55). 2738.

Ministerstvo Yustytsii Ukrainy (2011). Instruktsiia pro osoblyvosti zdiisnennia sudovo-ekspertnoi diialnosti atestovanymy sudovymy ekspertamy, shcho ne pratsiuiut u derzhavnykh spetsializovanykh ekspertnykh ustanovakh [Instructions on the appointment and conduct of forensic examinations and expert studies], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11#Text (in Ukrainian)

Ministerstvo Yustytsii Ukrainy (1998). Instruktsiia pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen [Instructions on the appointment and conduct of forensic examinations and expert studies], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 (in Ukrainian)

Koshchynets, M. I. (2019). Problemy normatyvno-pravovoho ta informatsiinoho zabezpechennia sudovo-bukhhalterskykh ekspertyz i shliakhy yikh vyrishennia [Problems of normative-legal and information support of forensic accounting examinations and ways of their solution]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 34, 168174. (in Ukrainian)

Krivtsova, T.O. (2015). Vdoskonalennia pravovoho zabezpechennia sudovo-ekonomichnoi ekspertyzy yak formy ekonomichnoho kontroliu [Improving the legal support of forensic economic expertise as a form of economic control]. Biznes-Inform – Business-Inform, 3, 4853. (in Ukrainian)

Mulyk, T. O., & Mulyk, Ya. I. (2021) Teoretychni osnovy sudovo-ekonomichnoi ekspertyzy: analiz naukovykh pohliadiv [Theoretical foundations of forensic economic examination: analysis of scientific views]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, 165, 131139. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/165-24 [in Ukrainian].

Mulyk, Ya. I. (2021). Orhanizatsiia pidhotovky ta atestatsii sudovykh ekspertiv: osnovni vymohy ta obmezhennia [Organization of training and certification of forensic experts: basic requirements and limitations]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1&z=8545. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.105 (in Ukrainian)

Ministerstvo Yustytsii Ukrainy (1998). Naukovo-metodychni rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen [Scientific and methodological recommendations on the preparation and appointment of forensic examinations and expert studies], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 (in Ukrainian)

Pyrih, I. V. (2018). Klasyfikatsiia sudovykh ekspertyz i problemy vdoskonalennia zakonodavstva. Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy ta kryminalistyky [Classification of forensic examinations and problems of improving legislation]. Materialiv mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 95-richchiu stvorennia Kharkiv. NDI sud. ekspertyz im. Zasl. prof. M. S. Bokariusa – Current issues of forensic science and criminology: Coll. materials international. scientific-practical conf., dedicated. 95th anniversary of Kharkiv. Research Institute Court. examinations. Zasl. prof. MS Bokarius (Kharkiv, October 10–11, 2018), 2527. (in Ukrainian)

Ministerstvo Yustytsii Ukrainy (2012). Poriadok vedennia derzhavnoho Reiestru atestovanykh sudovykh ekspertiv [The procedure for maintaining the state Register of certified forensic experts], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0484-12#Text (in Ukrainian)

The Verkhovna Rada of Ukraine (1994) The Law of Ukraine «About forensic examination» № 4038-XII available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 (in Ukrainian)

Savchenko, I. O., & Hlushchenko, S. I. (2013). Problemni pytannia pry zastosuvanni v ekspertnii praktytsi metodyk provedennia sudovo-ekonomichnykh ekspertyz [Problematic issues in the application of methods of forensic economic examinations in expert practice]. Krymynalystyka y sudebnaia ekspertyza ˗ Forensics and forensics, 58 (2), 498502. (in Ukrainian)

Khomutenko, V. P., & Kostina O. Yu. (2018). Teoriia ta praktyka provedennia sudovykh ekspertyz za napriamkamy inzhenernykh, ekonomichnykh, tovaroznavchykh vydiv doslidzhen ta otsinochnoi diialnosti [Theory and practice of forensic examinations in the areas of engineering, economic, commodity research and evaluation]. Odessa: ONEU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 511
Завантажень PDF: 424
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Мулик, Я. (2021). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: СТАН ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-9
Розділ
ЕКОНОМІКА