ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТ В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ключові слова: витрати, облікове забезпечення витрат, класифікація витрат, статті витрат, бюджетування витрат, молочне скотарство, тваринництво

Анотація

У статті досліджені питання облікового забезпечення витрат в молочному скотарстві, і зокрема їх проблем та визначення напрямів його вдосконалення. Представлено аналіз в динаміці за 10 років поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в т.ч. корів та обсягів виробництва молока та констатовано увагу на зменшенні показників. Зазначено, що без скорочення витрат, в цій галузі, та росту продуктивності, підвищення ефективності молочного скотарства не відбудеться. Обгрунтовано, що вагомим чинником збереження та росту ефективності галузі молочного скотарства є достовірний бухгалтерський облік на підприємстві, стабільний контроль та високоякісний аналіз за витратами, виходом продукції та фінансовими результатами. Систематизовано дослідження вітчизняних вчених щодо різноманітних проблем, неузгоджень та дискусійних питань стосовно облікового забезпечення витрат в молочному скотарстві. Як правило вони стосуються класифікації витрат, статей витрат, об’єктів їх обліку, вибору методик обліку витрат, первинного та зведеного обліку, розподілу непрямих витрат, порядку визначення собівартості продукції, тощо. Враховуючи представлені думки науковців та власні дослідження, зазначено, що вдосконалення обліку витрат молочного скотарства є важливою складовою ефективного управління підприємством. Серед основних напрямів вдосконалення обліку витрат в молочному скотарстві виділено наступні: автоматизація обліку витрат; розширення та деталізація переліку статей витрат; врахування особливостей функціонування галузі при організації обліку витрат, які впливають на характер та обсяги витрат, впровадження ефективної системи контролю витрат за ефективним використанням виробничих ресурсів, при виготовленні продукції молочного скотарства; створення системи бюджетування витрат; організація навчань персоналу, що забезпечуватиме здобуття та поліпшення ними необхідних знань та навичок щодо ефективного обліку витрат; систематичне проведення аналітичної оцінки та прийняття на основі її результатів виважених управлінських рішень; постійне вдосконалення системи обліку витрат з урахуванням змін в умовах виробництва, сучасному бізнес середовищі, євроінтеграції тощо.

Посилання

Стаднік Л.І., Стаднік В.Л. Бухгалтерський облік біологічних перетворень та калькулювання продукції молочного скотарства. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2016. № 1 (12). С.52–58.

Державний комітет статистики: офіційна веб-сторінка. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Тулуш Л. Молочна галузь за воєнного стану. URL: https://uadairy.com/molochna-galuz-za-voyennogo-stanu/

Кругла М.М. Трансформація статей обліку витрат до вимог управління якістю продукції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип 5 (4). С. 182–186.

НП(С)БО 16 «Витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: наказ Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132555-01#Text

Гнатишин Л., Прокопишин О., Малецька О. Специфіка побудови системи обліку у тваринництві. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2019. № 26. С. 81–86.

Свиноус І. В., Радько В. І., Свиноус Н. І., Присяжнюк Н. М., Гаврик О. Ю. Інформаційно-облікове забезпечення управлінням молочним скотарством сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2022. № 9-10. С. 21–28. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.21

Шевченко Л.Я. Сутність інтегрованого обліку та його складові. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6 (3). С. 134—137.

Уланчук В.С., Оляднічук Н.В. Вдосконалення обліку у молочному скотарстві. Бухгалтерський облік і аудит. 2007. № 1-2. С. 100–104. URL: https://magazine.faaf.org.ua/vdoskonalennya-obliku-u-molochnomu-skotarstvi.html

Яловега Л.В. Проблематика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції молочного скотарства. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7427. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.75.

Мулик Т.О. Витрати як базова складова системи обліку та аналізу виробництва продукції тваринництва. Modern Economics. 2020. № 22. С. 50–58. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V22(2020)-08.

Мулик Т.О., Мулик Я.І. Організація обліку та аудиту витрат на збут підприємства: стан та напрями вдосконалення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. URL: http: http://global-national.in.ua/issue-22-2018.

Колоша В. Організаційно-економічні заходи відтворення поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах. Економічний дискурс. 2022. Випуск 3-4. С. 106–115. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-2-10

Правдюк М.В., Правдюк А.Л. Обліково-нормативне забезпечення управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 11. С. 109–124.

Мулик Т.О. Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 4 (44). С.144–154.

Stadnik L.I., Stadnik V.L. (2016) Bukhhalterskyi oblik biolohichnykh peretvoren ta kalkuliuvannia produktsii molochnoho skotarstva [Accounting of biological transformations and calculation of dairy products]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii- Scientific works of the Poltava State Agrarian Academy. vol.1 (12). P.52–58.

Derzhavnyi komitet statystyky: ofitsiina veb-storinka [State Statistics Committee: official web page]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Tulush L. Molochna haluz za voiennoho stanu [Dairy industry under martial law]. Available at: https://uadairy.com/molochna-galuz-za-voyennogo-stanu/

Kruhla M.M. (2014) Transformatsiia statei obliku vytrat do vymoh upravlinnia yakistiu produktsii [Transformation of cost accounting items to management requirements as products]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky»– Scientific Bulletin of Kherson State University. Series "Economic Sciences". vol. 5 (4). P. 182–186.

NP(S)BO 16 «Vytraty»: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31.12.1999 r. № 318. [NP(S)BO 16 "Expenses": order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 12/31/1999 No. 318.]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text

Metodychni rekomendatsii z planuvannia, obliku i kalkuliuvannia sobivartosti produktsii (robit, posluh) silskohospodarskykh pidpryiemstv: nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky Ukrainy vid 18.05.2001 r. [Methodological recommendations for planning, accounting and calculating the cost of production (works, services) of agricultural enterprises: order of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine dated 05/18/2001.]. № 132. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132555-01#Text

Hnatyshyn L., Prokopyshyn O., Maletska O. (2019) Spetsyfika pobudovy systemy obliku u tvarynnytstvi [The specifics of building an accounting system in animal husbandry]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika APK– Bulletin of the Lviv National Agrarian University. Series: Economy of agro-industrial complex. vol. 26. P. 81–86.

Svynous I. V., Radko V. I., Svynous N. I., Prysiazhniuk N. M., Havryk O. Yu. (2022) Informatsiino-oblikove zabezpechennia upravlinniam molochnym skotarstvom silskohospodarskykh pidpryiemstv [Information and accounting support for dairy cattle management of agricultural enterprises]. Ahrosvit– Agroworld. vol. 9-10. P. 21–28. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.21

Shevchenko L.Ia. (2016) Sutnist intehrovanoho obliku ta yoho skladovi. [The essence of integrated accounting and its components.]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo– Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: International economic relations and the world economy. vol. 6 (3). P. 134–137.

Ulanchuk V.S., Oliadnichuk N.V. (2007) Vdoskonalennia obliku u molochnomu skotarstvi [Improvement of accounting in dairy farming]. Bukhhalterskyi oblik i audit– Accounting and auditing. vol. 1-2. P. 100–104. Available at: https://magazine.faaf.org.ua/vdoskonalennya-obliku-u-molochnomu-skotarstvi.html

Ialoveha L.V. (2019) Problematyka obliku vytrat i kalkuliuvannia sobivartosti produktsii molochnoho skotarstva [Issues of cost accounting and costing of dairy products]. Efektyvna ekonomika– Efficient economy. vol. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7427. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.75.

Mulyk T.O. (2020) Vytraty yak bazova skladova systemy obliku ta analizu vyrobnytstva produktsii tvarynnytstva [Costs as a basic component of the system of accounting and analysis of the production of animal husbandry products]. Modern Economics. vol. 22. P. 50–58. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V22(2020)-08.

Mulyk T.O., Mulyk Ya.I. (2018) Orhanizatsiia obliku ta audytu vytrat na zbut pidpryiemstva: stan ta napriamy vdoskonalennia. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Organization of accounting and audit of enterprise sales costs: status and areas of improvement. Global and national economic problems]. vol. 22. Available at: http: http://global-national.in.ua/issue-22-2018.

Kolosha V. (2022) Orhanizatsiino-ekonomichni zakhody vidtvorennia poholivia velykoi rohatoi khudoby v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Organizational and economic measures of reproduction of the cattle population in agricultural enterprises]. Ekonomichnyi dyskurs– Economic discourse. vol. 3-4. P. 106–115. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-2-10

Pravdiuk M.V., Pravdiuk A.L. (2018) Oblikovo-normatyvne zabezpechennia upravlinnia vytratamy na biolohichni peretvorennia u tvarynnytstvi [Accounting and regulatory support for cost management of biological transformations in animal husbandry]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky– Economics, finance, management: topical issues of science and practice. Vol. 11. P. 109–124.

Mulyk T.O. Tomchuk O.F., Fedoryshyna L.I. (2019) Upravlinskyi analiz: sutnist ta znachennia u pryiniatti rishen [Management analysis: essence and significance in decision-making.]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky– Economics, finance, management: topical issues of science and practice. vol. 4 (44). P.144–154.

Переглядів статті: 3
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2024-02-27
Як цитувати
Мулик, Т., & Мулик, Я. (2024). ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТ В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (60). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-81
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ