ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: цифрові технології, цифрова трансформація бізнес-процесів, підприємництво, цифрова економіка, конкурентоспроможність

Анотація

У статті досліджено особливості використання цифрових технологій в підприємницькій діяльності в контексті забезпечення ринкової конкурентоспроможності суб’єктів господарювання та цифрової трансформації економічної системи. Визначено роль цифрових технологій у розвитку підприємницької сфери, а також їхній вплив на бізнес-процеси та стратегії управління. Розглянуто основні тенденції використання цифрових інструментів у сучасному бізнесі, зокрема в електронній комерції, маркетингу, фінансах та управлінні відносин з клієнтами. Визначено переваги та виклики, які виникають при впровадженні цифрових технологій у підприємницьку діяльність, а також запропоновано рекомендації щодо їхнього ефективного використання в сучасному бізнес-середовищі. Досліджено вплив цифрових технологій на розвиток інноваційних моделей бізнесу та формування нових можливостей для розвитку підприємництва. Доведено, що використання цифрових технологій вимагає не лише технічних знань, але й трансформації організаційної культури та управлінської структури підприємств.

Посилання

Вербівська Л.В. Підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах цифровізації. Економічні та соціальні детермінанти конкурентоспроможності підприємництва: колективна монографія / за заг. ред. Лопатинського Ю.М., Зибаревої О.В. Чернівці: Технодрук, 2023. 572 с.

Дзямулич М. І., Рейкін Ю. Ю. Детермінанти прискорення розвитку цифрової економіки в контексті євроінтеграції. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 20 (79). Луцьк: ВІПЛНТУ, 2023. С. 20-25. URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/issue/view/6/9.

Дзямулич М. І., Фадєєва І. Г., Шматковська Т. О. Промисловий інтернет речей та його застосування у бізнес-процесах. Економічний форум. 2021. №3. С. 54–59. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/227.

Тімінський О., Войтенко О., Райчук І. Аналіз моделей і методів діджиталізації бізнес-процесів. Управління розвитком складних систем. 2021. №46. С. 38-47. URL: http://mdcs.knuba.edu.ua/article/view/244820/242616.

Чалюк Ю. О. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в умовах цифровізації економіки. Підприємництво та інновації. 2023. №26. С. 70-79. URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/570.

Шматковська Т. О., Дзямулич М. І. Цифровізація економіки та її трансформаційний вплив на розвиток стратегічного управлінського обліку. Економічний форум. 2022. №2. С. 95–100. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/311/299.

Шматковська Т. О., Дзямулич М. І. Стратегічний управлінський облік в умовах цифрової економіки. Галицький економічний вісник. 2022. Том 74. №1. С. 61–67. URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/74/1043.pdf.

Юрчук Н. П., Кіпоренко С. С. Особливості використання цифрових технологій в агробізнесі. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. №3 (36). С. 109–116. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9875.

Gibson Ch. The Most Effective Digital Marketing Strategies & Approaches: A Review of Literature. International Journal of Scientific and Research Publications. 2018. Vol. 8, Issue 2, Pp. 12-15. URL: https://www.ijsrp.org/research-paper-0218.php?rp=P747171.

Smith, K. T. Digital marketing strategies that Millennials find appealing, motivating, or just annoying. Journal of Strategic marketing. 2011. Vol. 19(6). Pp. 489–499.

Lytvyn L., Hryhoruk A., Verbivska L., Poprotskyy O., Medynska T., Pelekh O. Enterpreneship Transformation in the Context of the Digitization of Business Processes. Postmodern Openings. 2022. Vol. 13, Issue 2. Pp. 396-408. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/4624.

Verbivska L.V. (2023) Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v umovakh tsyfrovizatsii [Increasing the competitiveness of the enterprise in the context of digitalization]. In Y.M. Lopatinsky, O.V. Zybareva (Eds.). Ekonomichni ta sotsialni determinanty konkurentospromozhnosti pidpryiemnytstva: kolektyvna monohrafiia [Economic and social determinants of entrepreneurship competitiveness: a collective monograph]. Chernivtsi: Tekhnodruk, 572 s. (in Ukrainian).

Dziamulych, M. I., & Reikin, Yu. Yu. (2023). Determinanty pryskorennia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v konteksti evrointegratsii [Determinants of accelerating the development of the digital economy in the context of European integration]. Ekonomichni nauky. Seria “Regionalna ekonomika”, vol. 20(76), pp. 20–25 (in Ukrainian).

Dziamulych, M. I., Fadieieva, I. H., Shmatkovska, T. O. (2021). Promyslovyi internet rechei ta yoho zastosuvannia u biznes-protsesakh [Industrial Internet of Things and its application in business processes]. Ekonomichnyi forum, vol. 3, pp. 54–59 (in Ukrainian).

Timinskyi, O., Voitenko, O., & Raichuk, I. (2021). Analiz modelei i metodiv didzhytalizatsii bisnes-protsesiv [Analysis of models and methods of digitization of business processes]. Management of the development of complex systems, vol. 46, pp. 38–47 (in Ukrainian).

Chaliuk, Yu. O. (2023). Suchasni tendentsii rozvytku rynku pratsi v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky [Modern trends in the development of the labor market in the conditions of digitalization of the economy]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 26, pp. 70–79 (in Ukrainian).

Shmatkovska, T. O., & Dziamulych, M. I. (2022) Tsyfrovizatsia ekonomiky ta ii transformatsiinyi vplyv na rozvytol strategichnogo upravlinskogo obliku [Digitalization of the economy and its transformative impact on the development of strategic management accounting]. Ekonomichnyi Forum, vol. 2, pp. 95–100 (in Ukrainian).

Shmatkovska, T. O., & Dziamulych, M. I. (2022), Stratehichnyi upravlinskyi oblik v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Strategic management accounting in the digital economy]. Galytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 74(1), pp. 61–67 (in Ukrainian).

Yurchuk, N. P., & Kiporenko, S. S. (2022). Osoblyvosti vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii v agrobisnesi [Peculiarities of using digital technologies in agribusiness]. Eastern Europe: economy, business and management, vol. 3(36), pp. 109-116 (in Ukrainian).

Gibson Ch. (2018). The Most Effective Digital Marketing Strategies & Approaches: A Review of Literature. International Journal of Scientific and Research Publications. Vol. 8, Issue 2, Pp. 12-15.

Smith, K. T. (2011). Digital marketing strategies that Millennials find appealing, motivating, or just annoying. Journal of Strategic marketing, vol. 19(6), pp. 489–499.

Lytvyn L., Hryhoruk A., Verbivska L., Poprotskyy O., Medynska T., Pelekh O. (2022). Enterpreneship Transformation in the Context of the Digitization of Business Processes. Postmodern Openings. Vol. 13, Issue 2. Pp. 396-408.

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Вербівська, Л., & Буринська, О. (2024). ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-84
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ