ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ

Ключові слова: сертифікація, стандартизація, управління якістю, управління виробництвом, бізнес-процеси

Анотація

У статті розглянуто особливості впливу ринкової конкуренції на забезпечення високої якості продукції як ключового завданням для сучасного бізнесу. Досліджено роль сертифікації, стандартизації та управління якістю продукції в сучасних бізнес-процесах. Визначено, що сертифікація є важливим інструментом для підтвердження якості продукції, яка дозволяє підприємствам довести, що їхні товари або послуги відповідають встановленим стандартам і вимогам, що підвищує довіру споживачів і сприяє загальному зростанню обсягів продажів. Доведено, що стандартизація, у свою чергу, визначає загальні вимоги до продукції, які повинні дотримуватися усіма виробниками, що присутні на ринку, оскільки це спрощує процеси виробництва, робить їх більш ефективними і зменшує ризик виробничих помилок. Розглянуто вплив стандартизації на загальне спрощення процесу сертифікації, яке пов’язане з тим, що більшість сертифікаційних організацій використовують стандарти як основу для своєї роботи.

Посилання

Вербівcька Л. В., Судук І. В. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства та основні принципи її формування. Молодий Вчений. 2017. №10(50). С. 827–833.

Дзямулич М. І. Соціальне страхування, як елемент соціальної економіки в Україні. Економічний форум. 2022. №4. С. 3–8.

Дзямулич М. І., Фадєєва І. Г., Шматковська Т. О. Промисловий інтернет речей та його застосування у бізнес-процесах. Економічний форум. 2021. №3.

Чалюк Ю. О. Детермінанти цифровізації економіки та суспільства. Інтелект ХХІ. 2020. №5. С.138–143.

Чалюк Ю. О. Цифрова конкурентоспроможність країн. Інфраструктура ринку. 2020. №50. С.23–30.

Шматковська Т. О., Коробчук Т. І., Борисюк О. В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в системі обліково-аналітичного забезпечення щодо моделювання бізнес-процесів. Економіка та суспільство. 2023. №53.

Шматковська Т. О., Стащук О. В., Дзямулич М. І. Великі дані та бізнес-моделювання економічних систем. Ефективна економіка. 2021. №5.

Boiar A. O., Shmatkovska T. O., Stashchuk O. V. Towards the theory of supranational finance. Cogent Business & Management. 2018. Vol. 5(1).

Lytvyn L., Hryhoruk A., Verbivska L., Poprotskyy O., Medynska T., Pelekh O. Enterpreneship Transformation in the Context of the Digitization of Business Processes. Postmodern Openings. 2022. Vol. 13(2). Pp. 396–408.

Verbivska, L. V., & Suduk, I. V. (2017). Strategiia zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva ta osnovni pryntsypy yii formuvannia [The strategy of ensuring the competitiveness of the enterprise and the main principles of its formation]. Young Scientist, vol. 10(50), pp. 827–833 (in Ukrainian).

Dziamulych M. I. (2022). Sotsialne strakhuvannia, iak element sotsialnoi ekonomiky v Ukraini [Social insurance as an element of the social economy in Ukraine]. Ekonomichnyi Forum, vol. 4, pp. 3–8 (in Ukrainian).

Dziamulych, M. I., Fadieieva, I. H., Shmatkovska, T. O. (2021) Promyslovyi internet rechei ta yoho zastosuvannia u biznes-protsesakh [Industrial Internet of Things and its application in business processes]. Ekonomichnyi forum, vol 3, pp. 54–59 (in Ukrainian).

Chaliuk, Yu. O. (2020). Determinanty tsyfrovizatsii ekonomiky ta suspilstva [Determinants of digitization of the economy and society]. Intelekt XXI, vol. 5, pp. 138–143 (in Ukrainian).

Chaliuk, Yu. O. (2020). Tsyfrova konkurentospromozhnist krain [Digital competitiveness of countries]. Infrastruktura rynku, vol. 50, pp. 22–30 (in Ukrainian).

Shmatkovska, T. O., Korobchuk, T. I., Borysiuk, O. V. (2023). Suchasni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v systemi oblikovo-analitychnoho zabezpechennia shchodo modeliuvannia biznes-protsesiv [Modern information and communication technologies in the system of accounting and analytical support for modeling business processes]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 53 (in Ukrainian).

Shmatkovska, T. O., Stashchuk, O. V., & Dziamulych, M. I. (2021). Velyki dani ta bisnes-modeliuvannia ekonomichnykh system [Big data and business modeling of economic systems]. Efektyvna ekonomka, vol. 5 (in Ukrainian).

Boiar, A. O., Shmatkovska, T. O., & Stashchuk, O. V. (2018). Towards the theory of supranational finance. Cogent Business & Management, vol. 5(1).

Lytvyn L., Hryhoruk A., Verbivska L., Poprotskyy O., Medynska T., & Pelekh O. (2022). Enterpreneship Transformation in the Context of the Digitization of Business Processes. Postmodern Openings, vol. 13(2), pp. 396–408.

Переглядів статті: 58
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Вербівська, Л. (2023). ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-78
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ