ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Ключові слова: виробництво, управлінське рішення, цінова політика, стратегія, метод ціноутворення, нестабільність, собівартість, ризик, облік витрат

Анотація

У статті розглянуті основні аспекти встановлення цін на виробничих підприємствах як важливого стратегічного елементу для отримання конкурентних переваг. Детально розглянута роль управління витратами у забезпеченні виробництва конкурентоспроможної продукції, систематизовані проблеми цінової політики та основні аспекти формування управлінського рішення щодо встановлення цін. Також досліджено методи розрахунку собівартості у визначенні ціни та прийнятті рішень, виокремлені їх переваги та недоліки. Окремо проаналізовані основні фактори, що впливають на формування цін, включаючи внутрішні та зовнішні ризикові фактори в умовах економічної нестабільності. Розглянуті різні підходи до ціноутворення, що дозволяють підприємствам ґрунтовно вивчити всі доступні варіанти та обрати оптимальний метод з урахуванням специфіки продукції, ринкових умов та поставлених цілей.

Посилання

Як війна знищує українську промисловість. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2024/03/7/710682/ (дата звернення 01.04.2024).

Корецька О.В. Аналіз проблем та обґрунтування шляхів підвищення ефективності ціноутворення на підприємствах морського транспорту. Економіка і суспільство. 2022. №41. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1537 (дата звернення 01.04.2024).

Кирилюк І.М, Трохименко А.С. Особливості ціноутворення на продукцію АПК. Економіка і суспільство. Електронне наукове фахове видання Мукачівського держаного університету. 2021. №26. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/361/346 (дата звернення 01.04.2024).

Рябенька М.О. Удосконалення цінової політики на підприємствах готельно–ресторанного бізнесу. Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання Мукачівського держаного університету. 2023. № 50. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2446 (дата звернення 01.04.2024).

Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення. Навчальний посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. 480 с. URL: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/775521/mod_resource/content/0/Ринкове%20ціноутворення.pdf/ (дата звернення 01.04.2024).

Колінько Н.І. Таргет–костинг як перспективний метод інституційного забезпечення управління витратами виробництва / Н. І. Колінько // Інтелект XXI. 2018. № 6. С. 69–72. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_6/12.pdf (дата звернення 01.04.2024).

Домбровська Н.Р. Особливості методів обліку витрат і калькування собівартості продукції підприємств по заготівлі та переробці зерна. Економіка і суспільство. Електронне наукове фахове видання Мукачівського держаного університету. – 2021. – №28. – Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/508/486 (дата звернення 01.04.2024).

Базілінська О. Я. Етапи формування стратегії ціноутворення в умовах інформаційної асиметрії: побудова базової теоретичної моделі / О. Я. Базілінська, О. А. Кривошия // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2012. – № 4. С. 5–9. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2012_4_3 (дата звернення 01.04.2024).

Yak viina znyshchuie ukrainsku promyslovist [How war destroys Ukrainian industry]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2024/03/7/710682/

Koretska O.V. (2022) Analiz problem ta obgruntuvannia shliakhiv pidvyshchennia efektyvnosti tsinoutvorennia na pidpryiemstvakh morskoho transportu [Analysis of problems and substantiation of ways to increase the efficiency of pricing at maritime transport enterprises]. Vol. 41. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1537 (data zvernennia 01.04.2024).

Kyryliuk I.M, Trokhymenko A.S. (2021) Osoblyvosti tsinoutvorennia na produktsiiu APK. [Features of pricing of agricultural products]. Ekonomika i suspilstvo. Elektronne naukove fakhove vydannia Mukachivskoho derzhanoho universytetu. Vol.26. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/361/346 (data zvernennia 01.04.2024).

Riabenka M.O. (2023) Udoskonalennia tsinovoi polityky na pidpryiemstvakh hotelno–restorannoho biznesu [Improvement of the price policy at the enterprises of the hotel and restaurant business] Ekonomika ta suspilstvo. Elektronne naukove fakhove vydannia Mukachivskoho derzhanoho universytetu. Vol. 50. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2446 (data zvernennia 01.04.2024).

Mazur O. Ye. (2012) Rynkove tsinoutvorennia. Navchalnyi posibnyk. – K.: «Tsentr uchbovoi literatury», 480 p. Available at: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/775521/mod_resource/content/0/Rynkove%20tsinoutvorennia.pdf/ (data zvernennia 01.04.2024).

Kolinko N.I. (2018) Tarhet–kostynh yak perspektyvnyi metod instytutsiinoho zabezpechennia upravlinnia vytratamy vyrobnytstva / N. I. Kolinko // Intelekt XXI.. vol. 6. pp. 69–72. Available at: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_6/12.pdf (data zvernennia 01.04.2024).

Dombrovska N.R. (2021) Osoblyvosti metodiv obliku vytrat i kalkuvannia sobivartosti produktsii pidpryiemstv po zahotivli ta pererobtsi zerna.[ Peculiarities of the methods of cost accounting and calculating the cost of products of grain harvesting and processing enterprises.] Ekonomika i suspilstvo. Elektronne naukove fakhove vydannia Mukachivskoho derzhanoho universytetu. №28. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/508/486 (data zvernennia 01.04.2024).

Bazilinska O. Ya, Kryvoshyia O. A. (2012) Etapy formuvannia stratehii tsinoutvorennia v umovakh informatsiinoi asymetrii: pobudova bazovoi teoretychnoi modeli [Stages of pricing strategy formation in conditions of information asymmetry: construction of a basic theoretical model]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky. Vol 4. pp. 5–9. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2012_4_3 (data zvernennia 01.04.2024)..

Переглядів статті: 10
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Ліганенко, І., Дарушин , О., & Ніколаєв, О. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-96
Розділ
ЕКОНОМІКА