АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Ключові слова: підприємства морського транспорту, ціноутворення, методи ціноутворення, портові збори, тарифи

Анотація

У статті розглянуто аналіз проблем та шляхи підвищення ефективності ціноутворення на підприємствах морського транспорту (ПМТ), які здійснюють перевантаження та перевезення вантажів, пасажирів, до яких відносяться порти і стивідорні компанії, судна, судноремонтні заводи, науково-дослідні та інші підприємства, установи та організації різних форм власності, що забезпечують роботу морського транспорту (МТ). На сучасному етапі формування ціни підприємства МТ, орієнтується на інноваційну складову, яка сприяє стабілізації цін при зниженні витрат, прискоренню обігу обігових засобів, підвищенню якості надання транспортних послуг. Також в статті розглянуто класифікацію цін на портові послуги, проаналізовано причини зниження ефективності ціноутворення на підприємствах морського транспорту та запропоновано шляхи підвищення його ефективності.

Посилання

Павленко А.Ф. Маркетинг : підручник. Київ : КНЕУ, 2003. 246 с.

Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. Київ : Знання, 2010. 294 с.

Бородкіна Н.О. Маркетинг : навч. посіб. Київ : Кондор, 2007. 362 с.

Князєва Т.В., Колбушкін Ю.П. та ін. Міжнародний маркетинг : навч. посібник. Київ : НАУ, 2019. 164 с.

Тормос Ю.Г. Ціни та цінова політика : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2001. 122 с.

Окландер М.А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 240 с.

Лаврова Ю.В. Маркетинг. Класичні положення і особливості застосування на транспорті : навч. посібник. Харків, 2012. 227 с.

Божкова В.В., Рябченко І.М. Систематизація методів маркетингового ціноутворення. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 4. С. 74–80. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua

Жихарева В.В., Онешко С.В. Совершенствование ценообразования в портовой отрасли Украины. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 63. С. 82–95. DOI: 10.18664/338.47:338.45.v%vi%i.137578

Ярова Н.В. Розробка та обчислення тарифів портових робот і послуг. Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». 2016. Вип. 12. С. 22–28.

Кібік О.М. Теорія і методологія ціноутворення в морських торговельних портах : монографія. Одеса : ОНМУ, 2005. 282 с.

Попов В.В. Портовые сборы: гибкость важнее раз мера. Порты Украины, 2017. URL: https://ports.com.ua/articles/portovye-sbory-gibkost-vazhnee-razmera

Корецька О.В. Теоретико-методичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою підприємств основної портової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та ек. наук: 08.00.04. Одеса, 2021. 24 с.

Ківалов С.В. Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики. Юрид. наук. журнал НУ "ОЮА", ГО "МА Святий Миколай". 2017. № 1. C. 5–21.

Наказ МІУ «Про портові збори» від 27.05.2013 р. № 316.Міністерство Інфраструктури України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13/paran2#n2

Наказ МІУ «Про зниження ставок портових зборів» від 27.12.2017 р. № 474. Законодавство / Міністерство Інфраструктури України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0046

Радченко О.А., Воіченко Т.О. Особливості ціноутворення на транспортні послуги на основі маркетингового підходу. Проблеми системного підходу в економіці. 2021. Вип. 4(84). С. 45–49.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями» від 23.02.2011 р. № 138. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/138-2011-п

Національна транспортна стратегія України до 2030 року. URL: http://publications.chamber.ua/2017/Infrastructure/UDD/National_Transport_Strategy_2030.pdf

Розпорядження КМУ «Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року» від 11.07.2013 р. № 548-р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-р

Pavlenko A.F. (2003) Marketynh [Marketing]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Lytvynenko Ya.V. (2010) Marketynhova tsinova polityka [Marketing pricing policy]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Borodkina N.O. (2007) Marketynh [Marketing]. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian)

Kniazieva T.V., Kolbushkin Yu.P. (2019) Mizhnarodnyi marketynh [International marketing]. Kyiv: NAU. (in Ukrainian)

Tormos Yu.H. (2001) Tsiny ta tsinova polityka [Prices and pricing policy]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Oklander M.A. (2012) Marketynhova tsinova polityka [Marketing pricing policy]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Lavrova Yu.V. (2012) Marketynh. Klasychni polozhennia i osoblyvosti zastosuvannia na transporti [Classic provisions and features of application on transport]. Kharkiv. (in Ukrainian)

Bozhkova V.V., Riabchenko I.M. (2012) Systematyzatsiia metodiv marketynhovoho tsinoutvorennia [Systematization of marketing pricing methods]. Marketynh i menedzhment innovatsii (electronic journal), no. 4, pp. 74–80. Available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua (accessed 27 July 2021).

Zhihareva V.V., Oneshko S.V. (2018) Sovershenstvovanie cenoobrazovaniya v portovoj otrasli Ukrainy.[ Improvement of pricing in the port industry of Ukraine]. Visnik ekonomiki transportu i promislovosti. № 63, pp. 82–95.

Yarova N.V.(2016) Rozrobka ta obchislennya tarifiv portovih robot i poslug [Development and calculation of tariffs for port works and services]. Zb. nauk. prac Dnipropetrovskogo nacionalnogo universitetu zaliznichnogo transportu im. akad. V. Lazaryana «Problemi ekonomiki transportu». Vol. 12, pp. 22–28.

Kibik O.M. (2005) Teoriya i metodologiya cinoutvorennya v morskih torgovelnih portah [Theory and methodology of pricing in sea trade ports]: (PhD Thesis) Odesa: ONMU.

Popov V.V. (2017) Portovye sbory: gibkost vazhnee raz mera [Port fees: flexibility is more important than the mayor] Porty Ukrainy. 2017. URL: https://ports.com.ua/articles/portovye-sbory-gibkost-vazhnee-razmera

Korecka O.V. (2021) Teoretiko-metodichne zabezpechennya upravlinnya finansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu pidpriyemstv osnovnoyi portovoyi diyalnosti [Theoretical-methodical management of the financial and economic security of enterprises of the main port activity]. (PhD Thesis). Odesa. ONPY.

Kivalov S.V. (2017) Portovi zbori v Ukrayini: poshuk optimalnoyi modeli konkurentnoyi tarifnoyi politiki [Port charges in Ukraine: search for an optimal model of competitive tariff policy]. Yurid. nauk. zhurnal NU "OYuA", GO "MA Svyatij Mikolaj". № 1, pp. 5–21.

Nakaz MIU «Pro portovi zbori» [About port fees] vid 27.05.2013 r. № 316. Ministerstvo Infrastrukturi Ukrayini.

Nakaz MIU «Pro znizhennya stavok portovih zboriv» [About reducing the rates of port fees] vid 27.12.2017 r. № 474. Ministerstvo Infrastrukturi Ukrayini.

Radchenko O.A., Voichenko T.O. (2021) Osoblivosti cinoutvorennya na transportni poslugi na osnovi marketingovogo pidhodu [Peculiarities of transport pricing services based on a marketing approach]. Problemi sistemnogo pidhodu v ekonomici. Vol. 4(84), pp. 45–49.

Postanova KMU «Pro zatverdzhennya Poryadku vidrahuvannya do derzhavnogo byudzhetu chastini chistogo pributku (dohodu) derzhavnimi unitarnimi pidpriyemstvami ta yih ob'yednannyami» [On the approval of the Deduction Procedure to of the state budget part of the net profit (income) by the state unitary enterprises and their associations] vid 23.02.2011 r. № 138.

Nacionalna transportna strategiya Ukrayini do 2030 roku [National transport strategy of Ukraine until 2030].

«Pro zatverdzhennya Strategiyi rozvitku morskih portiv Ukrayini na period do 2038 roku» [On the approval of the Maritime Development Strategy ports of Ukraine for the period until 2038] vid 11.07.2013 r. № 548-r. Rozporyadzhennya KMU.

Переглядів статті: 150
Завантажень PDF: 210
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Корецька, О. (2022). АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-15
Розділ
ЕКОНОМІКА