УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

  • Марина Рябенька Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-3024-137X
Ключові слова: цінова політика, ціноутворення, методи та стратегії ціноутворення, заклади готельно-ресторанного господарства, індустрія гостинності

Анотація

У статті розкрито сутність цінової політики та досліджено процес її формування в закладах готельного та ресторанного бізнесу. Охарактеризовано основні фактори впливу на цінову політику закладів. Запропоновано комплексну систему інформаційного забезпечення ціноутворення. Доведено, що активне впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу є необхідною умовою її успішної роботи, оскільки точність, надійність, оперативність та висока швидкість обробки та передачі інформації дозволить вищому керівництву приймати ефективні рішення щодо формування цінової політики. У сфері ресторанного бізнесу використання інформаційної інфраструктури є необхідною умовою успішного просування продукту на національний та міжнародний ринок послуг. Здійснено обґрунтування та оцінка ефективності запропонованих заходів за допомогою методу стандартного розподілу ймовірностей.

Посилання

Про ціни і ціноутворення: Закони України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17#Text (дата звернення: 10.04.2023)

Могилевська О., Слободяник А., Данилевська-Жугунісова О. Ключові аспекти ціноутворення як елемент маркетингової політики підприємства. Economic Analysis. 2022. № 2. С. 140–145.

Нікітченко К.С. Трансформація підходів до змісту поняття «цінова політика». Інтелект ХХІ. 2020. № 2. С. 176–179.

Сколовська О.О., Данько Н.І., Михальчук А.С. Аналіз готельно-ресторанного підприємства для розробки маркетингової стратегії, на прикладі ресторану «Мілена». International Relations. Economics. Country Studies. Tourism (IRECST). 2021. Вип. 14. С. 161–168.

Якименко-Терещенко Н.В. Формування цінової політики підприємства готельно-ресторанного бізнесу в умовах конкуренції. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 6 (17). С. 434–437.

Zakon Ukrayini «Pro tsiny i tsinoutvorennia». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17#Text (accessed 10.04.2023).

Mohylevska O., Slobodianyk A., Danylevska-Zhuhunisova O. (2022) Kliuchovi aspekty tsinoutvorennia yak element marketynhovoi polityky pidpryiemstva [Key aspects of pricing as an element of the company's marketing policy]. Economic Analysis. № 2. S. 140–145.

Nikitchenko K.S. (2020) Transformatsiia pidkhodiv do zmistu poniattia «tsinova polityka» [Transformation of approaches to the content of the concept of «price policy»]. Intelekt ХХІ. № 2. S. 176–179.

Skolovska O.O., Danko N.I., Mykhalchuk A.S. (2021) Analiz hotelno-restorannoho pidpryiemstva dlia rozrobky marketynhovoi stratehii, na prykladi restoranu «Milena» [Analysis of a hotel and restaurant enterprise for the development of a marketing strategy, using the example of the restaurant "Milena"]. International Relations. Economics. Country Studies. Tourism (IRECST). № 14. S. 161–168.

Yakymenko-Tereshchenko N.V. (2018) Formuvannia tsinovoi polityky pidpryiemstva hotelno-restorannoho biznesu v umovakh konkurentsii [Formation of the price policy of the hotel and restaurant business in conditions of competition]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. № 6 (17). S. 434–437.

Переглядів статті: 217
Завантажень PDF: 128
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Рябенька, М. (2023). УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-77
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА