ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

  • Марина Рябенька Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-3024-137X
Ключові слова: підприємство ресторанного бізнесу, ресторанний бізнес, індустрія гостинності, автоматизація, інформаційні технології, ефективність

Анотація

У статті розглянуто використання інформаційних комп’ютерних технологій для управління закладами ресторанного бізнесу, що призведе до підвищення ефективності управління закладом, зменшить витрати на ведення справ за рахунок автоматизації процесів обробки інформації, забезпечить надійний облік та контроль надходжень, а також витрат коштів на всіх рівнях управління закладом, підвищить ефективність обміну даними між окремими підрозділами, філіями та центральним апаратом. Доведено, що автоматизація закладу ресторанного бізнесу дає значно більший ефект при комплексному підході. Розглянуто основні бізнес-процеси ресторанного закладу, визначено ролі, а також задачі співробітників, поставлені задачі, які мають виконувати інформаційні комп’ютерні технології, згідно із робочими обов’язками співробітників ресторану. Проведений аналіз існуючих програм для автоматизації фронт-офісу та бек-офісу закладу ресторанного бізнесу. Відзначено, що для підвищення ефективності роботи закладу ресторанного бізнесу необхідно перейти на безкоштовне розповсюдження програмного забезпечення, розширити використання можливостей широкого доступу в Інтернет для організації переговорів, замінювати паперовий документообіг на електронний.

Посилання

Закон України «Про національну програму інформатизації» вiд 04.02.1998 No 74/98-ВР зі змінами і доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 18.08.2022).

Ковальчук Т.Г. Перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні в умовах глобалізації світового. Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23, Ч. 1. С. 126–130.

Колесніков А.М., Капліна Т.В. Роль інформаційних технологій у розвитку готельно-ресторанного бізнесу України. Збірник наукових статей магістрів. Факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу. Факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Полтава : ПУЕТ, 2019. 425 с.

Мойсеєнко В.І., Бутенко В.М. Безпечність спеціалізованих комп’ютерних систем : навч. посібник. Харків : УкрДУЗТ, 2021. 133 с.

Рябенька М.О. Застосування новітніх інформаційних систем управління готелем / М.О. Рябенька, В.В. Троян, Т.М. Молодовець. Матеріали конференції «Перспективные вопросы мировой науки»: 17-25 грудня 2014 р. Софія, Болгарія : «БялГРАДБГ» ООД, 2014.

Федосова К.С. Сучасні інформаційні технології у готельному і ресторанному бізнесу: монографія / Федосова Катерина Сергіївна, Тележенко Любов Миколаївна; Одес. нац. акад. харч. Технологій. Одеса : ТЕС, 2010. 264 с.

Zakon Ukrayini «Pro nacionalnu programu informatizaciyi» vid 04.02.1998 No 74/98-VR zi zminami i dopovnennyami. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80 (accessed 18.08.2022).

Koval'chuk, T.H. (2019) Prospects fordevelopment of hotel and restaurant business in Ukraine in the conditions of globalization of the world economy. [Prospects for the development of the hotel and restaurant business in Ukraine in the conditions of world globalization]. Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu: seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 23, p. 1, pp. 126–130.

Kolesnikov A.M., Kaplina T.V. (2019) Rol informatsiinykh tekhnolohii u rozvytku hotelno-restorannoho biznesu ukrainy. [The role of information technologies in the development of the hotel and restaurant business of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh statei mahistriv. Fakultet tovaroznavstva, torhivli ta marketynhu. Fakultet kharchovykh tekhnolohii, hotelno-restorannoho ta turystychnoho biznesu. Poltava: PUET, 425 s.

Moiseienko V. I., Butenko V. M. (2021) Bezpechnist spetsializovanykh kompiuternykh system: navch. Posibnyk [Security of specialized computer systems]. Kharkiv: UkrDUZT, 133 s.

Riaben'ka, M.O., Troian, V.V. and Molodovets', T.M. (2014) "Application of the innovative hotel management information systems", Materialy konferentsii "Pers pektyvnye voprosy myrovoj nauky" [Conference Procee dings of the Conference "Perspective questions of world science"], Bial HRADBH OOD, Sofia, Bulgary, 17-25 December.

Fedosova, K.S. and Telezhenko, L.M. (2010) Suchasni informatsijni tekhnolohii u hotel'nomu i restorannomu biznesi [Modern information technologies in the hotel and restaurant business]. Odesa: TES.

Переглядів статті: 263
Завантажень PDF: 291
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Рябенька, М. (2022). ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-65
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА