ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ЗАКЛАДІВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

  • Марина Рябенька Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-3024-137X
  • Алла Лук’янець Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-9973-5386
Ключові слова: бренд, ребрендинг, індустрія гостинності, готельний та ресторанний бізнес, маркетингові комунікації

Анотація

У статті розкрито процес формування бренду в закладах індустрії гостинності. Проаналізовано основні стратегічні напрями формування бренду та розглянуто основні етапи завоювання ринку закладів індустрії гостинності за рахунок формування бренду. Запропоновано основні дії при ребрендингу в більший високий сегмент, оскільки ребрендинг повинен відрізнятися від конкурентів. Відзначено, що професійне виконання комплексу маркетингових комунікацій у формуванні бренду може захистити підприємства від маркетингових атак конкурентів готельного та ресторанного бізнесу, можливості із не високими витратами входити на новий ринок послуг індустрії гостинності, знизити витрат щодо просування закладу та підвищити корпоративну культуру закладів індустрії гостинності. Розглянуто маркетингові комунікації, які вливають на формування бренду в закладах індустрії гостинності. Визначено особливості впливу маркетингових комунікацій на формування бренду.

Посилання

Мазаракі А.А., П’ятницька Г.Т., Григоренко О.М. Ідентифікація контенту національного брендингу. Вісник КНТЕУ. 2019. № 2(124). С. 5–33.

Мазуркевич І.О., Рябенька М.О. Роль готельних підприємств у формуванні бренду м. Вінниця. Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. Вип.97. С. 113-118.

Смоліна О.М. Стратегічний розвиток брендингу суб’єктів готельного бізнесу. Інтелект XXI. 2020. №2. С. 195-202.

Рябенька М.О. Впровадження програми лояльності споживачів в діяльність закладів ресторанного бізнесу. Туризм XXI століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 квітня 2023). Київ, 2023. С. 212-214.

Рябенька М.О. Перспективи розвитку нових форматів закладів ресторанного господарства. Економіка та суспільство. Вип. 24. 2021. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/vie w/241/229

Файвішенко Д.С. Теоретичні основи стратегічного управління брендом. Modern Economics. 2019. № 17. С. 232–238.

Mazaraki A.A., Piatnytska H.T., Hryhorenko O.M. (2019) Identyfikatsiia kontentu natsionalnoho brendynhu. [Identification of national branding content]. Visnyk KNTEU. № 2(124). S. 5–33.

Mazurkevych I.O., Riabenka M.O. (2020) Rol hotelnykh pidpryiemstv u formuvanni brendu m. Vinnytsia. [The role of hotel enterprises in the formation of the Vinnytsia brand]. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva «VATRA» Vinnytskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu KNTEU. Vinnytsia: Redaktsiino-vydavnychyi viddil VTEI KNTEU.Vyp.97. S. 113-118.

Smolina O.M. (2020) Stratehichnyi rozvytok brendynhu subiektiv hotelnoho biznesu. [Strategic development of branding of hotel business entities]. Intelekt XXI. №2. S. 195-202.

Riabenka M.O. (2023) Vprovadzhennia prohramy loialnosti spozhyvachiv v diialnist zakladiv restorannoho biznesu. [Implementation of the consumer loyalty program in the activities of restaurant business establishments]. Turyzm XXI stolittia: hlobalni vyklyky ta tsyvilizatsiini tsinnosti: materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 19 kvitnia 2023). Kyiv. S. 212-214.

Riabenka M.O. (2021) Perspektyvy rozvytku novykhformativ zakladiv restorannoho hospodarstva. [Prospects for the development of new formats of restaurant establishments]. Ekonomika ta suspilstvo. Vyp. 24. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/vie w/241/229

Faivishenko D.S. (2019) Teoretychni osnovy stratehichnoho upravlinnia brendom. [Theoretical foundations of strategic brand management]. Modern Economics. № 17. S. 232–238.

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Рябенька, М., & Лук’янець, А. (2023). ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ЗАКЛАДІВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-21
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА