НЕОБХІДНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЙОГО КЛЮЧОВІ ОРІЄНТИРИ

Ключові слова: менеджмент, адміністрування, менеджер закладу охорони здоров’я, стратегічне управління, стратегія, фактори зовнішнього середовища

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню важливості використання стратегічного підходу в управлінні сучасними закладами охорони здоров’я. Дано порівняльну характеристику адмініструванню і менеджменту. В статті акцентовано, що реформи системи охорони здоров’я потребують зміни управлінських підходів до медичних закладів, зокрема використання стратегічного управління. Обгрунтовано, що стратегічне управління закладами охорони здоров’я базується на ідентифікації стану зовнішнього середовища, виокремленні факторів, які необхідно враховувати при формуванні стратегії розвитку закладу. Зовнішні фактори представлено в розрізі чотирьох груп: державна стратегія та політика у сфері охорони здоров’я; технологічні, організаційні та соціально-психологічні фактори. Акцентовано увагу на важливості адаптації сучасних закладів охорони здоров’я до змін зовнішнього середовища.

Посилання

Обрізан М. Як нам відновити українську медицину після перемоги? URL: https://voxukraine.org/yak-nam-vidnovyty-ukrayinsku-medytsynu-pislya-peremogy (дата звернення: 07.03.2024)

Піроженко Н. Теоретичні засади стратегування в сфері охорони здоров’я як умови автономізації медичних закладів. Актуальні проблеми державного управління. 2021. №2 (83). С. 33–38.

Науменко Г. Формування здорової корпоративної культури в медичній організації. Психосоматична медицина та загальна практика. 2020. 5(1), URL: https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/230

Кіращук Р.П., Пархоменко-Куцевіл І.О. Стилі керівництва та роль і місце керівника в управління закладом охорони здоров’я. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 88–94.

Кривокульська Н. Адміністративний менеджмент у системі менеджменту органів державної влади. Вісник національної академії державного управління при Президентові України. 2013. № 1. С. 22–29.

Levitt Th. Management and the postindustrial society. National Affairs. 2024. № 59. Р. 69–103.

Машкевич О. Стратегія охорони здоров’я 2030 дозволить громадянам отримувати якісні безкоштовні медичні послуги по всій Україні. URL: https://rpr.org.ua/news/stratehiia-okhorony-zdorov-ia-2030-dozvolyt-hromadianam-otrymuvaty-iakisni-bezkoshtovni-medposluhy-po-vsiy-ukraini-kerivnytsia-dyrektoratu-moz/ (дата звернення: 07.03.2024)

Стратегія розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року. URL : https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F/UKR%20Health%20Strategy%20Feb%2024.2022.pdf. (дата звернення: 5 березня 2024 р.).

Сафонов Ю.М., Борщ В.І. Стратегічний менеджмент закладів охорони здоров’я: загальні принципи та особливості застосування в галузі охорони здоров’я України. Економіка та управління національним господарством. 2018. №8. С. 62–76

Кравчик Ю. Розвиток системи управління господарською діяльністю: особливості закладів охорони здоров’я. Modeling the Development of the Economic Systems. 2022. С. 187–192.

Obrizan M. Yak nam vidnovyty ukrayinsʹku medytsynu pislya peremohy?

[How can we restore Ukrainian medicine after the victory?]. Available at: https://voxukraine.org/yak-nam-vidnovyty-ukrayinsku-medytsynu-pislya-peremogy (accessed March 7, 2024). (in Ukrainian)

Pirozhenko N. (2021) Teoretychni zasady stratehuvannia v sferi okhorony zdorovia yak umovy avtonomizatsii medychnykh zakladiv [Theoretical Foundations of Healthcare Strategizing as a Condition for the Autonomy of Medical Institutions]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, no 2 (83). pp. 33–38. (in Ukrainian)

Naumenko H. (2020) Formuvannia zdorovoi korporatyvnoi kultury v medychnii orhanizatsii. [Formation of a healthy corporate culture in a medical organization]. Psykhosomatychna medytsyna ta zahalna praktyka, 5(1), Available at: https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/230 (in Ukrainian)

Kirashchuk R.P., Parkhomenko-Kutsevil I.O. (2021) Styli kerivnytstva ta rol i mistse kerivnyka v upravlinnia zakladom okhorony zdorovia. [Leadership styles and the role and place of the manager in the management of a health care institution]. Investytsii: praktyka ta dosvid. no 5. pp. 88–94. (in Ukrainian)

Kryvokulska N. (2013). Administratyvnyi menedzhment u systemi menedzhmentu orhaniv derzhavnoi vlady. [Administrative management in the management system of state authorities]. Visnyk natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. no 1. pp. 22–29. (in Ukrainian)

Levitt Th. (2024). Management and the postindustrial society. National Affairs. no. 59. pp. 69–103.

Mashkevych O. Stratehiya okhorony zdorovʺya 2030 dozvolytʹ hromadyanam otrymuvaty yakisni bezkoshtovni medychni posluhy po vsiy Ukrayini [The 2030 health care strategy will allow citizens to receive high-quality free medical services throughout Ukraine]. Available at: https://rpr.org.ua/news/stratehiia-okhorony-zdorov-ia-2030-dozvolyt-hromadianam-otrymuvaty-iakisni-bezkoshtovni-medposluhy-po-vsiy-ukraini-kerivnytsia-dyrektoratu-moz/ (accessed March 7, 2024) (in Ukrainian)

Stratehiia rozvytku systemy okhorony zdorovia do 2030 roku. [Strategy for the development of the health care system until 2030]. Available at:https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F/UKR%20Health%20Strategy%20Feb%2024.2022.pdf. (accessed March 5, 2024) (in Ukrainian)

Safonov Yu.M., Borshch V.I. (2018) Stratehichnyi menedzhment zakladiv okhorony zdorovia: zahalni pryntsypy ta osoblyvosti zastosuvannia v haluzi okhorony zdorovia Ukrainy. [Strategic management of health care institutions: general principles and features of application in the field of health care of Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnya natsionalʹnym hospodarstvom. no.8. pp. 62–76. (in Ukrainian)

Kravchyk YU. (2022) Rozvytok systemy upravlinnya hospodarsʹkoyu diyalʹnistyu: osoblyvosti zakladiv okhorony zdorovʺya. [Development of the business management system: features of health care institutions]. Modeling the Development of the Economic Systems. pp. 187–192. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Станасюк , Н., & Мінко, А. (2024). НЕОБХІДНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЙОГО КЛЮЧОВІ ОРІЄНТИРИ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-55
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ