СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: біржа, міжнародна біржова діяльність, фондова біржа, товарні біржа, негативні біржові явища

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку міжнародної біржової діяльності. Визначено сутність та обгрунтовано значення міжнародних бірж в сучасній економічній діяльності. Досліджено сучасні тенденції функціонування товарних та фондових бірж. Проаналізовано показники розвитку міжнародних бірж та проведено оцінювання їхньої ваги у світовій економіці. Проведено порівняння показників капіталізації найбільших міжнародних бірж із валовим внутрішнім продуктом США. Виокремлено основні проблеми біржової торгівлі, зокрема розглянуто спекулятивну діяльність на біржі та біржові обвали. Проаналізовано негативні сценарії розвитку біржової діяльності. Наведено приклади найбільш вагомих помилок, що спостерігалися в торгівельній діяльності. Обгрунтовано необхідність розроблення програмного забезпечення та інформаційних технологій, що відповідають сучасним потребам бірж.

Посилання

Нестеренко В.Ю., Сідельнікова В.К. Напрями аналізу біржової діяльності в Україні. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2021. № 2 (27). С. 136–144.

Машлій Г. Проблеми підвищення ефективності біржової торгівлі в Україні. Вісник ТДТУ. Серія «Економіка». 2016. № 1. С. 170–172.

Резнік Н.П. Особливості функціонування та перспективи розвитку біржової діяльності в Україні. Науковий вісник НУБІП України. Серія: економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2016. № 247. С. 265–277.

Самофалов П.П. Загальні аспекти розвитку біржової діяльності в Україні. Держава та регіони. Серія «Економіка і підприємництво». 2014. № 6. С. 122–126.

Слободяник А.М. Актуальність біржового ринку: український аспект. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 19. С. 107–112. URL: http://global-national.in.ua/archive/19-2017/23.pdf (дата звернення: 04.10.2022).

Бритвєнко А.С., Горяча О.Л., Войний І.І. Організаційно-економічний механізм функціонування міжнародної електронної біржової торгівлі. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2020. № 1 (47). С. 9–14.

Дяченко Ю.А. Сучасний стан та особливості функціонування світового біржового ринку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 23. С. 51–54.

Ковальчук С.В., Дражниця С.А., Карпенко В.Л. Світові тренди та тенденції розвитку біржової торгівлі на сучасному етапі. Підприємництво і торгівля. 2018. № 23. С. 10–14.

Marszk A. Exchange traded commodities as a category of innovative products on European financial markets. Е-Finanse. 2017. Vol. 13 (2). URL: https://www.researchgate.net/publication/324914642_Exchange_traded_commodities_as_a_category_of_innovative_products_on_European_financial_markets (дата звернення: 05.10.2022).

Kuvshinov D., Zimmermann K. The big bang: Stock market capitalization in the long run. Journal of Financial Economics. 2022. Vol. 145. Issue 2. Part B. P. 527–552. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X21003962 (дата звернення: 03.10.2022).

Shiller R. Bubbles without Markets. URL: https://economistsview.typepad.com/economistsview/2012/07/shiller-bubbles-without-markets.html (дата звернення: 05.10.2022).

De Long J.B., Shleifer A., Summers L.H., Waldmann R.J. Positive Feedback Investment Strategies and Destabilizing Rational Speculation. Journal of Finance. 1990. № 45. Р. 379–395.

Mosselaar J. S. A Concise Financial History of Europe. Robeco, Rotterdam. 2018. 120 p. URL: https://www.robeco.com/docm/docu-summer-read-a-concise-financial-history-of-europe.pdf (дата звернення: 05.10.2022).

Poitras G. Handbook of Research on Stock Market Globalization Edited. Edward Elgar Publishing, 2012. URL: https://econpapers.repec.org/bookchap/elgeebook/13048.htm (дата звернення: 03.10.2022).

Q3 2020 trends in equity markets. URL: https://focus.world-exchanges.org/articles/q3-2020-market-update (дата звернення: 05.10.2022).

International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/weo-report?c=111,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,PCPIPCH,&sy=2018&ey=2025&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1 (дата звернення: 03.10.2022).

Chapter II: Highlights of world trade in 2019. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2020_e/wts2020chapter02_e.pdf (дата звернення: 03.10.2022).

Nasdaq 2022/2021 Monthly Volumes. URL: https://ir.nasdaq.com/static-files/465d2157-c476-4546-a9f7-8d7ad0c9be77 (дата звернення: 05.10.2022).

Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/46126.pdf (дата звернення: 05.10.2022).

Nesterenko V.YU., Sidelnikova V.K. (2021) Napryamy analizu birzhovoyi diyalʹnosti v Ukrayini [Areas of analysis of stock market activity in Ukraine]. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryyemnytstva: zbirnyk naukovykh pratsʹ Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho avtomobilʹno-dorozhnʹoho universytetu, vol. 2(27), pp. 136–144. (in Ukrainian)

Mashliy H. (2016) Problemy pidvyshchennya efektyvnosti birzhovoyi torhivli v Ukrayini [Problems of increasing the efficiency of stock trading in Ukraine]. Visnyk TDTU. Seriya «Ekonomika», vol. 1, pp. 170–172. (in Ukrainian)

Reznik N.P. (2016) Osoblyvosti funktsionuvannya ta perspektyvy rozvytku birzhovoyi diyalʹnosti v Ukrayini [Peculiarities of functioning and development prospects of exchange activity in Ukraine]. Naukovyy visnyk NUBIP Ukrayiny. Seriya: ekonomika, ahrarnyy menedzhment, biznes, vol. 247, pp. 265–277. (in Ukrainian)

Samofalov P.P. (2014) Zahalʹni aspekty rozvytku birzhovoyi diyalʹnosti v Ukrayini [General aspects of the development of exchange activity in Ukraine]. Derzhava ta rehiony. Seriya «Ekonomika i pidpryyemnytstvo», vol. 6, pp. 122–126. (in Ukrainian)

Slobodyanyk A.M. (2017) Aktualʹnistʹ birzhovoho rynku: ukrayinsʹkyy aspekt [The relevance of the stock market: the Ukrainian aspect]. Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky, vol. 19, pp. 107–112. (in Ukrainian)

Britvenko A.S., Goryacha O.L., Vojniy І.І. (2020). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm funktsionuvannia mizhnarodnoi elektronnoi birzhovoi torhivli [The organizational and economic mechanism of the functioning of the international electronic exchange trade]. Visnyk Berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 1 (47), pp. 9–14. (in Ukrainian)

Dіachenko Yu.A. (2017). Suchasnyi stan ta osoblyvosti fun ktsionuvannia svitovoho birzhovoho rynku [Current status and features of the world exchange market performance]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol. 23, pp. 51–54. (in Ukrainian)

Kovalchuk S.V., Drazhnitsya S.A., Karpenko V.L. (2018). Svitovi trendy ta tendentsii rozvytku birzhovoi torhivli na suchasnomu etapi [World trends and tendencies of stock trading development at the present stage]. Pidpryyemnytstvo i torhivlya, vol. 23, pp. 10–14. (in Ukrainian)

Marszk A. (2017) Exchange traded commodities as a category of innovative products on European financial markets. Е-Finanse, vol. 13 (2). Available at: https://www.researchgate.net/publication/324914642_Exchange_traded_commodities_as_a_category_of_innovative_products_on_European_financial_markets (accessed October 5, 2022).

Kuvshinov D., Zimmermann K. (2022) The big bang: Stock market capitalization in the long run. Journal of Financial Economics, Vol. 145. Issue 2. Part B. pp. 527–552. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X21003962 (accessed October 3, 2022).

Shiller R. Bubbles without Markets. Available at: https://economistsview.typepad.com/economistsview/2012/07/shiller-bubbles-without-markets.html (accessed October 3, 2022).

De Long J.B., Shleifer A., Summers L.H. & Waldmann R.J. (1990) Positive Feedback Investment Strategies and Destabilizing Rational Speculation. Journal of Finance, vol. 45, pp. 379–395.

Mosselaar J.S. (2018) A Concise Financial History of Europe. Robeco, Rotterdam. 120 p. Available at: https://www.robeco.com/docm/docu-summer-read-a-concise-financial-history-of-europe.pdf (accessed October 3, 2022).

Poitras G. (2012) Handbook of Research on Stock Market Globalization Edited. Edward Elgar Publishing,: Available at https://econpapers.repec.org/bookchap/elgeebook/13048.htm (accessed October 5, 2022).

Q3 2020 trends in equity markets. Available at: https://focus.world-exchanges.org/articles/q3-2020-market-update (accessed October 5, 2022).

International Monetary Fund. Available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/weo-report?c=111,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,PCPIPCH,&sy=2018&ey=2025&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1 (accessed October 3, 2022).

Chapter II: Highlights of world trade in 2019. Available at: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2020_e/wts2020chapter02_e.pdf (accessed October 3, 2022).

Nasdaq 2022/2021 Monthly Volumes. Available at: https://ir.nasdaq.com/static-files/465d2157-c476-4546-a9f7-8d7ad0c9be77 (accessed October 5, 2022).

Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/46126.pdf (accessed October 5, 2022).

Переглядів статті: 243
Завантажень PDF: 238
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Станасюк, Н., & Берднік, Д. (2022). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-75
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ