КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ В КИТАЇ

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), розвиток, моделі КСВ, фактори, нефінансова звітність

Анотація

У статті узагальнено ключові характеристики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) на сучасному етапі, серед яких можна виокремити орієнтація на забезпечення сталого розвитку, вплив на міжнародну конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість компанії, мотиваційний характер та тривекторний розвиток (економічний, соціальний, екологічний), універсалізація підходів до реалізації КСВ-практик у різних країнах, зростання державного регулювання цієї сфери, складність оцінювання кінцевих результатів. Розглянуто особливості поширення КСВ в Китаї. Виокремлено внутрішні і зовнішні чинники, які сприяли активізації КСВ в КНР. Виділено особливості КСВ в Китаї, а також спільні риси КСВ з європейською практикою. Акцентовано на вагомій ролі у просуванні КСВ в КНР з боку держави, зокрема через приведення у відповідність нормативно-правового забезпечення.

Посилання

ESG – це поточний проект, але не самоціль. Гостьовий внесок Клауса Шваба … 19 Серпня 2022 р. URL: https://sustainableswitzerland.ch/l%C3%B6sungsansatz/esg-ist-ein-laufendes-projekt-aber-kein-selbstzweck-id.573 (дата звернення: 01.09.2023)

Zhu Q., Zhang Q. Evaluating practices and drivers of corporate social responsibility: The Chinese context. Journal of Cleaner Production. 2015. №100. С.315¬324.

Zhang D., Morse S., Kambhamptati U., Li B. Evolving Corporate Social Responsibility in China. Sustainability. 2014. №6(11). С.7646¬7665.

Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: сучасна філософія, проблеми засвоєння. Економіка України. 2014. №3 (628). С. 70-82.

Лебедєв І. В. Забезпечення сталого розвитку на засадах корпоративної соціальної відповідальності. Актуальні проблеми економіки. 2013. №1 (139). С. 106–116.

Larry Fink’s 2022 Letter to CEOS. The Power of Capitalism. URL: https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter (дата звернення: 11.09.2023)

Alibaba Group 2017/2018 Social Responsibility Report. URL: http://csr.alibaba.com/Uploads/file/20181120/5bf385982121c.pdf (дата звернення: 21.09.2023)

Омельченко В. Велика гра КНР за глобальне лідерство: історичні корені – сучасні інструменти, майбутні наслідки. 30 березня 2023 р. URL: https://razumkov.org.ua/statti/velyka-gra-knr-za-globalne-liderstvo-istorychni-koreni-suchasni-instrumenty-maibutni-naslidky (дата звернення: 20.09.2023)

Жмай О. В. Корпоративна соціальна відповідальність в країнах Азії Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2017. Том 16. Вип. 1 (35). С. 220¬234.

UN Global Compact China Strategy. URL: https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/CHINA%20STRATEGY-digital%20version-English.pdf (дата звернення: 22.09.2023)

ESG – tse potochnyy proekt, ale ne samotsilʹ. Hostʹovyy vnesok Klausa Shvaba 19 Serpnya 2022 r. [ESG is an ongoing project, but not an end in itself. Guest contribution by Klaus Schwab … August 19, 2022]. Available at: https://sustainableswitzerland.ch/l%C3%B6sungsansatz/esg-ist-ein-laufendes-projekt-aber-kein-selbstzweck-id.573 (accessed September 1, 2023).

Zhu Q. & Zhang Q. (2015) Evaluating practices and drivers of corporate social responsibility: The Chinese context. Journal of Cleaner Production, no 100, pp.315¬324.

Zhang D., Morse S., Kambhamptati U., Li B. (2014) Evolving Corporate Social Responsibility in China. Sustainability, no 6(11), pp.7646¬7665.

Kolot A. M. (2014) Korporatyvna sotsialʹna vidpovidalʹnistʹ: suchasna filosofiya, problemy zasvoyennya. [Corporate social responsibility: modern philosophy, problems of assimilation] Ekonomika Ukrayiny, no 3 (628), pp. 70¬82. (in Ukrainian)

Lebedyev I. V. (2013) Zabezpechennya staloho rozvytku na zasadakh korporatyvnoyi sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti. [Ensuring sustainable development on the basis of corporate social responsibility]. Aktualʹni problemy ekonomiky. No 1 (139), pp. 106¬116. (in Ukrainian)

Larry Fink’s 2022 Letter to CEOS. The Power of Capitalism. Available at: https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter (accessed September 11, 2023).

Alibaba Group 2017/2018 Social Responsibility Report. Available at: http://csr.alibaba.com/Uploads/file/20181120/5bf385982121c.pdf (accessed September 21, 2023).

Omelʹchenko V. Velyka hra KNR za hlobalʹne liderstvo: istorychni koreni – suchasni instrumenty, maybutni naslidky. 30 bereznya 2023 r. [Omelchenko V. China's great game for global leadership: historical roots - modern tools, future consequences. March 30, 2023] Available at: https://razumkov.org.ua/statti/velyka-gra-knr-za-globalne-liderstvo-istorychni-koreni-suchasni-instrumenty-maibutni-naslidky (accessed September 21, 2023).

Zhmay O. V. (2017) Korporatyvna sotsialʹna vidpovidalʹnistʹ v krayinakh Aziyi [Corporate social responsibility in Asian countries] Rynkova ekonomika: suchasna teoriya i praktyka upravlinnya, Tom 16. Vol. 1 (35), pp. 220¬234.

UN Global Compact China Strategy. Available at: https://ungc-communicationsassets.s3.amazonaws.com/docs/publications/CHINA%20STRATEGY-digital%20version-English.pdf (accessed September 21, 2023)

Переглядів статті: 35
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Станасюк, Н., & Фей, М. (2023). КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ В КИТАЇ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-60
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ