МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЗМІНУ ЇЇ РІВНЯ

Ключові слова: загроза банкрутства, методики аналізу, зовнішні та внутрішні чинники, аналіз фінансового стану підприємства

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням аналізу загрози банкрутства підприємств. У ній проаналізовано різні визначення поняття «банкрутство», наведені у вітчизняній та зарубіжній літературі. Проаналізовано найпоширеніші методики визначення рівня загрози банкрутства підприємств. Різні методики містять свій набір інструментів, серед яких найпоширенішими є комплексні показники на основі фінансових коефіцієнтів. Проаналізовано переваги і недоліки різних вітчизняних і зарубіжних моделей діагностики ймовірності загрози неплатоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності. Визначено і систематизовано внутрішні та зовнішні чинники впливу на зміну рівня загрози банкрутства підприємства.

Посилання

Нескородєва І. І., Грачова О. О. Дослідження сутності класифікаційних аспектів банкрутства підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 41. С. 196–200. URL: http://surl.li/rxubi (дата звернення 05.01.2024).

Капустін В. В. Банкрутство: генезис, сутність і поняття в умовах сьогодення. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 3. С. 165–168.

Сейсебаєва Н. Г., Топчанюк О. В. Методи аналізу і прогнозування банкрутства підприємств. Молодий вчений. 2016. № 11. С. 678–681. URL: http://surl.li/rxuby (дата звернення 05.01.2024).

Чухраєва Н. М. Порівняльний аналіз ефективності дискримінантних моделей діагностування банкрутства українських підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. № 25. ч. 2. С. 28–32. URL: http://surl.li/rxrkq (дата звернення 05.01.2024).

Сич О. А., Калічак І. І. Дискримінантний аналіз і його застосування в прогнозуванні банкрутства підприємства. Young Scientist. 2017. № 2 (42). URL: http://surl.li/rxrmp (дата звернення 05.01.2024).

Кодекс України з процедур банкрутства № 2597-VIII від 18.10.2018 (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (дата звернення 05.01.2024).

Господарський процесуальний кодекс України 1798-XII від 06.11.1991 (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179812?find=1&text=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82#w1_28 (дата звернення 05.01.2024).

Рудика В. І., Великий Ю. М., Зьома О. Д. Економічна сутність поняття «банкрутство»: причини виникнення та наслідки на підприємстві. Економіка та управління підприємствами. 2018. № 18. С. 127–133. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/18_2018_ukr/23.pdf (дата звернення 05.01.2024).

Investopedia. Bankruptcy Explained: types and how it works. URL: https://www.investopedia.com/terms/b/bankruptcy.asp (дата звернення 20.01.2024).

Corporate Finance Institute. Bankruptcy. URL: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/commercial-lending/what-is-bankruptcy/ (дата звернення 20.01.2024).

Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bankruptcy (дата звернення 20.01.2024).

Жукевич С. М., Кудлаєва Н. В. Діагностика фінансового стану в системі управління підприємством. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2009. № 1 (4Е). С. 234–246. URL: http://surl.li/rxrvs.

Бриндзя З., Багрій О. Методи діагностики банкрутства як основа фінансової стабільності вітчизняного підприємства. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: матеріали Ⅲ міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 2013. С. 11–13. URL:https://core.ac.uk/download/pdf/60814429.pdf (дата звернення 06.01.2024).

Троц І. В. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства. Проблеми та перспективи розвитку економічної науки та освіти в умовах Європейської інтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Варшава (Польща), 24-27 жовтня 2012 р., Варшава, 2012. С. 91–95. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materialikonferentsij/trots_0046.pdf (дата звернення 06.01.2024).

Набатова Ю. О., Чорненко О. С. Шляхи та напрямки поліпшення фінансової діяльності суб’єкта господарювання. Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/78.pdf (дата звернення 06.01.2024).

Бачкір І. Г. Проблема діагностики банкрутства підприємств: аналіз існуючих підходів і методів оцінки. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/206.pdf (дата звернення 05.01.2024).

Ліснічук О. А., Виноградова Є. В. Моделі розрахунку ймовірності банкрутства як метод оцінки фінансового потенціалу підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2018. №33. С. 111–116. URL: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2018/33-2018/17.pdf (дата звернення 05.01.2024).

Янковець Т. М., Чернюк Ю. В. Порівняння сучасних моделей діагностики ймовірності банкрутства підприємства: закордонний та вітчизняний досвід. Економічна наука. 2016. № 20. С. 58–62. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2016/14.pdf (дата звернення 07.01.2024).

Financial Glossary. Fulmer H Factor. URL: https://ycharts.com/glossary/terms/fulmer_h_score (дата звернення 10.01.2024).

Железняк В. Ю. Сучасні моделі оцінки ймовірності банкрутства підприємств. Культура народів Причорномор’я. 2008. № 151. С. 19–22. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/114992/04-Zheleznyak.pdf?sequence=1 (дата звернення 10.01.2024).

Бегун С. І., Штинь А. М. Прогнозування фінансової неспроможності підприємства на основі моделей дискримінантного аналізу. Інфраструктура ринку. 2018. № 19. С. 558–564. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/92.pdf (дата звернення 10.01.2024).

Курбацька Л. М., Кадирус І. Г. Бенчмаркінг, як інструмент аналізу конкурентоспроможності підприємства. 2017. URL: https://dspace.dsau.dp.ua/bitstream/123456789/279/1/3%20Kurbatska%20-Kadyrus.pdf (дата звернення 08.01.2024).

Добрянська Н. А., Попович О. М. Суть та значення методу бенчмаркінгу відносно оцінки конкурентоспроможності підприємства. Агросвіт. 2016. С. 3–6. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/11_2016/2.pdf (дата звернення 08.01.2024).

Гуменюк О. Г. Використання SWOT-аналізу як основного інструменту стратегічного управління. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №16. С. 281–285. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/61.pdf (дата звернення 08.01.2024).

Pricer 24. Що таке ABС-аналіз, як і для чого його проводити в категорійному менеджменті. URL: https://pricer24.com/uk/blog/shho-take-abs-analiz-yak-i-dlya-chogo-jogo-provoditi-v-kategorijnomu-menedzhmenti/ (дата звернення 08.01.2024).

Морозов С. М., Шкарапута Л. М. Словник іншомовних слів. Київ: Наукова думка, 2000. 680 с.

Neskorodieva I. I., Hrachova O. O. (2013) Doslidzhennia sutnosti klasyfikatsiinykh aspektiv bankrutstva pidpryiemstva [Study of the essence of the classification aspects of the bankruptcy of the enterprise]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 41, pp. 196–200. Available at: http://surl.li/rxubi (accessed January 5, 2024).

Kapustin V. V. (2013) Bankrutstvo: henezys, sutnist i poniattia v umovakh sohodennia [Bankruptcy: genesis, essence and concept in today's conditions]. Porivnialno-analitychne parvo, vol. 3, pp. 165–168. (in Ukrainian)

Seisebaieva N. H., Topchaniuk O. V. (2016) Metody analizu i prohnozuvannia bankrutstva pidpryiemstv [Methods of analyzing and forecasting bankruptcy of enterprises]. Molodyi vchenyi, vol. 11, pp. 678–681. Available at: http://surl.li/rxuby (accessed January 5, 2024).

Chukhraieva N. M. (2017) Porivnialnyi analiz efektyvnosti dyskryminantnykh modelei diahnostuvannia bankrutstva ukrainskykh pidpryiemstv [Comparative analysis of the effectiveness of discriminating models of diagnosing bankruptcy of Ukrainian enterprises]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 25, ch. 2, pp. 28–32. Available at: http://surl.li/rxrkq (accessed January 5, 2024).

Sych O. A., Kalichak I. I. (2017) Dyskryminantnyi analiz i yoho zastosuvannia v prohnozuvanni bankrutstva pidpryiemstva [Discriminant analysis and its application in forecasting the bankruptcy of an enterprise]. Young Scientist, vol. 2 (42). Available at: http://surl.li/rxrmp (accessed January 5, 2024).

Code of Ukraine on Bankruptcy Procedures № 2597-VIII of October 18, 2018 (with amendments and additions). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (accessed January 5, 2024).

Economic Procedure Code of Ukraine 1798-XII dated November 6, 1991 (with amendments and additions). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179812?find=1&text=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82#w1_28 (accessed January 5, 2024).

Rudyka V. I., Velykyi Yu. M., Zoma O. D. (2018) Ekonomichna sutnist poniattia «bankrutstvo»: prychyny vynyknennia ta naslidky na pidpryiemstvi [The economic essence of the concept of «bankruptcy»: causes, and consequences for the enterprise]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 18, pp. 127–133. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/18_2018_ukr/23.pdf (accessed January 5, 2024).

Investopedia. Bankruptcy Explained: types and how it works. Available at: https://www.investopedia.com/terms/b/bankruptcy.asp. (accessed January 20, 2024).

Corporate Finance Institute. Bankruptcy. Available at: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/commercial-lending/what-is-bankruptcy/. (accessed January 20, 2024).

Cambridge Dictionary. Available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bankruptcy. (accessed January 20, 2024).

Zhukevych S. M., Kudlaieva N. V. (2009) Diahnostyka finansovoho stanu v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Diagnostics of the financial state in the enterprise management system]. Visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii, vol. 1 (4E), pp. 234–246. Available at: http://surl.li/rxrvs (accessed January 15, 2024).

Bryndzia Z., Bahrii O. (2013) Metody diahnostyky bankrutstva yak osnova finansovoi stabilnosti vitchyznianoho pidpryiemstva [Methods of diagnosing bankruptcy as a basis for the financial stability of a domestic enterprise]: materialy Ⅲ mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Teoretychni ta prykladni aspekty rozvytku ekonomiky», m. Ternopil, pp. 11–13. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/60814429.pdf (accessed January 6, 2024).

Trots I. V. (2012) Diahnostyka ymovirnosti bankrutstva pidpryiemstva [Diagnosis of the probability of bankruptcy of the enterprise]. Problemy ta perspektyvy rozvytku ekonomichnoi nauky ta osvity v umovakh Yevropeiskoi intehratsii: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., Polshcha, m. Varshava, pp. 91-95. Available at: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materialikonferentsij/trots_0046.pdf (accessed January 6, 2024).

Nabatova Yu. O., Chornenko O. S. (2018) Shliakhy ta napriamky polipshennia finansovoi diialnosti subiekta hospodariuvannia [Ways and directions of improving the financial activity of the business entity]. Efektyvna ekonomika, vol. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/78.pdf (accessed January 6, 2024).

Bachkir I. H. (2020) Problema diahnostyky bankrutstva pidpryiemstv: analiz isnuiuchykh pidkhodiv i metodiv otsinky [The problem of diagnosing bankruptcy of enterprises: analysis of existing approaches and assessment methods]. Efektyvna ekonomika, vol. 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/206.pdf (accessed January 5, 2024).

Lisnichuk O. A., Vynohradova Ye. V. (2018) Modeli rozrakhunku ymovirnosti bankrutstva yak metod otsinky finansovoho potentsialu pidpryiemstva [Models for calculating the probability of bankruptcy as a method of assessing the financial potential of an enterprise]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol. 33, pp. 111–116. Available at: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2018/33-2018/17.pdf (accessed January 6, 2024).

Yankovets T. M., Cherniuk Yu. V. (2016) Porivniannia suchasnykh modelei diahnostyky ymovirnosti bankrutstva pidpryiemstva: zakordonnyi ta vitchyznianyi dosvid [Comparison of modern models of diagnosing the probability of bankruptcy of an enterprise: foreign and domestic experience]. Ekonomichna nauka, vol. 20, pp. 58–62. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2016/14.pdf (accessed January 7, 2024).

Financial Glossary. Fulmer H Factor. Available at: https://ycharts.com/glossary/terms/fulmer_h_score (accessed January 10, 2024).

Zhelezniak V. Yu. (2008) Suchasni modeli otsinky ymovirnosti bankrutstva pidpryiemstv [Modern models of assessing the probability of bankruptcy of enterprises]. Kultura narodiv Prychornomoria, vol. 151, pp. 19–22. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/114992/04-Zheleznyak.pdf?sequence=1 (accessed January 10, 2024).

Behun S. I., Shtyn A. M. (2018) Prohnozuvannia finansovoi nespromozhnosti pidpryiemstva na osnovi modelei dyskryminantnoho analizu [Prediction of financial insolvency of the enterprise based on discriminant analysis models]. Infrastruktura rynku, vol 19, pp. 558–564. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/92.pdf (accessed January 10, 2024).

Kurbatska L. M., Kadyrus I. H. (2017) Benchmarkinh, yak instrument analizu konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Benchmarking as a tool for analyzing the company's competitiveness]. Available at: https://dspace.dsau.dp.ua/bitstream/123456789/279/1/3%20Kurbatska%20-Kadyrus.pdf (accessed January 8, 2024).

Dobrianska N. A., Popovych O. M. (2016) Sut ta znachennia metodu benchmarkinhu vidnosno otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [The essence and significance of the benchmarking method in relation to the assessment of the competitiveness of the enterprise]. Ahrosvit, pp. 3–6. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/11_2016/2.pdf (accessed January 8, 2024).

Humeniuk O. H. (2017) Vykorystannia SWOT-analizu yak osnovnoho instrumentu stratehichnoho upravlinnia [Use of SWOT analysis as the main tool of strategic management]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 16, pp. 281–285. Available at: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/61.pdf (accessed January 8, 2024).

Pricer 24. Shcho take ABS-analiz, yak i dlia choho yoho provodyty v katehoriinomu menedzhmenti [What is ABS-analysis, how and why to conduct it in category management]. Available at: https://pricer24.com/uk/blog/shho-take-abs-analiz-yak-i-dlya-chogo-jogo-provoditi-v-kategorijnomu-menedzhmenti/ (accessed January 8, 2024).

Morozov S. M., Shkaraputa L. M. (2000) Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Kyiv: Naukova dumka, pр. 662 (in Ukrainian).

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Вінтоняк, А., & Чубай , В. (2024). МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЗМІНУ ЇЇ РІВНЯ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-45
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають