ІНГІБІТОРИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УПРАВЛІНЦІВ

Ключові слова: інгібітори, розвиток, компетентність, управління, організація

Анотація

Розглядаючи компетентність управлінського працівника як складне явище і процес, слід відзначити, що впродовж професійного життя її розвиток відбувається, як правило, неоднорідно (щодо складових), нерівномірно (за інтенсивністю), не завжди системно і послідовно в силу найрізноманітніших обставин. З урахуванням психо-фізіологічних, соціальних, організаційно-економічних та низки інших чинників у процесі формування і розвитку компетентності важливим є врахування якісного «забарвлення» їх впливу. Зокрема, серед масиву факторів, які уповільнюють, гальмують і, частково або повністю, – перешкоджають розвитку компетентності у розрізі моніторингу варто виокремлювати, структурувати та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки щодо інгібіторів даного процесу. Виділено, систематизовано та прокласифіковано їх сукупність з метою цілісного розуміння джерел походження, ролі, вагомості та методів/шляхів управління.

Посилання

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Процик І.С., Романишин С.Б., Дарміць Р.З. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація. Навч. посібник – 5 вид. випр. та доп. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 208 с.

Калюжна Н.Г. Модель оцінювання потенціалу системи управління підприємством: опис та дослідження. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 2. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2016_2_144_155.pdf (дата звернення: 02.05.2022).

Кохтюк Ю.А. Виробничий потенціал підприємства: підходи до його оцінювання. Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : збірн. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15.04.2016р. у 9 т. Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. С. 28–30. URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/confdocs/2016/11_5.pdf (дата звернення: 30.06.2022).

John Raven (1991). The Tragic Illusion: Educational Testing. Trillium. – 108 p.

Карпова Л.Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи : Автореф. дис. ... к.пед.н. Харків : ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2004. 19 с.

Акимова О.Б., Бычкова Е.Ю., Чапаев Н.К. Словарь терминов профессионально-педагогической акмеологии. Екатеринбург : Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2020. 105 с.

Шишов С.Е., Агапов И.Н. Компетентностный подход к образованию как необходимость. Мир образования – образование в мире. 2001. № 4. С. 8–19.

Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.). Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. Москва : «Аделант», 2014. 800 с.

Мельничук О.С. (Ред.) Словник іншомовних слів / 2-е видання, випр. і доп. Київ : Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1985. 968 с.

Морозов С.М., Шкарапута Л.М. Словник іншомовних слів. Київ : Наукова думка, 2000. 680 с.

Кузьмін О., Скибінський O., Дарміць Р. Компетентності працівників апарату управління підприємств: оцінювання і розвиток : монографія. Львів : Галицька видавнича спілка, 2021. 236 с.

Хвостенко Т. Бар’єри креативного мислення та їх подолання. Офіційний сайт компанії IQholding. URL: http://iqholding.com.ua/articles/bar’єri-kreativnogo-mislennya-ta-ikh-podolannya (дата звернення: 17.07.2022).

Кузьмін О.Є., Дідик А.М. Загальні принципи забезпечення полівекторного розвитку підприємств. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2016. № 3(25). С. 6–13. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2016/No3/6.pdf (дата звернення: 12.06.2022).

Савельєва В.С. Структура професійної компетентності керівника виробничого підприємства. Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Проблеми сучасної психології». 2010. Випуск 7. С. 644–653. URL: http://ka.ukma.edu.ua/index.php/2227-6246/article/view/162275 (дата звернення: 27.08.2022).

REFERENCES:

Kuzmin, O.Ye., Melnyk, O.H., Protsyk, I.S., Romanyshyn, S.B., & Darmits R.Z. (2020). Menedzhment: hrafichna i tablychna vizualizatsiia [Management: graphical and tabular visualization], Vydavnytstvo Lvivs'koi politekhniky, Lviv, Ukraine.

Kaliuzhna, N.H. (2016). «Model otsiniuvannia potentsialu systemy upravlinnia pidpryiemstvom: opys ta doslidzhennia» [«A model for assessing the potential of the enterprise management system: description and research»]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Innovation Management, No. 2. Chapter 4. Available at: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2016_2_144_155.pdf (Access date May 2, 2022) [in Ukrainian].

Kokhtiuk, Yu.A. (2016). «Vyrobnychyi potentsial pidpryiemstva: pidkhody do yoho otsiniuvannia» [«Production potential of the enterprise: approaches to its evaluation»]. Ekonomika i menedzhment 2016: perspektyvy intehratsii ta innovatsiinoho rozvytku: zbirn.nauk. prats Mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Economics and management 2016: prospects of integration and innovative development: collection of sciences. works of the International Scientific and practical conf., 14-15.04.2016 in 9t. Dnipropetrovsk: Bila K.O. P. 28–30. Available at: https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/confdocs/2016/11_5.pdf (Access date June 30, 2022) [in Ukrainian].

Raven, J. (1991). The Tragic Illusion: Educational Testing, Trillium, USA.

Karpova, L.H. (2004). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti vchytelia zahalnoosvitnoi shkoly [The formation of the professional competence of a teacher of a comprehensive school]. Extended abstract of Candidate’s thesis, Kharkiv: KhDPU named after H.S. Skovorody, 19 p. [in Ukrainian].

Akimova, O.B., Bychkova, E.Yu., & Chapaiev, N.K. (2020). Slovar termynov professyonalno-pedahohycheskoi akmeolohyy – Dictionary of terms of professional and pedagogical acmeology. In Akimova O. B. (Eds.). Ekaterynburh: Ros. hos. prof.-ped. un-t. 105 p. [in Russian].

Shyshov S.E. (2001). Kompetentnostnyi podkhod k obrazovanyiu kak neobkhodymost [Competency approach to education as a necessity]. In S.E. Shyshov, Y.N. Ahapov (Eds.). Myr obrazovanyia – obrazovanye v myre – The world of education – education in the world. Vol. 4, p. 8–19. [in Russian].

Busel, V.T. (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) [Large interpretive dictionary of the modern Ukrainian language (with additions and additions)]. Kyiv; Irpin: VTF «Perun», 1728 p. [in Ukrainian].

Ushakov, D.N. (2014). Tolkovyi slovar sovremennoho russkoho yazyka [An explanatory dictionary of the modern Russian language]. Moskva: «Adelant», 800 p. [in Russian].

In Melnychuk, O.S. (Eds.) (1985). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words] 2-e vydannia, vypr. i dop. Kyiv: Holovna redaktsiia «Ukrainska radianska entsyklopediia» (URE), 968 p. [in Ukrainian].

Morozov, S.M., & Shkaraputa, L.M. (2000). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words] Kyiv: Naukova dumka, 680 p. [in Ukrainian].

Kuzmin, O., Skybinskyj, O., & Darmits, R. (2021). Kompetentnosti pratsivnykiv aparatu upravlinnia pidpryiemstv: otsiniuvannia i rozvytok [Competences of employees of the enterprise management apparatus: assessment and development], Halytska vydavnycha spilka, Lviv, Ukraine.

Khvostenko T. (2013). Bariery kreatyvnoho myslennia ta yikh podolannia [Barriers to creative thinking and overcoming them]. Ofitsiinyi sait kompanii IQholding. Available at: http://iqholding.com.ua/articles/bar’єri-kreativnogo-mislennya-ta-ikh-podolannya (Access date July 17, 2022) [in Ukrainian].

Kuzmin, O.Ye., & Didyk, A.M. (2016). Zahalni pryntsypy zabezpechennia polivektornoho rozvytku pidpryiemstv [General principles of ensuring multi-vector development of enterprises]. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal – Economy: realities of time. Scientific journal. Vol. 3(25), p. 6–13. Available at: https://economics.net.ua/files/archive/2016/No3/6.pdf (Access date June 12, 2022) [in Ukrainian].

Savelieva V.S. (2010). «Struktura profesiinoi kompetentnosti kerivnyka vyrobnychoho pidpryiemstva» [«The structure of the professional competence of the head of the production enterprise»]. Zbirnyk naukovykh prats KPNU imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy «Problemy suchasnoi psykholohii» – Collection of scientific works of Ivan Ohienko KPNU, Institute of Psychology named after H.S. Kostyuk of the APN of Ukraine «Problems of modern psychology». Vol 7, p. 644–653. Available at: http://ka.ukma.edu.ua/index.php/2227-6246/article/view/162275 (Access date August 27, 2022) [in Ukrainian].

Переглядів статті: 131
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Дарміць, Р., & Вінтоняк, А. (2022). ІНГІБІТОРИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УПРАВЛІНЦІВ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-38
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ