ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

  • Марина Акулюшина Національний університет «Одеська політехніка» https://orcid.org/0000-0003-0230-4019
  • Аліна Ісламова Національний університет «Одеська політехніка» https://orcid.org/0009-0009-4485-372X
  • Василь Біюк Національний університет «Одеська політехніка»
Ключові слова: цифровізація, цифрова економіка, ІТ-сектор, агросектор, уряд, стартап

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальності впровадження цифрових технологій на підприємствах різної сфери діяльності в Україні для забезпечення їх розвитку в умовах сучасного економічного становища. Сьогодні в усьому світі цифрова економіка є одним із визначальних факторів економічного зростання та забезпечення розвитку. Вона характеризується використанням цифрових технологій для створення, розподілу та споживання товарів і послуг. Цифрова економіка має значний потенціал для підвищення продуктивності праці, створення нових робочих місць та підвищення конкурентоспроможності вироблених товарів і послуг а також країни в цілому. Україна має всі передумови для того, щоб реалізувати успішну цифрову економіку. Це стосується і цифровізації аграрного сектору України. Адже виклики останніх років доводять необхідність впровадження нових технологій у сільське господарство. Чисельні дослідження доводять, що поки триває дуже повільний процес потенційної цифровізації сільськогосподарської сфери, та підкреслюють проблематику цифрової грамотності фермерів та робітників, споживачів AgriTech. В процесі впровадження цифрових технологій та підтримки стартапів у цій сфері та в інших сферах впровадження ІТ-технологій безумовно важлива роль підтримки уряду, розвитку освіти, запровадження цифровізації на всіх рівнях виробництва.

Посилання

Babenko, V., & Gorbunov, L. (2021). Тhe concept of a target innovative susceptible approach and the formation of conditions for increasing innovative susceptibility to non-traditional renewable energy. The Journal of VN Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, vol. (14), pp.50–59.

Borrero, J. D., & Mariscal, J. (2022). A case study of a digital data platform for the agricultural sector: a valuable decision support system for small farmers. Agriculture, vol.12(6), 767p. DOI: https://doi. org/10.3390/agriculture12060767

Derkach, O. D., & Mykhaylichenko, Y. M. (2021). Digital agri- culture: The experience of Ukraine. Mechanization in Agriculture & Conserving of the Resources, vol.67(2), pp.52–56.

Reinhardt, T. (2022). The farm to fork strategy and the digital transformation of the agrifood sector – An assessment from the perspective of innovation systems. Applied Economic Perspectives and Policy, vol.45(2), pp.819–838. DOI: https://doi.org/10.1002/aepp.13246

Voronenko, І., Klymenko, N., & Nahorna, О. (2022). Priority areas of Ukraine’s innovative potential in the conditions of digital transformation. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, vol.1(42), pp.313–321. DOI: https://doi.org/10.55643/ fcaptp.1.42.2022.3684

Zomchak, L., & Starchevska, I. (2023). Macroeconomic Determinants of Economic Development and Growth in Ukraine: Logistic Regression Analysis. In Advances in Intelligent Systems, Computer Science and Digital Economics IV (pp. 358–368). Cham: Springer Nature Switzerland.

Башлай, С. В., & Яремко, І. І. (2023). Цифровізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів. Як Україна під час війни стала світовим лідером із цифровізації держуправління: URL: https://www.kyivpost.com/uk/post/22145

Галущак, О. Я., Галущак, М. П., & Машлій, Г. Б. (2023). Цифровізація в Україні: еволюційні перетворення. Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, №81(2), С.155–163.

Кремень, В. Г., Биков, В. Ю., Ляшенко, О. І., Литвинова, С. Г., Луговий, В. І., Мальований, Ю. І., ... & Топузов, О. М. (2022). Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи. Вісник Національної академії педагогічних наук України, №4(2), С.1–49.

Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 квітня 2023 р.) / ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», Інститут вищої освіти НАПН України. – Електрон. дані. К., 125 с. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-9-11-10-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/

Негрей, М. В. (2023). Цифрова трансформація аграрного сектору: перспективи, виклики та рішення. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 8(1), 94–100. URL: https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.94-100

Т. І. Олешко, Н. В. Касьянова, С. Ф. Смерічевський та ін. Цифрова економіка : підручник. К. : НАУ, 200 с.

Тульчинська, С. О., & Корзун, Л. С. (2020). Цифровізація як засіб трансформації економіки України. Сучасні проблеми економіки і підприємництво, №(25), С.52–59.

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою: [Електронний ресурс] URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html

Цифровізація економіки як фактор економічного зростання : колективна монографія. (2021). За заг. ред. О. Л. Гальцової. Херсон : Видавничий дім «Гельветика». 260 с.

Babenko, V., & Gorbunov, L. (2021). Тhe concept of a target innovative susceptible approach and the formation of conditions for increasing innovative susceptibility to non-traditional renewable energy. The Journal of VN Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, vol. (14), pp.50–59.

Borrero, J. D., & Mariscal, J. (2022). A case study of a digital data platform for the agricultural sector: a valuable decision support system for small farmers. Agriculture, 12(6), 767. DOI: https://doi. org/10.3390/agriculture12060767

Derkach, O. D., & Mykhaylichenko, Y. M. (2021). Digital agri- culture: The experience of Ukraine. Mechanization in Agriculture & Conserving of the Resources, vol.67(2), pp.52–56.

Reinhardt, T. (2022). The farm to fork strategy and the digital transformation of the agrifood sector – An assessment from the perspective of innovation systems. Applied Economic Perspectives and Policy, vol.45(2), pp.819–838. DOI: https://doi.org/10.1002/aepp.13246

Voronenko, І., Klymenko, N., & Nahorna, О. (2022). Priority areas of Ukraine’s innovative potential in the conditions of digital transformation. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, vol.1(42), pp.313–321. DOI: https://doi.org/10.55643/ fcaptp.1.42.2022.3684

Zomchak, L., & Starchevska, I. (2023). Macroeconomic Determinants of Economic Development and Growth in Ukraine: Logistic Regression Analysis. In Advances in Intelligent Systems, Computer Science and Digital Economics IV (pp. 358–368). Cham: Springer Nature Switzerland.

7Bashlay, S. V., & Yaremko, I. I. (2023). Tsyfrovizatsiya ekonomiky Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiynykh protsesiv. Yak Ukrayina pid chas viyny stala svitovym liderom iz tsyfrovizatsiyi derzhupravlinnya [Digitization of the economy of Ukraine in the context of European integration processes. How Ukraine during the war became a world leader in digitalization of public administration] [Electronic resource] URL: https://www.kyivpost.com/uk/post/22145 (in Ukrainian).

Halushchak, O. YA., Halushchak, M. P., & Mashliy, H. B. (2023). Tsyfrovizatsiya v Ukrayini: evolyutsiyni peretvorennya. [Digitization in Ukraine: evolutionary transformations] Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University vol.81(2), pp.155–163. (in Ukrainian).

Kremenʹ, V. H., Bykov, V. YU., Lyashenko, O. I., Lytvynova, S. H., Luhovyy, V. I., Malʹovanyy, YU. I., ... & Topuzov, O. M. (2022). Naukovo-metodychne zabezpechennya tsyfrovizatsiyi osvity Ukrayiny: stan, problemy, perspektyvy. [Scientific and methodological support of digitalization of education in Ukraine: state, problems, prospects]. Bulletin of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, vol.4(2), pp.1–49. (in Ukrainian).

Mizhnarodnyy istorychnyy dosvid povoyennoyi rekonstruktsiyi ekonomiky: uroky dlya Ukrayiny (2023). [International historical experience of post-war economic reconstruction: lessons for Ukraine] conference (Kyiv, April 27, 2023) / State University of Economics and predicted National Academy of Sciences of Ukraine", Institute of Higher Education of National Academy of Sciences of Ukraine. - Electron. data. K., 125 p. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-9-11-10-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/ (in Ukrainian).

Nehrey, M. V. (2023). Tsyfrova transformatsiya ahrarnoho sektoru: perspektyvy, vyklyky ta rishennya. [Digital transformation of the agricultural sector: prospects, challenges and solutions]. Scientific notes of NaUKMA. Economic Sciences, 8(1), 94–100. URL: https://doi.org/10.18523/2519-4739.2023.8.1.94-100 (in Ukrainian).

T. I. Oleshko, N. V. Kasʹyanova, S. F. Smerichevsʹkyy ta in. Tsyfrova ekonomika. [Digital economy: a textbook. - K.: NAU, 2022. - 200 p. (in Ukrainian).

Tulʹchynsʹka, S. O., & Korzun, L. S. (2020). Tsyfrovizatsiya yak zasib transformatsiyi ekonomiky Ukrayiny. [Digitization as a means of transforming the economy of Ukraine]. Modern problems of economy and entrepreneurship, vol. (25), pp.52–59. (in Ukrainian).

Ukrayina 2030E – krayina z rozvynutoyu tsyfrovoyu ekonomikoyu [Ukraine 2030E – a country with a developed digital economy]. [Electronic resource] URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html

Tsyfrovizatsiya ekonomiky yak faktor ekonomichnoho zrostannya : kolektyvna monohrafiya. (2021). Za zah. red. O. L. Halʹtsovoyi. [Digitization of the economy as a factor of economic growth] Kherson: Helvetyka Publishing House, 260 p. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 13
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Акулюшина , М., Ісламова, А., & Біюк , В. (2024). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ . Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-11
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ