СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО СЕКТОРУ

Ключові слова: стратегія, стратегічне планування, стратегічне управління, виробництво, макросередовище, аналіз

Анотація

У статті розглядаються питання структури стратегічних планів розвитку місцевості та виробничого сектору як їх складової, уточнюється визначення стратегічного планування у контексті стратегічного управління в умовах невизначеності. Проводиться теоретичне обґрунтування понятійного апарату щодо визначення «стратегії» в сучасному розумінні. Виявляються вимоги до стратегічного планування, як частини стратегічного управління та його невідривного елементу. Також визначаються основні принципи стратегічного планування. Пояснюються вимоги до рівнів управління стратегічним плануванням та необхідності коригування стратегічних рішень на всіх етапах. Розкриваються вимоги та необхідність проведення аналізу зовнішніх погроз та можливостей, а також внутрішніх перспектив та ризиків, що впливають на реальність реалізації стратегічних планів.

Посилання

Strategic Management: Concepts and Cases. Arthur A. Thompson, Jr., A. J. Strickland, III. McGraw-Hill Higher Education, 2000. Р. 1128. ISBN 0072464038, 9780072464030.

Williamson O.E. Strategizing, Economizing, and Economic Organization. Strategic Management Journal. Special Issue. 1991. №12. P. 75 94. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.4250121007

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 р. № 1602 / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 25, ст.195. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text

Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник. Берданова О., Вакуленко В. Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні. DESPRO. К. : ТОВ «София-А». 2012. 88 с. ISBN : 978-966-8684-01-6.

Сталий розвиток – ХХІ сторіччя. Дискусії 2020: колективна монографія. / національний університет «Києво-Могилянська академія./ за загальною редакцією проф. Хлобистова Є.В. Київ. 2020. 469 с. [Електронне видання] ISBN: 978-617-7668-22-9.

Перспективи економічного розвитку територіальних громад Закарпаття в умовах децентралізації влади: монографія / за ред. В.П. Мікловди, С. С.Слави, С. В.Сембера. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017. 282 с.

Bower J. L. Managing the Resource Allocation Process: A Study of Corporate Planning and Investment. Harvard University, Division of Research, Graduate School of Business Administration. Boston, MA. 1970. 363 с. ISBN: 978-087-5840-83-3

Burgelman R. A. A process model of internal corporate venturing in the diversification major firm. Administrative Science Quarterly. 1983. 28 (2). С. 223–244. DOI: https://doi.org/10.2307/2392619

Жаліло Я.А., Шевченко О.В., Романова В.В. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: аналітична доповідь. К: Національний інститут стратегічних досліджень, 2019. 115 с. Децентралізація влади: веб-сайт. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-05/2019.pdf (дата звернення 10.10.2023).

Васильченко Г., Парасюк, І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування: навчальний посібник. К: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 256 с.

Бобух І.М. Сталий розвиток: сутність, принципи і показники виміру. Економічна теорія. 2015. № 3. С. 95-118.

Акулюшина М.О., Чекирта М. С. Стратегічне планування у сучасних економічних умовах. Економіка, фінанси, право. Київ : ТОВ «Міжнародний бізнес центр», 2020. №11'1. С. 21-25. URL: http://efp.in.ua/uk/journal-article/516.

Захарченко О.В. Наукові основи сталого розвитку. Наукові праці національного університету харчових технологій. 2015. № 4. С. 68-75.

Цілі сталого розвитку 2016-2030: веб-сайт. URL: http://www.un.org.ua (дата звернення 15.10.2023)

Некрасова Л.А. Новітні аспекти стратегування розвитку виробничих підприємств України в умовах децентралізації. Економіка харчової промисловості. 2019. Т.11, вип. 2. С. 38-46. DOI: 10.15673/fie.v11i2.1393.

Thompson A., Strickland J. III. (2000). Strategic Management: Concepts and Cases. McGraw-Hill Higher Education. Р. 1128. ISBN 0072464038, 9780072464030.

Williamson O.E. (1991). Strategizing, Economizing, and Economic Organization. Strategic Management Journal. Special Issue. №12. P. 75 94. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.4250121007

Pro derzhavne prohnozuvannia ta rozroblennia prohram ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 23 bereznia 2000 r. № 1602. [On state forecasting and development of economic and social development programs of Ukraine: Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). (2000), № 25, st. 195. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text

Berdanova O., Vakulenko V. (2012). Stratehichne planuvannia mistsevoho rozvytku. [Strategic planning of local development]. DESPRO. K. : TOV «Sofyia-A». 88 р. ISBN : 978-966-8684-01-6. (in Ukrainian)

Stalyi rozvytok – ХХI storichchia. Dyskusii 2020. (2020). [Sustainable development - the 21st century. Discussions 2020.] za zahalnoiu redaktsiieiu prof. Khlobystova Ye.V. Kyiv. 469 р. ISBN: 978-617-7668-22-9. (in Ukrainian)

Perspektyvy ekonomichnoho rozvytku terytorialnykh hromad Zakarpattia v umovakh detsentralizatsii vlady. (2017). [Prospects for the economic development of the territorial communities of Transcarpathia in conditions of decentralization of power] [kolektyvna monohrafiia] za red. V.P. Miklovdy, S. S.Slavy, S. V.Sembera. Uzhhorod: TOV «RIK-U», 282 р.

Bower J. L. (1970). Managing the Resource Allocation Process: A Study of Corporate Planning and Investment. Harvard University, Division of Research, Graduate School of Business Administration. Boston, MA. 363 р. ISBN: 978-087-5840-83-3

Burgelman R. A. (1983). A process model of internal corporate venturing in the diversification major firm. Administrative Science Quarterly. 28 (2). С. 223–244. DOI: https://doi.org/10.2307/2392619

Zhalilo Y.A., Shevchenko O.V., Romanova V.V. (2019). Detsentralizatsiia vlady: poriadok dennyi na serednostrokovu perspektyvu: analitychna dopovid.[ Decentralization of power: the medium-term agenda: analytical report] K: Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, 115 р. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-05/2019.pdf (accessed 10.10.2023).

Vasylchenko H., Parasiuk, I., Yeremenko N. (2015). Planuvannia rozvytku terytorialnykh hromad. [Development planning of territorial communities.] K: TOV «PIDPRYIEMSTVO «VI EN EI», 256 р. (in Ukrainian)

Bobukh I.M. (2015). Stalyi rozvytok: sutnist, pryntsypy i pokaznyky vymiru. [Sustainable development: essence, principles and indicators of measurement.] Ekonomichna teoriia. № 3. Р. 95-118.

Akuliushyna M.O., Chekyrta M. S. (2020). Stratehichne planuvannia u suchasnykh ekonomichnykh umovakh. [Strategic planning in modern economic conditions.] Ekonomika, finansy, pravo. Kyiv : TOV «Mizhnarodnyi biznes tsentr», Р. 21-25. URL: http://efp.in.ua/uk/journal-article/516. (in Ukrainian)

Zakharchenko O.V. (2015). Naukovi osnovy staloho rozvytku. Naukovi pratsi natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii. № 4. Р. 68-75.

Tsili staloho rozvytku 2016-2030. [Sustainable Development Goals 2016-2030] Website.URL: http://www.un.org.ua (accessed 15.10.2023).

Nekrasova L.A. (2019). Novitni aspekty stratehuvannia rozvytku vyrobnychykh pidpryiemstv Ukrainy v umovakh detsentralizatsii. [The latest aspects of strategizing the development of production enterprises of Ukraine in conditions of decentralization]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti. T.11’ 2. P. 38-46. DOI: https://doi.org/10.15673/fie.v11i2.1393.

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Дискіна, А., Акулюшина, М., & Драганов, А. (2023). СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО СЕКТОРУ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-47
Розділ
ЕКОНОМІКА