ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В РОЗРІЗІ ЇЇ ВИДІВ

Ключові слова: : обліково- аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньоекономічна діяльність, документування ЗЕД, звітність суб’єктів ЗЕД

Анотація

Досліджено особливості формування облікового-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічних операцій вітчизняними суб’єктами господарювання. Визначено, що обов’язковість ведення обліку зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), її документального оформлення додатково зафіксовано в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність». На основі проведеного дослідження визначено, що основним документом, яким визначаються базові умови ведення ЗЕД є договір (зовнішньоекономічний контракт). Зазначено, що при реалізації ЗЕД відповідно до її виду договір має свої особливості. Наведено підходи до методичного забезпечення формування обліково-аналітичної інформації суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Визначено основні бухгалтерські рахунки, які призначені для відображення зовнішньоекономічних операцій. Зроблено висновки про те, що логічним завершальним елементом узагальнення інформації обліково-аналітичного забезпечення ЗЕД належать дані наведені у фінансовій, податковій та статистичній формах звітності.

Посилання

Сайт державної служби статистики України. URL:https://www.ukrstat.gov.ua/. (дата звернення: 04.02.2024).

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-ХІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12. (дата звернення: 04.02.2024).

Митна справа: підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, В.О. Терлецька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 240 c.

Крупка Я. Д., Назарова І. Я. Облік міжнародних операцій: навчальний посібник. − Тернопіль: Крок,?2016. – 216 с.

Гордополов В. Ю. Обліково-аналітична система управління зовнішньоекономічною діяльністю: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Житомир – 2019, с. 43. URL: https://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7522/Gordopolov.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (дата звернення: 05.02.2024).

Акименко О. Ю. Механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового виробництва України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, Львів – 2021, с. 50. URL: http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/26325/aref- Akymenko.pdf?sequence=

&isAllowed=y (дата звернення: 05.02.2024).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text. (дата звернення: 05.02.2024).

Болдовська К. П. Особливості та складові облікового забезпечення міжнародних операцій суб’єктів. Економіка та суспільство. - Випуск № 35. - 2022. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1100 (дата звернення: 05.02.2024).

Коханська І. Що веземо? Про міжнародні товарно-транспортні накладні. URL:

https://icaap.org.ua/main/novini-ta-zm/mzhnarodn-novini-profes/shho-vezemo-pro-mzhnarodn-tovarno-transportn-nakladn.html. (дата звернення: 05.02.2024).

Sajt derzhavnoji sluzhby statystyky Ukrajiny. [Website of the State Statistics Service of Ukraine] URL:https://www.ukrstat.gov.ua/. (accessed: 04.02.2024). (in Ukrainian).

Pro zovnishnjoekonomichnu dijaljnistj: Zakon Ukrajiny vid 16.04.1991r. № 959-ХII. [On foreign economic activity] URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.[Law of Ukraine from 16.04.1991r. № 959 ХII. (accessed: 04.02.2024)]. (in Ukrainian).

Mytna sprava: pidruchnyk (2021) [Customs business] / O.Je. Kuzjmin, O.Gh. Meljnyk, V.O. Terlecjka. – Ljviv: Vydavnyctvo Ljvivsjkoji politekhniky, p. 240. (accessed: 04.02.2024). (in Ukrainian).

Krupka Ja.D., Nazarova I.Ja. (2016) Oblik mizhnarodnykh operacij: [Accounting for international operations] navchaljnyj posibnyk: [ astudy guide] . − Ternopilj: Krok. – 216 p.

Ghordopolov V.Ju. (2019) Oblikovo-analitychna systema upravlinnja zovnishnjoekonomichnoju dijaljnistju [Gordopolov V.U. Accounting and analytical system of management of foreign economic activity. – Manuscript.]: avtoreferat dysertaciji na zdobuttja naukovogho stupenja doktora ekonomichnykh nauk, specialjnistj 08.00.09 – Bukhghaltersjkyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoji dijaljnosti) [Thesis for obtaining the scientific degree of Doctor of Economic Sciences, speciality 08.00.09 – Accounting, Analysis and Auditing (by types of economic activity)]. Zhytomyr, p. 43. (accessed: 05.02.2024). URL: https://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7522/Gordopolov.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (in Ukrainian).

Akymenko O. Ju. (2021) Mekhanizm reghuljuvannja zovnishnjoekonomichnoji dijaljnosti promyslovogho vyrobnyctva Ukrajiny [Mechanism of regulation of foreign economic activity of industrial production of Ukraine]: avtoreferat dysertaciji na zdobuttja naukovogho stupenja doktora ekonomichnykh nauk. Specialjnistj 08.00.03 – ekonomika ta upravlinnja nacionaljnym ghospodarstvom [The thesis to obtain the scientific degree of the doctor in economics by the specialty 08.00.03 – Economy and national economy management]. Ljviv, p. 50. URL: http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/26325/aref-Akymenko.pdf?sequence=

&isAllowed=y (accessed: 05.02.2024). (in Ukrainian).

Pro bukhghaltersjkyj oblik ta finansovu zvitnistj v Ukrajini [On accounting and financial reporting in Ukraine]: Zakon Ukrajiny vid 16.07.1999 № 996-XIV [Law of Ukraine dated July 16, 1999 No. 996-XIV]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text. (accessed: 05.02.2024). (in Ukrainian).

Boldovsjka K. P. (2022) Osoblyvosti ta skladovi oblikovogho zabezpechennja mizhnarodnykh operacij sub'jektiv ghospodarjuvannja господарювання [Peculiarities and components of accounting support for international operations of business entities]. Ekonomika ta suspiljstvo. - Vypusk № 35. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1100 (accessed: 05.02.2024). (in Ukrainian).

Kokhansjka I. Shho vezemo? Pro mizhnarodni tovarno-transportni nakladni [What are we carrying? About international waybills]. URL: https://icaap.org.ua/main/novini-ta-zm/mzhnarodn-novini-profes/shho-vezemo-pro-mzhnarodn-tovarno-transportn-nakladn.html. (accessed: 05.02.2024). (in Ukrainian).

Переглядів статті: 3
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2024-01-30
Як цитувати
Воскресенська, Т., & Вінярський, Б. (2024). ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В РОЗРІЗІ ЇЇ ВИДІВ. Економіка та суспільство, (59). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-164
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ