ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення фінансування житлового будівництва, механізми фінансування житлового будівництва, фонди фінансування будівництва, інститути спільного фінансування, емісія облігацій, прямий продаж

Анотація

Розглянуто особливості обліково-аналітичного забезпечення фінансування житлового будівництва в Україні в розрізі використання законних механізмів фінансування житлового будівництва (через фонди фінансування будівництва, через фонди операцій з нерухомістю, через інститути спільного інвестування, шляхом емісії цільових облігацій підприємств, через прямий продаж). Досліджено, що при виборі одного із механізмів фінансування житлового будівництва основними документами є договір, проектно-кошторисна документація та акти (проміжні, загальні) виконаних будівельно-монтажних робіт. Різниця у формуванні обліково-аналітично забезпечення полягає в тому чи створюється окрема, на основі фінансової установи, юридична особа чи не створюється для проведення фінансування будівництва, а також з ким на пряму матиме господарсько-розрахункові відносини забудовник: з фондом (фінансування, інвестиційним) чи із замовником житлового будівництва.

Посилання

Стащук О. Форми та методи фінансування будівництва житла: характеристика та перспективи застосування. Світ фінансів. 2019. С. 99–107. URL: http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/download/1248/1251 (дата звернення 28.11.2022).

Івахненко І. С. Перспективи використання сучасних механізмів фінансування будівництва. Економіка та суспільство. 2021. № 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/253/241 (дата звернення 28.11.2022).

Юркевич О. М. Розвиток форм фінансування житлового будівництва в Україні Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 30–34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/253/241 (дата звернення 30.11.2022).

Вознюк М. А., Садов’як М. С. Сучасні особливості інвестування сфери житлового будівництва. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 2. С. 57–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_2_14 (дата звернення 30.11.2022).

Білик О.А. Фінансові механізми житлового будівництва: зарубіжний досвід. Науковий вісник Херсонського державного університету. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/2/9.pdf (дата звернення 8.12.2022).

Закон України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому». № 2518-IX від 15.06.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2518-20#Text

Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII від 18.09. 1991. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

Державна податкова служба України: Офіційний портал. URL: https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/print-404520.html

Stashchuk O. (2019) Formy ta metody finansuvannia budivnytstva zhytla: kharakterystyka ta perspektyvy zastosuvannia. [Нousing funding forms and methods: characteristics and application prospects]. Svit finansiv, pp. 99–107. Available at: http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/download/1248/1251 (accessed 28 November 2021).

Ivakhnenko I. S. (2021) Perspektyvy vykorystannia suchasnykh mekhanizmiv finansuvannia budivnytstva [Рrospects of using modern construction financing mechanisms]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 25. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/253/241 (accessed 28 November 2021).

Yurkevych O. M. (2017) Rozvytok form finansuvannia zhytlovoho budivnytstva v Ukraini [Development of forms for housing construction financing in Ukraine] Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 30–34. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/253/241 (accessed 30 November 2021).

Vozniuk M. A., Sadoviak M. S. (2016) Suchasni osoblyvosti investuvannia sfery zhytlovoho budivnytstva [Сurrent features investment areas housing]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 2, pp. 57–60. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_2_14 (accessed 28 November 2021).

Bilyk O. A. (2016) Finansovi mekhanizmy zhytlovoho budivnytstva: zarubizhnyi dosvid Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu [Financial mechanisms of housing: foreign experience]. Available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/2/9.pdf (accessed 8 December 2021)

Zakon Ukrainy «Pro harantuvannia rechovykh prav na obiekty nerukhomoho maina, yaki budut sporudzheni v maibutnomu». № 2518-IX vid 15.06.2022. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2518-20#Text

Zakon Ukrainy «Pro investytsiinu diialnist» №1560-XII vid 18.09. 1991. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

Derzhavna podatkova sluzhba Ukrainy: Ofitsiinyi portal. Available at: https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/print-404520.html

Переглядів статті: 117
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Воскресенська, Т. (2022). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-52
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ