ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

Ключові слова: витрати, собівартість, собівартість послуг з перевезення, калькуляція, калькуляційна одиниця

Анотація

В статті розглянуто особливості формування собівартості послуг з перевезення вантажів. Досліджено, що наданням послуг з перевезення займаються в основному суб’єкти господарювання, які є представниками малого бізнесу. З використанням статистичної інформації відображено, що основна частина послуг з перевезення вантажів припадає на автомобільний транспорт. Визначено, що перелік статей калькуляції з формування собівартості перевезень, першочергово, залежить від виду транспорту, який при цьому використовується. Визначено, що загальні статті формування собівартості транспортних послуг можуть деталізувати або об’єднуватися у відповідності до індивідуальних особливостей суб’єктів господарювання, які надають послуги з перевезення. Подано коротку характеристику як загальних (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати), так і специфічних статей калькулювання вартості перевезень (автомобільні шини, аеропортові, стивідорні, навігаційні витрати) у відповідності до законодавчих норм. Відзначено характерні особливості, які потрібно враховувати при калькулюванні собівартості послуг суб’єктами господарювання: послуги мають нематеріальних характер, неможливість розділити процес надання послуги та її споживання покупцем, невелика кількість (порівняно з виробництвом продукції) використання матеріальних ресурсів; неможливість зберігати послуги.

Посилання

Партин Г.О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій : монографія. Київ : УСБ НБУ, 2008. 219 с.

Климчук В.В., Лопащук І.А., Мацюк Н.О. Застосування аналізу чутливості для оцінювання факторів, які визначають собівартість продукції підприємства. Інфраструктура ринку. 2020. № 46. С. 123–128. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/46_2020_ukr/22.pdf. (дата звернення: 15.10.2021).

Дерій В.А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю: монографія. Тернопіль : ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. 272 с.

Даньків Й.Я., Остап'юк М.Я., Ценклер Н.І. Облік витрат і формування собівартості автотранспортних перевезень Тези: Інтернет-конференція МДУ Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада. м. Мукачево, 2013). 246 с. URL: http://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/01/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7-2013-17.01.14.pdf. (дата звернення: 05.09.2021).

Базилюк А.В., Малишкін О.І. Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 256 с.

Остапенко Ю.П. Методика та організація обліку і аудиту витрат по перевезенню вантажів підприємствами водного транспорту : дис. … канд. екон. наук. 08.00.09, Київ 2016. 300 с.

Cтатистична інформація. Економічна статистика / Економічна діяльність / Діяльність підприємств. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm. (дата звернення: 01.11.2021).

Статистична інформація: Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/tr/tr_rik/tr_rik_u/op_vant_vt_u.htm. (дата звернення: 03.11.2021).

Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 5 лютого 2001. № 65. URL: https://ips.ligazakon.net/document/FIN2565 (дата звернення: 05.09.2021).

Садовська І.Б., Божидарнік Т.В., Нагірська К.Є. Бухгалтерський облік : навч. посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2013. 688 с.

Чабанюк О.М. Особливості обліку витрат та калькулювання собівартості готельних послуг. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. 2012. Вип. 9(3). С. 426–432.

Устьян О.Ю. Особливості сучасного розуміння сфери послуг як об’єкта дослідження маркетингової теорії. Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. Дніпро : Дніпров. держ. аграрний університет: ТОВ «ДКС Центр». № 7. 2018. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2410. (дата звернення 06.09.2021).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31 грудня 1999.

Partyn H.O. (2008) Upravlinnia vytratamy pidpryiemstva: kontseptualni zasady, metody ta instrumentarii: monohrafiia [Enterprise cost management: conceptual principles, methods and tools: monograph]. Kyiv: USB NBU, 219 p. (in Ukrainian)

Klymchuk V.V., Lopashchuk I.A., Matsiuk N.O. (2020) Zastosuvannia analizu chutlyvosti dlia otsiniuvannia faktoriv, yaki vyznachaiut sobivartist produktsii pidpryiemstva [Application of sensitivity analysis for evaluation of factors determining the enterprises cost of production]. Infrastruktura rynku, 46, 123–128. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/46_2020_ukr/22.pdf (accessed 15 Осtober 2021).

Derii V.A. (2009) Vytraty i dokhody pidpryiemstv u systemi obliku ta kontroliu: monohrafiia [Costs and revenues of enterprises in the system of accounting and control: monograph]. Ternopil: TNEU, «Ekonomichna dumka», 272 p. (in Ukrainian)

Dankiv Y.Ya., Ostapiuk M.Ya., Tsenkler N.I. (2013) Oblik vytrat i formuvannia sobivartosti avtotransportnykh perevezen [Cost accounting and cost formation of road transport]. Tezy: Internet-konferentsiia MDU Aktualni problemy oblikovo-analitychnoho protsesu v upravlinni pidpryiemnytskoiu diialnistiu: Materialy I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (8 lystopada. m. Mukachevo)? 246 p. Available at: http://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/01/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7-2013-17.01.14.pdf (accessed 05 September 2021)

Bazyliuk A.V., Malyshkin O.I. (2011) Bukhhalterskyi i podatkovyi oblik avtotransportu ta perevezen. navch. posibnyk [Accounting and tax accounting of motor transport and transportation: textbook manual]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 256 p. (in Ukrainian)

Ostapenko Yu.P. (2016) Metodyka ta orhanizatsiia obliku i audytu vytrat po perevezenniu vantazhiv pidpryiemstvamy vodnoho transportu: dys. … kand. ekon. nauk. [Methodology and organization of accounting and audit of costs for transportation of goods by water transport enterprises: dis. … cand. econ. science.] 08.00.09, Kyiv. 300 p. (in Ukrainian)

Ctatystychna informatsiia. Ekonomichna statystyka / Ekonomichna diialnist / Diialnist pidpryiemstv [Statistical information. Economic statistics / Economic activity / Activity of enterprises] Available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ sze.htm (accessed 01 Осtober 2021).

Statystychna informatsiia: Obsiah perevezenykh vantazhiv za vydamy transportu [Statistical information: Volume of transported goods by mode of transport]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/tr/tr_rik/tr_rik_u/op_vant_vt_u.htm (accessed 03 Осtober 2021).

Metodychni rekomendatsii z formuvannia sobivartosti perevezen (robit, posluh) na transporti (2001) [Methodical recommendations for the formation of the cost of transportation (works, services) on transport], zatverdzheni nakazom Ministerstva transportu Ukrainy № 65. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/FIN2565 (accessed 05 Septemberer 2021).

Sadovska I.B., Bozhydarnik T.V., Nahirska K.Ye. (2013) Bukhhalterskyi oblik: navch. рosibnyk [Accounting: textbook manual]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury», 688 p. (in Ukrainian)

Chabaniuk O.M. (2012) Osoblyvosti obliku vytrat ta kalkuliuvannia sobivartosti hotelnykh posluh [Features and accounting expenses costing hotel services]. Ekonomichni nauky. cer.: Oblik i finansy, 9(3), 426-432.

Ustian O.Yu. (2018) Osoblyvosti suchasnoho rozuminnia sfery posluh yak obiekta doslidzhennia marketynhovoi teorii [The main features of modern interpretation of services in marketing theory]. Efektyvna ekonomika: elektronne naukove fakhove vydannia. Dnipro: Dniprov. derzh. ahrarnyi universytet: TOV «DKS Tsentr». № 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2410 (accessed 06 September 2021).

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 16 «Vytraty» (1999) [Regulation (standard) of accounting 16 «Costs»], zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy № 318.

Переглядів статті: 348
Завантажень PDF: 967
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Воскресенська, Т., & Теслюк, М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-75
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ