СУТНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Ключові слова: звітність, міжнародні стандарти, наказ, національні стандарти, облік, облікова політика, організація

Анотація

У статті узагальнено підходи науковців до сутності поняття «облікова політика» з визначенням її складових елементів. Виокремленні завдання облікової політики в контексті гармонізації обліку та звітності. Визначено, що у відповідності до аспектів системи організація технології бухгалтерського обліку виділяють методичну та організаційно-технічна частини облікової політики підприємства. Доведено, що ведення бухгалтерського обліку на підприємстві включає в себе три етапи, а саме підготовчий, практичний і здійснення контролю й оцінки процесу організації бухгалтерського обліку. Досліджена структура наказу про облікову політику яка включає такі рівні: управлінський, технічний, методологічний та організаційний. Є два види факторів, які впливають на облікову політику підприємств внутрішніх (організаційно-правова форма, організаційна структура, вид і спосіб ведення діяльності, асортимент продукції (товарів, робіт, послуг), маркетингова політика, кваліфікація персоналу, рівень обробки інформації, система внутрішнього контролю, цінова політика, договірна політика, обрана система оподаткування) та зовнішні (процеси глобалізації, рівень розвитку політичного та економічного середовища в країні, інфляційні процеси, механізм державного регулювання економіки, розвиток ринкової інфраструктури та кон’юнктура споживчого ринку).

Посилання

Барановська Т. В. Облікова політика: рівні, суб’єкти, складові. Вісник ЖДТУ. Серія «Економічні науки». 2013. № 3. С. 18–26.

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-143 (дата звернення: 20.11.2023).

Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. 373 с.

Лучик Г.М. Облікова політика як інструмент формування обліково-аналітичної інформації в управлінні. Ефективна економіка. 2015. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4664 (дата звернення: 10.12.2023).

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства № 63527.06.2013. Наказ Міністерства фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text (дата звернення: 16.12.2023).

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 8 «Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text (дата звернення: 20.12.2023)

Облікова політика за МСФЗ: головні аспекти. Інтерактивна бухгалтерія: бухгалтерський сервіс. № 11 від 17.01.20 р. URL: https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/9909/136212 (дата звернення: 28.11.2023).

Танасієва М.М., Смола М.Р. Аспекти формування облікової політики суб’єктів господарювання за МСБО. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/108.pdf (дата звернення: 06.12.2023).

Baranovska T.V. (2013) Oblikova polityka: rivni, subiekty, skladovi [Accounting policy: levels, subjects, components]. Visnyk ZhDTU. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 3, pp. 18–26.

Zakon Ukrainy «Pro bukhhalterskyi oblik i finansovu zvitnist v Ukraini» vid 16.07.99 r. № 996-KhIV (zi zminamy i dopovnenniamy) [About accounting and financial reporting in Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-143 (accessed November 20, 2023).

Kulyk V.A. (2014) Oblikova polityka pidpryiemstva: nabutyi dosvid ta perspektyvy rozvytku: monohrafiia [Accounting policy of the enterprise: acquired experience and prospects for development: monograph]. Poltava: RVV PUET, 373 р. (in Ukrainian)

Luchyk H.M. (2015) Oblikova polityka yak instrument formuvannia oblikovo-analitychnoi informatsii v upravlinni [Accounting policy as a tool for the formation of accounting and analytical information in management]. Efektyvna ekonomika, vol. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4664 (accessed December 10, 2023).

Metodychni rekomendatsii shchodo oblikovoi polityky pidpryiemstva № 63527.06.2013. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy [Methodological recommendations on the accounting policy of the enterprise]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text (accessed December 16, 2023).

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku № 8 «Oblikovi polityky, zminy v oblikovykh politykakh ta pomylky» [Accounting policies, changes in accounting policies and errors]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text (accessed December 20, 2023).

Oblikova polityka za MSFZ: holovni aspekty [Accounting policy according to IFRS: main aspects]. Interaktyvna bukhhalteriia: bukhhalterskyi servis, vol. 11. Available at: https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/9909/136212 (accessed November 28, 2023).

Tanasiieva M.M., Smola M.R. (2020) Aspekty formuvannia oblikovoi polityky subiektiv hospodariuvannia za MSBO [Aspects of the formation of the accounting policy of business entities according to the IAS]. Efektyvna ekonomika, vol. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/108.pdf (accessed December 06, 2023)

Переглядів статті: 16
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-11-28
Як цитувати
Ткаченко, О., & Янко, О. (2023). СУТНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ . Економіка та суспільство, (57). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-134
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ