ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: методи аудиту, управління запасами, виробничі процеси, рекомендації, дослідження

Анотація

Стаття присвячена вивченню методики проведення аудиту виробничих запасів для покращення управління запасами та виробничими процесами на підприємствах. Виробничі запаси відіграють важливу роль у стабільному функціонуванні підприємства та забезпечують неперервну роботу виробництва. У статті розглядається аудит виробничих запасів як складний процес, який вимагає високої кваліфікації аудитора. Проаналізовані різні методики проведення аудиту, включаючи перевірку обліку, оцінку зберігання, визначення вартості запасів, виявлення ризиків та порушень, а також надано рекомендації для покращення систем управління запасами. Метою статті є дослідження цих методів аудиту та їх ефективності з метою покращення управління запасами та оптимізації виробничих процесів на підприємствах. Вона враховує останні дослідження в цій галузі та надає рекомендації для подальших досліджень у цьому напрямку. З проведених досліджень визначено, що наразі не існує єдиної узагальненої методики аудиту виробничих запасів, і дослідники пропонують різні підходи та інструменти для проведення аудиту.

Посилання

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту : підручник. Київ : Каравела, 2012. 544 с.

Мельнікова К.С. Напрями удосконалення методів і процедур аудиту виробничих запасів на прикладі макаронної фабрики. Економічні студії. 2014. № 1. С. 13–18. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-70-13

Огійчук М.Ф., Рагуліна. І.І., Новіков І.Т. Аудит : навчальний посібник. 4-те вид., перероб. і допов. Київ : Алерта, 2020. 852с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: наказ Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246, з наступними змінами. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99

Сиротюк Г., Сиротюк К. Методичні особливості аудиту виробничих запасів. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Економіка АПК». 2015. № 22(1). С. 92–97.

Скорба О. А. Методика аудиту виробничих запасів. Dny vědy-2014: materiály X mezinárodní vědecko-praktická conference (Praha, 27 brezen-05 dubna 2014 r.). Praha, 2014. S. 58–60.

Скрипник М.І., Григоревська О.О., Радіонова Н.Й. Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2016. № 2-3 (35). С. 378–398.

Утенкова К.О. Аудит : навчальний посібник. Київ : Алерта, 2011. 408 с.

Kulakovska L.P., Picha Yu.V. (2012). Orhanizatsiia i metodyka audytu: pidruchnyk [Organization and methods of audit: a textbook]. Kyiv: Karavela, 544 p. [in Ukrainian]

Melnikova K.S. (2014). Napriamy udoskonalennia metodiv i protsedur audytu vyrobnychykh zapasiv na prykladi makaronnoi fabryky [Directions for improving methods and procedures for auditing inventory on the example of a pasta factory]. Ekonomichni studii – Economic studies, 1, 13–18. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-70-13 [in Ukrainian]

Oghijchuk M.F., Raghulina I.I., Novikov I.T. (2020). Audyt: navchalnyi posibnyk. 4-te vyd., pererob. i dopov [Audit: a textbook. 4th edition, revised and supplemented]. Kyiv: Alerta, 664 р. [in Ukrainian]

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 9 «Zapasy»: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 20 zhovtnia 1999 r. № 246, z nastupnymy zminamy. [Accounting Regulation (Standard) 9 "Inventories"]. Availabe at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 [in Ukrainian]

Syrotiuk H., Syrotiuk K. (2015). Metodychni osoblyvosti audytu vyrobnychykh zapasiv [Methodological features of inventory audit]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu – Journal of Lviv National Agrarian University, 22(1), 92–97. [in Ukrainian]

Skorba O.A. (2014). Metodyka audytu vyrobnychykh zapasiv [Methodology for auditing inventory]. Materiály X mezinárodní vědecko-praktická konference «Dny vědy-2014» – Materials X International Scientific and Practical Conference "Days of Science-2014"(Prague, 27 March-05 April 2014), (pp. 58–60).

Skrypnyk M.I., Hryhorevska O.O., Radionova N.Y. (2016). Udoskonalennia orhanizatsii i metodyky audytu vyrobnychykh zapasiv na pidpryiemstvi [Improving the organization and methodology of auditing inventory at an enterprise]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu – Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis, 2-3 (35), 378–398. [in Ukrainian]

Utenkova K.O. (2011). Audyt: navchalnyi posibnyk [Audit: a textbook]. Kyiv: Alerta, 408 p. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 128
Завантажень PDF: 80
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Ткаченко, О., & Шендрик, К. (2023). ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-48
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ