УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВИДАМИ

Ключові слова: оборотні активи, управління, структура, ефективність, виробничі запаси

Анотація

В статті зазначено, що управлiння oбoрoтними активами cтанoвить найбiльш велику чаcтину фiнанcoвoгo менеджменту у cиcтемi управлiння активами підприємcтва. На основі аналізу літературних джерел нами було розроблено загальний алгоритм управління оборотними активами підприємства, який складається з шести етапів та включає аналіз використання оборотного капіталу в попередньому періоді, визначення підходів до формування оборотних активів, їх оптимізацію, забезпечення необхідної ліквідності та збільшення рентабельності оборотних активів. Запропоновано практичний варіант покращення управління оборотними активами на прикладі запасів фермерського господарства. Вказана пропозиція, а саме збільшення суми партії придбаних виробничих запасів зменшить не тільки суму транспортно-заготівельних витрат, але і вплине на вартість самої партії.

Посилання

Бiлик М.Д. Управлiння фінансами державних пiдприємcтв. Київ : «Знання», КOO, 1999. 312 c.

Власова Н.О. та ін. Управління оборотними активами в підприємствах роздрібної торгівлі: монографія. Харків : ХДУХТ, 2014. 258 с.

Єпіфанова І. Ю., Джеджула В.В. Фінансовий аналіз та звітність : практикум. Вінниця : ВНТУ, 2017. 143 с.

Застрожніков А. Г., Застрожнікова І.В. Місце і роль фермерських господарств в системі агробізнесу . Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2010. № 2. С. 106–116.

Перевозова І.В., Янчишин А.С., Шишковський С.В. Достовірність інформації про необоротні активи, які утримуються для продажу, у контексті детінізації господарської діяльності підприємств України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2011. Вип. 7(2). С. 109–113.

Крамаренко В. І., Холод Б. І. та ін. Управління ресурсами підприємства: навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2017. 288 с.

Кодацький В. П. Шляхи ефективного управління оборотними активами промислових підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 4. С. 271–274.

Павлова Г.Є., Приходько І.П., Тютюнник Я.В. Облікове забезпечення операцій з надходження та використання оборотних активів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 20 (2). С. 147–150.

Bilyk, M.D. (1999). Upravlinnia financamy derzhavnykh pidpryiemctv [Financial management of state enterprises]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Vlasova, N.O. & other (2014). Upravlinnia oborotnymy aktyvamy v pidpryiemstvakh rozdribnoi torhivli [Management of current assets in retail enterprises]. Kharkiv: KhDUKhT. (in Ukrainian)

Yepifanova, I.Yu. & Dzhedzhula, V.V. (2017). Finansovyj analiz ta zvitnist': praktykum [Financial analysis and reporting: a workshop]. Vinnytsia: VNTU. (in Ukrainian)

Zastrozhnikov, A.H. & Zastrozhnikova, I.V. (2010). Mistse i rol' fermers'kykh hospodarstv v systemi ahrobiznesu [Theplace and role of farms in the agribusiness system]. Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky) – Collection of scientific works of the Tavriya State Agrotechnological University (economic sciences), 2, 106–116. (in Ukrainian)

Perevozova, I.V. &Yanchyshyn, A.S. &Shyshkovs'kyj, S.V. (2011). Dostovirnist' informatsii pro neoborotniaktyvy, iakiutrymuiut'siadliaprodazhu, u konteksti detinizatsii hospodars'koi diial'nosti pidpryiemstv Ukrainy [Reliability of information on non-current assets held for sale in the context of de-shadowing of economic activity of Ukrainian enterprises]. Aktual'ni problem rozvytku ekonomiky rehionu – Current problems of economic development of the region, 7(2), 109–113. (in Ukrainian)

Kramarenko, V. I. &Kholod, B. I. & other (2017). Upravlinnia resursamy pidpryiemstva: navch. posibnyk [Enterprise resource management: the textbook]. Kyiv: Tsentr navchal'noi literatury. (in Ukrainian)

Kodats'kyj, V.P. (2010). Shliakhy efektyvnoho upravlinnia oborotnymy aktyvamy promyslovykh pidpryiemstv. Aktual'ni problem ekonomiky – Current economic problems, 4, 271–274. (in Ukrainian)

Pavlova, H.Ye. &Prykhod'ko, I.P. &Tiutiunnyk, Ya.V. (2018). Oblikove zabezpechennia operatsij z nadkhodzhennia ta vykorystannia oborotnykh aktyviv [Accounting fortransaction sontherecei ptanduse of currentassets]. Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, 20(2), 147–150. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 837
Завантажень PDF: 576
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Перевозова, І., & Павлова, Г. (2021). УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВИДАМИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-12
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ