РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: газотранспортна система України, газ, паливно-енергетичний комплекс, потужність, енергетична безпека, транспортування

Анотація

В статті проаналізовано динаміку виробництва та імпорту природного газу. Встановлено, що при розробці механізму оцінки модернізації газотранспортної системи (далі ГТС) необхідно враховувати досвід впровадження проектів оцінки, які використовують експериментальний та квазіекспериментальний формати. Запропоновано використовувати розширений механізм оцінки модернізації ГТС на основі представлення підсумкової оцінки та аналізу. Визначено переваги модернізації застарілої ГТС. Зокрема, операційна ефективність: модернізована система забезпечить кращу продуктивність, швидший час транспортування та кращий досвід для внутрішніх та зовнішніх клієнтів; зниження витрат: виведення з експлуатації неефективного обладнання зменшує витрати на забезпечення діяльності; оптимізація процесів, адаптація до умов бізнесу або швидке використання інноваційних можливостей, щоб перемогти своїх конкурентів на глобальному ринку.

Посилання

Бобрівець С. Державне регулювання ринку газопостачання: економічна суть та методи управління. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2003. Вип. 8. С. 21–26.

Перевозова І.В. Моніторинг сучасних умов функціонування підприємств нафтогазової галузі України у контексті світового досвіду. Науковий вісник Херсонського державного університету Серія «Економічні науки». 2015. № 5(11). С. 74–76.

Крижанівський Є. І., Дзьоба О.Г., Джус А.П., Міронов Ю.В. Техніко-економічні аспекти транспортування природного газу із морських родовищ. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2013. № 2. С. 7–15.

Кулицький С. Оцінка перспектив розвитку української газової сфери в контексті ймовірних змін у логістиці газового ринку Європи. Україна: події, факти, коментарі. 2017. № 6. С. 51–67. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr6.pdf

Кучмистенко О. В. Аналіз режимів функціонування української газотранспортної системи як об’єкта управління. Нафтогазова енергетика. 2013. № 1. С. 68-80 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nge_2013_1_8.

Лінчевська Н.М., Дзьоба О.Г. Аналіз чинників та організаційно-економічних інструментів забезпечення інноваційного розвитку газотранспортних підприємств. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2014. № 1(9). С. 47–55.

Полянська А.С. Пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств нафтогазового комплексу на шляху до інтеграції вітчизняного Пек у європейський економічний простір. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2013. № 2(35). C. 213–220.

Сайт державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Bobrivets, S. (2003). Derzhavne rehuliuvannia rynku hazopostachannia: ekonomichna sut ta metody upravlinnia [State regulation of the gas supply market: economic essence and management methods]. Ukrainska nauka: mynule, suchasne, majbutnie –Ukrainian science: past, present, future, Vol. 8, pp. 21–26. (in Ukrainian)

Perevozova, I.V. (2015). Monitorynh suchasnykh umov funktsionuvannia pidpryiemstv naftohazovoi haluzi Ukrainy u konteksti svitovoho dosvidu [Monitoring of modern conditions for the functioning of enterprises in the oil and gas industry of Ukraine in the context of world experience]. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu Seriia «Ekonomichni nauky» – Scientific Bulletin of Kherson State University Series "Economic Sciences", Vol. 5(11), pp. 74–76. (in Ukrainian)

Kryzhanivskyj, Ye. I., Dzoba, O.H., Dzhus, A.P., Mironov, Yu.V. (2013). Tekhniko-ekonomichni aspekty transportuvannia pryrodnoho hazu iz mors'kykh rodovysch [Technical and economic aspects of natural gas transportation from offshore fields]. Naukovyj visnyk Ivano-Frankivs'koho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu. Seriia «Ekonomika ta upravlinnia v naftovij i hazovij promyslovosti» – Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Series "Economics and Management in the Oil and Gas Industry". Vol. 2, pp. 7–15. (in Ukrainian)

Kulitsky, S. (2017). Otsinka perspektyv rozvytku ukrains'koi hazovoi sfery v konteksti jmovirnykh zmin u lohistytsi hazovoho rynku Yevropy. [Assessment of prospects for the development of the Ukrainian gas sector in the context of probable changes in the logistics of the European gas market]. Ukraina: podii, fakty, komentari - Ukraine: events, facts, comments. Vol. 6. pp. 51–67 Retrieved from: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr6.pdf (in Ukrainian)

Kuchmystenko, O.V. (2013). Analiz rezhymiv funktsionuvannia ukrains'koi hazotransportnoi systemy iak ob'iekta upravlinnia [Analysis of the modes of functioning of the Ukrainian gas transportation system as an object of management] Naftohazova enerhetyka – Oil and gas energy. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nge_2013_1_8 (in Ukrainian)

Linchevska, N.M., & Dzoba, O.H. (2014). Analiz chynnykiv ta orhanizatsijno-ekonomichnykh instrumentiv zabezpechennia innovatsijnoho rozvytku hazotransportnykh pidpryiemstv [Analysis of factors and organizational and economic tools to ensure the innovative development of gas transmission companies.]. Naukovyj visnyk Ivano-Frankivs'koho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu. Seriia «Ekonomika ta upravlinnia v naftovij i hazovij promyslovosti» – Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Series "Economics and Management in the Oil and Gas Industry", Vol. 1(9), pp. 47–55. (in Ukrainian)

Polyanskaya, A.S. (2013). Priorytety rozvytku zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti pidpryiemstv naftohazovoho kompleksu na shliakhu do intehratsii vitchyznianoho Pek u ievropejs'kyj ekonomichnyj prostir [Priorities of development of foreign economic activity of oil and gas complex enterprises on the way to integration of domestic Peck into the European economic space]. Naukovyj visnyk Ivano-Frankivs'koho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu. Seriia «Ekonomika ta upravlinnia v naftovij i hazovij promyslovosti» – Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Series "Economics and Management in the Oil and Gas Industry". Vol. 2(35), pp. 213–220. (in Ukrainian)

Sajt derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/

Переглядів статті: 228
Завантажень PDF: 150
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Перевозова, І., & Лісова, О. (2021). РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-27
Розділ
ЕКОНОМІКА