ОБЛІК ВИТРАТ В АГРАРНИХ І ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ключові слова: витрати, облік, аналіз, переробні підприємства, аграрні підприємства

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням обліку витрат в аграрних та переробних підприємствах. Систематизовано сучасне визначення поняття «витрати». Розкрито сутність прямих та непрямих витрат та визначено статті які є складовими кожної з цих груп. Розглянуто номенклатури статей витрат переробних підприємств, а саме витрат на підготовку і освоєння нових видів продукції, непродуктивних витрат, витрат від надзвичайних подій, витрат на збут. Відображено повну кореспонденцію рахунків обліку операцій з використання матеріальних витрат на типовому переробному підприємстві із зазначенням стандартних облікових реєстрів. Згруповано елементи фінансових звітів та їх визначення в агарних та переробних підприємствах. Визначено алгоритм аналізу витрат за економічними елементами та основні резерви зниження витрат. Зазначено, що зростання витрат на виробництво відбувається також в результаті їх недосконалого обліку.

Посилання

Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. Київ : Ника-Центр, 1998. 480 с.

Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік: навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.050106 "Облік і аудит". Житомир : ЖІТІ, 2000. 448 с.

Застрожніков А.Г., Застрожнікова І.В. Місце і роль фермерських господарств в системі агробізнесу. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2010. № 2. С. 106–116.

Крушельницька О.В. Управління витратами : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Житомир : ЖДТУ, 2005. 196 с.

Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика : навчальний посібник. Київ : Ніка-Центр, Ельга, 2004. 216 с.

Турило А.М. Управління витратами підприємства : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 120 с.

Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Житомир : ЖІТІ, 2002. 647 с.

Безугла Л. С. Соціально-економічні функції держави щодо розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_2_5.

Blank, I.A. (1998). Slovar-spravochnyk finansovogo menedzhera [Financial Manager Dictionary]. Kyiv: Nyka-Centr. (in Ukrainian)

Butynets, F.F. (2000). Bukhhalterskyj upravlinskyj oblik: navchalnyj posibnyk dlia studentiv spetsialnostej 7.050106 "Oblik i audyt" [Management Accounting: A textbook for Students majoring in 7.050106 "Accounting and Auditing"] Zhytomyr: ZhITI. (in Ukrainian)

Zastrozhnikov, A.H. & Zastrozhnikova, I.V. (2010). Mistse i rol fermerskykh hospodarstv v systemi ahrobiznesu [The place and role of farms in the agribusiness system]. Zbirnyk naukovykh prats Tavrijskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky) – Collection of scientific works of the Tavriya State Agrotechnological University (Economic sciences), Vol. 2, pp. 106–116. (in Ukrainian)

Krushelnytska, O.V. (2005). Upravlinnia vytratamy : navchalnyj posibnyk dlia studentiv ekonomichnykh spetsialnostej. [Cost management : The textbook for Students]. Zhytomyr: ZhDTU. (in Ukrainian)

Kulishov, V.V. (2004). Ekonomika pidpryemstva: teoriya i praktyka navchalnyj posibnyk [Business economics: theory and practice : The textbook]. Kyiv: Nika- Center. (in Ukrainian)

Turylo, A.M. (2006). Upravlinnya vytratamy pidpryemstva : navchalnyj posibnyk [Enterprise cost management : The textbook]. Kyiv: Centr navchalnoi literatury. (in Ukrainian)

Tsal-Tsalko, Yu.S. (2002). Vytraty pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk [The costs of the enterprise: The textbook]. Zhytomyr: ZhITI. (in Ukrainian)

Bezuhla, L. S. (2011). Sotsialno-ekonomichni funktsii derzhavy schodo rozvytku maloho ta serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Socio-economic functions of the state for the development of small and medium enterprises in Ukraine] Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development, Vol. 2 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_2_5. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 240
Завантажень PDF: 380
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Павлова, Г., Приходько, І., & Волчанська, Л. (2021). ОБЛІК ВИТРАТ В АГРАРНИХ І ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-9
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ