ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Ключові слова: аудит, методи аудиту, податок, ПДВ, організація обліку, податковий облік, податкова декларація, податкові зобов’язання, податковий кредит

Анотація

Стаття присвячена дослідженню податкового аспекту організації обліку та аудиту податку на додану вартість (ПДВ). ПДВ є одним з найважливіших та системоутворюючих податків державного бюджету України, в той час залишаючись самим проблемним щодо адміністрування та судових розбірок. У статті розглядається податковий аспект організації обліку та аудиту ПДВ, до якого МСА потребують адаптивного застосування з урахуванням реалій вимог законодавства та практики розрахунків. Розглянуті методики обліку та аудиту ПДВ в податковому контексті, в т.ч. щодо виявлення порушень та оцінки ризиків бізнесу платників податків, а також надано рекомендації для подальшого вдосконалення перевірки розрахунків за цим податком. Розроблено схему зв’язків джерел інформації аудиту ПДВ та його загальний алгоритм, підсумовані найбільш типові й суттєві помилки в роботі платників податків в обліку та фінансово-податковій звітності. В підсумку узагальнено основні перспективи вдосконалення обліку та аудиту ПДВ для реального сектору економіки.

Посилання

Бондаренко Т.Б. Юридичний зміст податку на додану вартість та його адміністрування. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2019. С. 122-127.

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, з наступними змінами. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ (Дата звернення: 14.09.2023)

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту :підручник. Київ: Каравела, 2012. 544 с.

Ізмайлов Я.О., Єгорова І. Г. Досвід використання податку на додану вартість у країнах Європейського Союзу та перспективи його застосування в S Україні. Економічний вісник. Серія:фінанси, облік, оподаткування. 2020. Вип. 6. С.66-67.

Меліхова Т.О., Бойко М.Ю. Розробка про¬грами аудиту податку на додану вартість для підви¬щення фінансової безпеки підприємства. Інвес¬тиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 34—39.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, ін¬шого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Ра¬дою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання: 2021, затверджених як національні стандарти аудиту рішенням АПУ від 29.12.2015 р. № 320/1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://apu.com.ua/files/ (Дата звернення: 12.09.2023)

Наказ Міністерства Фінансів України №520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» від 12.12.2019 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://minfin.gov.ua (Дата звернення: 14.09.2023)

Овчаренко В.О. Організація обліку, аналіз та аудит розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість : автореферат кваліфікаційної роботи : 071 «Облік і оподаткування» / В. О. Овчаренко ; керівник роботи Ю. М. Перетятько ; НУ "Чернігівська політехніка", кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. – Чернігів, 2021. – 15 с. URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/25155 (Дата звернення: 14.09.2023)

Огійчук М.Ф., Рагуліна. І.І., Новіков І.Т. Аудит: навчальний посібник. 4-те вид., перероб. і допов. Київ : Алерта, 2020. 852с.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ, з наступними змінами. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ (Дата звернення: 15.09.2023)

Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/ відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних: Наказ Міністерства фінансів України від 12.12.2019 №520. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/ (дата звернення: 07.11.2021)

ШОТ А.В., Платонова Ю.М. Проблеми та напрями вдосконалення обліку розрахунків за подат¬ком на додану вартість на підприємствах України. Економічний часопис Східноєвропей¬ського національного університету імені Лесі Українки. Розділ VI. Бухгалтерський облік, ана¬ліз, статистика та математичні методи й інформаційні технології в економіці. 2018. № 2. URL: https://echas.eenu.edu.ua/index.php/echas/article/view/334 (дата звернення: 16.09.2023)

Bondarenko T.B. (2019) Yurydychnyy zmist podatku na dodanu vartist ta yoho administruvannia [Legal content of value-added tax and its administration]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: yurydychni nauky. Vol. 2019. pp. 122-127. (in Ukrainian)

Law of Ukraine "Pro audit finansovoyi zvitnosti ta audytorsku diyalnist" [Law on Audit of Financial Reporting and Auditing Activity] dated December 21, 2017, No. 2258-VIII, with subsequent amendments. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ (accessed September 14, 2023)

Kulakovska L.P., Picha Yu.V. (2012) Orhanizatsiya i metodyka audytu :pidruchnyk [Organization and Methodology of Audit: Textbook]. Kyiv: Karavela, 544 p. (in Ukrainian)

Izmailov Ya.O., Yehorova I. H. (2020) Dosvid vykorystannia podatku na dodanu vartist u krainakh Yevropeiskoho Soiuzu ta perspektyvy yoho zastosuvannia v Ukraini [The experience of using value-added tax in the countries of the European Union and prospects for its application in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk. Seriia: finansy, oblik, opodatkuvannia. Vol. 6, No. 66-67. pp. 66-67. (in Ukrainian)

Melikhova T.O., Boyko M.Yu. (2017) Rozrobka prohramy audytu podatku na dodanu vartist dlia pidvyshchennia finansovoi bezpeky pidpryiemstva [Development of a value-added tax audit program to enhance the financial security of the enterprise]. Investytsii: praktyka ta dosvid. No. 1. pp. 34—39. (in Ukrainian)

International Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), year of issuance: 2021, approved as national auditing standards by the decision of the Auditing Chamber of Ukraine dated December 29, 2015, No. 320/1. Available at: http://apu.com.ua/files/ (accessed September 12, 2023)

Ministerstvo Finansiv Ukrainy. Nakaz №520 «Pro zatverdzhennya Poryadku pryynyattya rishen pro reyestratsiyu/vidmovu v reyestratsiyi podatkovykh nakladnykh/rozrakhunkiv koryhuvannya v Yedynomu reyestrі podatkovykh nakladnykh» vid 12.12.2019 r. [Order No. 520 "On Approving the Procedure for Making Decisions on Registration/Refusal of Registration of Tax Invoices/Adjustment Calculations in the Unified Register of Tax Invoices" dated December 12, 2019]. Available at: http://minfin.gov.ua (accessed September 14, 2023)

Ovcharenko V.O. (2021) Orhanizatsiya obliku, analiz ta audit rozrakhunkiv z biudzhetom z podatku na dodanu vartist [Organization of Accounting, Analysis, and Audit of Value Added Tax Payments to the Budget]: avtoreferat kvalifikatsiynoyi robiti : 071 "Oblik i opodatkuvannya". V. O. Ovcharenko ; kerivnyk robiti Yu. M. Peretyatko ; NU "Chernihivska politekhnika", kafedra bukhhalterskoho obliku, opodatkuvannya ta audytu. – Chernihiv, 2021. – 15 s. Available at: http://ir.stu.cn.ua/123456789/25155 (accessed September 14, 2023) (in Ukrainian)

Ohiychuk M.F., Rahulina I.I., Novikov I.T. (2020) Audit: navchalnyy posibnyk. 4-te vyd., pererob. i dopov. [Audit: Educational Manual. 4th ed., revised and expanded]. Kyiv: Alerta, 852 p. (in Ukrainian)

Podatkoviy kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 r. No. 2755-VІ, z nastupnymy zminamy [Tax Code of Ukraine dated December 2, 2010, No. 2755-VI, with subsequent amendments]. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ (accessed September 15, 2023)

Ministerstvo Finansiv Ukrainy (2019) Pro zatverdzhennya Poryadku pryynyattya rishen pro reyestratsiyu/vidmovu v reyestratsiyi podatkovykh nakladnykh/rozrakhunkiv koryhuvannya v Yedynomu reyestrі podatkovykh nakladnykh: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 12.12.2019 № 520 [On Approving the Procedure for Making Decisions on Registration/Refusal of Registration of Tax Invoices/Adjustment Calculations in the Unified Register of Tax Invoices: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated December 12, 2019, No. 520]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ (accessed November 7, 2021)

Shot A.V., Platonova Yu.M. (2018) Problemy ta napryamy vdoskonalennya obliku rozrakhunkiv za podatkom na dodanu vartist na pidpryyemstvakh Ukrayiny [Problems and Directions for Improving the Accounting of Value Added Tax Settlements in Ukrainian Enterprises]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoyevropeyskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. Rozdil VI. Bukhgalterskyi oblik, analiz, statystyka ta matematychni metody y informatsiyni tekhnolohiyi v ekonomitsi. No. 2. Available at: https://echas.eenu.edu.ua/index.php/echas/article/view/334 (accessed September 16, 2023). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 83
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Волчанська, Л., & Юшковський, Д. (2023). ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-10
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ