КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: фінансова стратегія, концептуальний підхід, концепція, стратегія, фінансова стійкість підприємства

Анотація

Стаття присвячена ключовим аспектам формування фінансової стратегії підприємства, спрямованим на розвиток, зокрема, розробку концептуальних підходів до фінансової стратегії підприємства, що представлено концепцією, метою якої є створення моделі вдосконалення фінансової стратегії підприємства для забезпечення його сталого розвитку, що включає завдання та принципи для досягнення поставленої мети. Важливий акцент робиться на обґрунтуванні інструментів, що представлені різними моделями та методами. У роботі проведено аналіз поточної фінансової стійкості підприємства, що є важливим етапом для оцінки можливостей виконання запланованої мети. Досліджено підходи науковців до визначення фінансової стратегії, що надає глибше розуміння важливості та вибору стратегічних курсів для фінансового розвитку підприємства.

Посилання

Захарова Н. Значення фінансової стратегії в системі управління сучасним підприємством. Економічні горизонти. 2023. № 24. С. 39 – 49.

Мартиненко В.П. Концептуальні аспекти фінансової стратегії підприємства. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут”. 2021. № 19. С. 78 – 81.

Антохова І, Водянка Л, Сибирка Л. Фінансова стратегія розвитку підприємства. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2019. VII (34). С. 38 – 41.

Бруслиновська І.В., Матвійчук В.І. Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії підприємства. Економіка і організація суспільства. 2018. № 3. С. 100 – 111.

Романишин В.О., Бернацька А.О. Фінансова стратегія та її роль у забезпеченні стійкого розвитку підприємства. Економічна наука. 2020. № 2. С. 55 – 62.

Хринюк О.С., Крижня В.О. Фінансова стратегія підприємства як головний інструмент його сталого розвитку. Економіка і суспільство. 2018. № 18. С. 581 – 587.

Нікольчук Ю., Лопатовська О. Фінансова стратегія у системі фінансового менеджменту підприємства. Економічні науки. 2022. № 6 С. 44 – 49.

Кіктенко О.В. Механізми поліпшення фінансової стратегії розвитку підприємства. Держава та регіони. 2019. №3. С. 115 – 120.

Волощук Л.О. Фінансова стратегія в управлінні розвитком та економічною безпекою підприємств. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2017. №1. С. 23 – 30.

Corina A. The strategies of enterprises development. Research and Science Today. 2015. №2. P. 92 – 97.

Zakharova N. (2021) Znachennya finansovoyi stratehiyi v systemi upravlinnya suchasnym pidpryyemstvom [Significance of financial strategy in the management system of a modern enterprise]. Ekonomichni horizonty, no 24, pp. 39–49.

Martynenko V.P. (2021) Kontseptual’ni aspekty finansovoyi stratehiyi pidpryyemstva [Conceptual aspects of financial strategy of an enterprise]. Ekonomichnyy visnyk NTUU «Kyyivs’kyy politekhnichnyy instytut”, no 19, pp. 78–81.

Antokhova I, Vodyanka L, Sybirka L. (2019) Finansova stratehiya rozvytku pidpryyemstva [Financial strategy of enterprise development]. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VII (34), pp. 38–41.

Bruslynovs’ka I.V., Matviychuk V.I. (2018) Teoretychni aspekty formuvannya finansovoyi stratehiyi pidpryyemstva [Theoretical aspects of forming the financial strategy of an enterprise]. Ekonomika i orhanizatsiya suspil’stva, no 3, pp. 100–111.

Romanyshyn V.O., Bernats’ka A.O. (2020) Finansova stratehiya ta yii rol’ u zabezpechenni stiikoho rozvytku pidpryyemstva [Financial strategy and its role in ensuring sustainable development of the enterprise]. Ekonomichna nauka, no 2, pp. 55–62.

Khrynyuk O.S., Kryzhnya V.O. (2018) Finansova stratehiya pidpryyemstva yak holovnyy instrument yoho staloho rozvytku [Financial strategy of the enterprise as the main instrument of its sustainable development]. Ekonomika i suspil’stvo, no 18, pp. 581–587.

Nikol’chuk Yu., Lopatovs’ka O. (2022) Finansova stratehiya u systemi finansovoho menedzhmentu pidpryyemstva [Financial strategy in the enterprise financial management system]. Ekonomichni nauky, no 6, pp. 44–49.

Kiktenko O.V. (2019) Mekhanizmy polipshennya finansovoyi stratehiyi rozvytku pidpryyemstva [Mechanisms for improving the financial strategy of enterprise development]. Derzhava ta rehiony, no 3, pp. 115–120.

Voloshchuk L.O. (2017) Finansova stratehiya v upravlinni rozvytkom ta ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstv [Financial strategy in managing development and economic security of enterprises]. Ekonomichnyy zhurnal Odes’koho politekhnichnoho universytetu, no 1, pp. 23–30.

Corina A. (2015) The strategies of enterprises development [The strategies of enterprises development]. Research and Science Today, no 2. pp. 92 – 97.

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2023-11-28
Як цитувати
Юрчишена, Л., & Синусик, А. (2023). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (57). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-67
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ