КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: моделювання, модель, концептуальний підхід, фінансові показники, результат діяльності підприємства

Анотація

Стаття присвячена проблематиці моделювання, зокрема, розробці концептуального підходу до моделювання, що представлений концепцією. Метою якої є створення моделі оцінки та прогнозування результатів діяльності підприємства під впливом зміни фінансових показників. Визначено завдання та принципи, що спрямовані на досягнення поставленої мети. Обґрунтовано інструменти моделювання, що представлені методами та моделями. Здійснено практичне застосування таких, як вертикальний, горизонтальний та кореляційно-регресійний аналіз. Вертикальний аналіз показав структуру доходів, витрат підприємств у відсотковому вираженні, складові формування чистого фінансового результату (прибуток/збиток). Горизонтальний аналіз демонструє динаміку показників у абсолютному та відносному вираженні. Застосування кореляційно-регресійного дало можливість визначити вплив фінансових показників на прибуток підприємства, визначити рівняння регресії та здійснити прогноз на найближчі п'ять років, що демонструє мінливість зміни фінансового результату (прибуток/збиток) підприємств транспортної галузі України.

Посилання

Білик М.Д. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ : Вид-во КНЕУ, 2019. 592 с.

Костіна Н.І. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства : автореферат. Київ : КНЕУ імені В. Гетьмана, 2019. 25 с.

Притуляк Н. Основи фінансового менеджменту. Т. 2. Київ : Ніка-Центр, 2016. 512 с.

Financial Modeling Best Practices. URL: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/modeling/what-is-financial-modeling/ (дата звернення: 08.11.2022).

Савчук В. Моделювання ключових фінансових показників для оцінки фінансового стану сучасного підприємства. Економічні науки. 2018. № 7. С. 382–392.

Юрчишена Л.В. Генезис підходів до понять «модель» та «економічна модель». Фінансовий простір. 2021. № 4 (44). С. 88–98. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(44).2021.889810

Василик О.Д. Економіко-математичне моделювання виробничої діяльності промислових підприємств. Економічні науки. 2018. № 9. С. 67–74.

Гармаш А.Н. Мікроекономічне моделювання і інформаційні технології. Київ : Наукова думка, 2019. 180 с.

Назаренко І.М. Економіко-математичне моделювання залежності фінансового стану підприємств від складових капіталу. Економічна наука. 2018. № 2. С. 65–68.

Штофф В.А. Моделювання і філософія : монографія. Москва : «Наука», 1966. 302 с.

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 09.11.2022).

Bilyk M.D. (2019) Finansovyi analiz [Financial analysis]. Kyiv: vyd-vo KNEU, 592 p. (in Ukrainian)

Kostina N.I. (2019) Matematychni modeli ta metody otsiniuvannia finansovoho stanu pidpryiemstva [Mathematical models and methods of evaluating the financial state of the enterprise]. Kyiv: KNEU imeni V. Hetmana, 25 p. (in Ukrainian)

Prytuliak N. (2016) Osnovy finansovoho menedzhmentu [Fundamentals of financial management]. Kyiv: Nika-Tsentr, 512 p. (in Ukrainian)

Financial Modeling Best Practices. Available at: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/modeling/what-is-financial-modeling/ (accessed 08.11.2022).

Savchuk V. (2018) Modeliuvannia kliuchovykh finansovykh pokaznykiv dlia otsinky finansovoho stanu suchasnoho pidpryiemstva [Modeling of key financial indicators for assessing the financial condition of a modern enterprise]. Ekonomichni nauky – Economic sciences, vol. 7, pp. 382–392. (in Ukrainian)

Yurchyshena L.V. (2021) Henezys pidkhodiv do poniat «model» ta «ekonomichna model» [The genesis of approaches to the concepts of "model" and "economic model"]. Finansovyi prostir – Financial space, vol. 4 (44), pp. 88–98. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(44).2021.889810 (in Ukrainian)

Vasylyk O.D. (2018) Ekonomiko-matematychne modeliuvannia vyrobnychoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv [Economic and mathematical modeling of production activities of industrial enterprises]. Ekonomichni nauky – Economic sciences, vol. 9, pp. 67–74. (in Ukrainian)

Harmash A.N. (2019) Mikroekonomichne modeliuvannia i informatsiini tekhnolohii [Microeconomic modeling and information technologies]. Kyiv: Naukova dumka, 180 p. (in Ukrainian)

Nazarenko I.M. (2018) Ekonomiko-matematychne modeliuvannia zalezhnosti finansovoho stanu pidpryiemstv vid skladovykh kapitalu [Economic-mathematical modeling of the dependence of the financial state of enterprises on capital components]. Ekonomichna nauka – Economics, vol. 2, pp. 65–68. (in Ukrainian)

Shtoff V.A. (1966) Modeliuvannia i filosofiia [Modeling and philosophy] Monographs. Moskva: «Nauka», 302 p. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 09.11.2022).

Переглядів статті: 174
Завантажень PDF: 211
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Драченко, А., & Юрчишена, Л. (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-44
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ