ОЦІНКА ВПЛИВУ МАЙНОВИХ ПОДАТКІВ НА ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Ключові слова: майнове оподаткування, місцеві податки та збори, місцеві бюджети, плата за землю, транспортний податок, нерухомість

Анотація

В статті досліджено вплив майнових податків на доходи місцевих бюджетів України. Дослідницький підхід базується на використанні статистичних даних та емпіричних методів аналізу. У статті проаналізовано доходи місцевих бюджетів України за 2018–2022 рр, структуру надходжень податку на майно до місцевих бюджетів України у розрізі складових та платників. Виділено основні фактори впливу на зміну динаміки надходжень різних видів податку на майно до місцевих бюджетів. Виявлено вплив податку на майно на формування доходів місцевих бюджетів України на прикладі бюджету Вінницької міської територіальної громади. Досліджено вплив військового стану на зміну доходу місцевих бюджетів у частині майнового оподаткування. Проаналізовано систему адміністрування майнового оподаткування зарубіжних країн. Запропоновано шляхи вирішення виділених проблем у сфері оподаткування майна в Україні.

Посилання

Гусєв А.О. Податок на майно: економічна сутність та особливості обліку. Ефективна економіка. 2022. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2022/202.pdf (дата звернення: 24.11. 2023)

Дмитрів В. Економічна сутність і роль майнових податків в Україні. Світ фінансів. 2021. №1(66). С. 201–209. URL: https://doi.org/10.35774/sf2021.01.201 (дата звернення: 24.11. 2023)

Власюк О. Пріоритети реформування та напрями перспективного розвитку міжбюджетних відносин в умовах бюджетної децентралізації в Україні. Київ : НІСД, 2015. URL : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-01/Prior_reformuv_Shemaeva-6cb4e.pdf (дата звернення: 24.11. 2023)

Смаглюк В.В. Історичні умови розвитку державної податкової політки в Україні. Інвестиції: практика та досвід. №1. 2017. URL : http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2017/18.pdf (дата звернення: 24.11. 2023)

Вишневський В. Принципи оподаткування: обгрунтування і емпірична перевірка. Економіка України. 2008. № 10. С. 55-72.

Малініна Н.М. Особливості побудови системи майнового оподаткування в Україні. Інноваційна економіка. 2013. №2. С.309-313. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=inek_2013_2_69 (дата звернення: 24.11. 2023)

Ібрагімов М. Земельне оподаткування: теоретичні постулати та фіскальні реалії в Україні. Економіст. 2008. №7.С. 37–41. URL: http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факултет%20Фінансів/Каф%20податк%20та%20фіск%20пол/Ібрагімов%20М/Земельне%20оподаткування%20теоретичні%20постулати.PDF (дата звернення: 24.11. 2023)

Богатирьова Є. М. Плата за землю як джерело наповнення місцевих бюджетів України. Ефективна економіка. 2018. №6. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/162860004.pdf (дата звернення: 24.11. 2023)

Податковий Кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 20.11.2023).

Державний веб-портал бюджету для громадян Open Budget. Офіційний сайт. URL: https://openbudget.gov.ua (дата звернення: 20.11.2023).

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2021 року No 469 «Про встановлення місцевих податків і

зборів на території Вінницької міської територіальної громади та затвердження Порядків їх справляння» . URL: https://2021.vmr.gov.ua/Docs/CityCouncilDecisions/2022/№1085%2024-06-2022.pdf (дата звернення: 24.11. 2023)

Organisation for Economic Co-operation and Development. Official web-site. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1e797131-en/index.html?itemId=/content/publication/1e797131-en (дата звернення: 24.11. 2023)

Gusev A.O. (2022) Podatok na maino: ekonomichna sutnist ta osoblyvosti obliku [Property tax: economic essence and features of accounting]. Efficient economy. vol. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2022/202.pdf (accessed November 24, 2023)

Dmytriv V. (2021) Ekonomichna sutnist i rol mainovykh podatkiv v Ukraini [Economic essence and role of property taxes in Ukraine]. The world of finance. vol. 1(66). pp. 201–209. Available at: https://doi.org/10.35774/sf2021.01.201 (accessed November 24, 2023)

Vlasyuk O. (2015) Priorytety reformuvannia ta napriamy perspektyvnoho rozvytku mizhbiudzhetnykh vidnosyn v umovakh biudzhetnoi detsentralizatsii v Ukraini [Priorities of reform and directions of prospective development of inter-budgetary relations in conditions of budget decentralization in Ukraine]. Kyiv: NISD. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-01/Prior_reformuv_Shemaeva-6cb4e.pdf (accessed November 24, 2023)

Smaglyuk V.V. (2017) Istorychni umovy rozvytku derzhavnoi podatkovoi politky v Ukraini [Historical conditions of the development of state tax policy in Ukraine]. Investments: practice and experience. vol. 1. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2017/18.pdf (accessed November 24, 2023)

Vyshnevsky V. (2008) Pryntsypy opodatkuvannia: obhruntuvannia i empirychna perevirka [Principles of taxation: rationale and empirical verification]. Ukraine economy. vol. 10. pp. 55-72. (in Ukrainian)

Malinina N.M. (2013) Osoblyvosti pobudovy systemy mainovoho opodatkuvannia v Ukraini [Peculiarities of construction of the property taxation system in Ukraine]. Innovative economy. vol.2. pp. 309-313. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=inek_2013_2_69 (accessed November 24, 2023)

Ibragimov M. (2008) Zemelne opodatkuvannia: teoretychni postulaty ta fiskalni realii v Ukraini [Land taxation: theoretical postulates and fiscal realities in Ukraine]. Economist. vol. 7. pp. 37–41. Available at: http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Fakultet%20Finansiv/Kaf%20podatk%20ta%20fisk%20pol/Ibragimov%20М/Zemelne%20podatkuvanie%20oteretichennye%20postulati.PDF (date of application : November 24, 2023)

Bogatyreva E.M. (2018) Plata za zemliu yak dzherelo napovnennia mistsevykh biudzhetiv Ukrainy [Land payment as a source of filling local budgets of Ukraine]. Efficient economy. vol. 6. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/162860004.pdf (accessed November 24, 2023)

Podatkovyi Kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed November 20, 2023)

Ofitsiinyi sait Derzhavnyi veb-portal biudzhetu dlia hromadian Open Budget [The official website of the State budget web portal for Open Budget citizens]. Available at: https://openbudget.gov.ua (accessed November 20, 2023)

Pro vnesennia zmin do rishennia miskoi rady vid 25.06.2021 roku No 469 «Pro vstanovlennia mistsevykh podatkiv I zboriv na terytorii Vinnytskoi miskoi terytorialnoi hromady ta zatverdzhennia Poriadkiv yikh spravliannia» [On making changes to the decision of the City Council dated 25.06.2021 No. 469 "On establishing local taxes and meetings on the territory of the Vinnytsia urban territorial community and approval of the Procedures for their implementation"]. Available at: https://2021.vmr.gov.ua/Docs/CityCouncilDecisions/2022/№1085%2024-06-2022.pdf (accessed November 24, 2023)

Organization for Economic Co-operation and Development. Official website. Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1e797131-en/index.html?itemId=/content/publication/1e797131-en (accessed November 24, 2023)

Переглядів статті: 47
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Юрчишена, Л., & Цимбалюк, К. (2023). ОЦІНКА ВПЛИВУ МАЙНОВИХ ПОДАТКІВ НА ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-117
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ