УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Ключові слова: корпоративна культура, підприємство, розвиток, зміни, бізнес-середовище

Анотація

Дана стаття присвячена питанням формування та розвитку корпоративної культури вітчизняних підприємств в умовах динамічного бізнес-середовища. Авторами проведено ретроспективний аналіз поняття корпоративна культура та її запровадження у діяльність українських підприємств. Виділено зовнішні та внутрішні чинники корпоративної культури та надано характеристику даних чинників. Встановлено функції, які виконує корпоративна культура та рівні її формування в організаціях. У процесі дослідження виявлено недоліки корпоративної культури вітчизняних підприємств, які згруповано за такими напрямками як: гнучкість та мобільність, мотивація діяльності, комунікація, професійне зростання. Розроблено план-заходів щодо удосконалення корпоративної культури вітчизняних підприємств з урахуванням виявлених недоліків. Зроблено висновки про важливість та необхідність постійного покращення корпоративної культури на вітчизняних підприємствах задля зростання бізнесу в умовах змін та викликів зовнішнього середовища.

Посилання

Апостолюк О.З. Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства в підвищенні його конкурентоспроможності. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 2. С. 68–73.

Громко Л. Корпоративна культура як ключовий чинник розвитку торговельного підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. №2. С. 114–120.

Данько Н. І. Застосування моделей корпоративних культур на туристичних підприємствах. Економіка та управління підприємствами. 2017. №1. С. 189–194.

Зеліч В.В. Роль та місце корпоративної культури та її вплив на розвиток підприємства. ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». Електронний науково-практичний журнал. 2017. № 6. С. 21–25.

Ковалевський С.В. Корпоративна культура організацій ХХІ століття: Збірник наукових праць. Краматорськ: ДДМА, 2017. 219 с.

Копитко М. І. Взаємозв’язок процесів формування корпоративної культури підприємств та рівня лояльності працівників з позиції забезпечення економічної безпеки. Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: колективна монографія. Львів: Ліга-Прес, 2017. 368 с.

Копитко М. І. Корпоративна культура підприємств: історія виникнення та сутність. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. № 9-1. С. 86-91.

Нагара М. П. Корпоративна культура та стратегічний розвиток туристичного підприємства : іманентний взаємозв'язок. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.- практ. конф. молодих вчених. 26-27 березня 2015. м. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. С. 101-102.

Петрова І. Л. Вплив корпоративної культури на модернізацію соціально-трудових відносин. Вчені записки. 2015. № 40. С. 145–152.

Степанова Л. В., Тужилкіна О. В. Корпоративна культура в контексті регулювання соціально-трудових відносин. Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики: монографія. Полтава, 2020. С. 518–534.

Тарасова О. В. Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства. Економіка харчової промисловості. 2013. №3. С. 28-32.

Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник. Тернопіль: Карт-бланш, 2005. 486 с.

Хаєт Г.Л., Єськов О.Л., Ковалевський С.В. Корпоративна культура: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 403 с.

Чернишова А. О., Немченко А.О. Деякі аспекти корпоративної культури організації. Наукові праці КНТУ. 2017. №17. С. 78.

Lincoln J.R., J. R. Lincoln, Haas W.A., D. Guillot. Durkheim and Organizational Culture. University of California. Oxford, UK: Oxford University Press. 2016. 155 р.

Schein, E. H. Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey- Bass. 3rd edition. URL: http://www.slideshare.net/phamthaivinhhang/organizational- culture-and-leadership-3rd-editionjosseybass2004isbn0787968455

Apostoliuk, O.Z. (2016) Korporatyvna kultura yak instrument efektyvnoho menedzhmentu pidpryiemstva v pidvyshchenni yoho konkurentospromozhnosti. [Corporate culture as a tool of effective enterprise management in increasing its competitiveness]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky - Economic journal of Lesya Ukrainka East European National University, vol.2, pp. 68-73. (in Ukrainian)

Hromko, L. (2020) Korporatyvna kultura yak kliuchovyi chynnyk rozvytku torhovelnoho pidpryiemstva [Corporate culture as a key factor in the development of a trading enterprise]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky - Economic journal of Lesya Ukrainka East European National University, vol. 2, pp. 114–120. (in Ukrainian)

Danko, N. I. (2017) Zastosuvannia modelei korporatyvnykh kultur na turystychnykh pidpryiemstvakh [Application of models of corporate cultures in tourist enterprises]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy - Economics and enterprise management, vol. 1, pp. 189–194. (in Ukrainian)

Zelich, V.V. (2017) Rol ta mistse korporatyvnoi kultury ta yii vplyv na rozvytok pidpryiemstva [The role and place of corporate culture and its impact on enterprise development]. PU «Prychornomorskyi naukovo-doslidnyi instytut ekonomiky ta innovatsii». Elektronnyi naukovo-praktychnyi zhurnal - PU "Black Sea Research Institute of Economics and Innovation". Electronic scientific and practical journal, vol. 6, pp. 21–25. (in Ukrainian)

Kovalevskyi, S.V. (2017) Korporatyvna kultura orhanizatsii KhKhI stolittia [Corporate culture of organizations of the 21st century]. Zbirnyk naukovykh prats. Kramatorsk: DDMA - Collection of scientific works. Kramatorsk: DDMA, 219 p.

Kopytko, M. I. (2017) Vzaiemozviazok protsesiv formuvannia korporatyvnoi kultury pidpryiemstv ta rivnia loialnosti pratsivnykiv z pozytsii zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky [The relationship between the processes of forming the corporate culture of enterprises and the level of employee loyalty from the standpoint of ensuring economic security]. Aktualni problemy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky v Ukraini: kolektyvna monohrafiia. Lviv: Liha-Pres - Actual problems of ensuring economic security in Ukraine: a collective monograph. Lviv: Liga-Press, 368 p. (in Ukrainian)

Kopytko, M. I. (2016) Korporatyvna kultura pidpryiemstv: istoriia vynyknennia ta sutnist [Corporate culture of enterprises : history and essence]. Prychornomorski ekonomichni studii - Black Sea Economic Studies, vol.9-1, pp. 86-91. (in Ukrainian)

Nahara, M. P. (2015) Korporatyvna kultura ta stratehichnyi rozvytok turystychnoho pidpryiemstva : imanentnyi vzaiemozviazok [Corporate culture and strategic development of a tourist enterprise: an immanent relationship]. Ekonomichnyi i sotsialnyi rozvytok Ukrainy v KhKhI stolitti : natsionalna viziia ta vyklyky v hlobalizatsii : zb. tez dop. XII Mizhnar. nauk.- prakt. konf. molodykh vchenykh. (Mach 26nd-27rd, 2015). Ternopil : TNEU, pp. 101-102. (in Ukrainian)

Petrova, I. L. (2015) Vplyv korporatyvnoi kultury na modernizatsiiu sotsialno-trudovykh vidnosyn [The influence of corporate culture on the modernization of social and labor relations]. Vcheni zapysky - Scholarly notes, vol. 40. pp. 145–152. (in Ukrainian)

Stepanova, L. V., Tuzhylkina, O. V. (2020) Korporatyvna kultura v konteksti rehuliuvannia sotsialno-trudovykh vidnosyn: monohrafiia [Corporate culture in the context of regulation of social and labor relations: monograph]. Poltava: Sotsialno-trudovi vidnosyny: problemy nauky ta praktyky, pp. 518–534. (in Ukrainian)

Tarasova, O. V. (2013) Korporatyvna kultura yak instrument efektyvnoho menedzhmentu pidpryiemstva [Corporate culture as a tool of effective enterprise management]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti - Economics of the food industry, vol 3, pp. 28-32. (in Ukrainian)

Tarnavska N.P., Pushkar R.M. (2005) Menedzhment: teoriia ta praktyka: Pidruchnyk [Management: theory and practice: Textbook]. Ternopil: Kart-blansh, 486 p. (in Ukrainian)

Khaiet H.L., Yeskov O.L., Kovalevskyi S.V. (2003) Korporatyvna kultura: Navch. Posibnyk [Corporate culture: tutorial]. K.: Tsentr navchalnoi literatury, 403 p. (in Ukrainian)

Chernyshova A. O., Nemchenko A.O. (2017) Deiaki aspekty korporatyvnoi kultury orhanizatsii [Some aspects of the organization's corporate culture]. Naukovi pratsi KNTU - Scientific works of KNTU, vol. 17, p. 78. (in Ukrainian)

Lincoln J.R., J. R. Lincoln, Haas W.A., D. (2016) Guillot. Durkheim and Organizational Culture. University of California. Oxford, UK: Oxford University Press, 155 р. (in UK)

Schein, E. H. (2004) Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey- Bass. 3rd edition. URL: http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/ORGANIZATIONAL%20CULTURE%20Organizational%20Culture%20and%20Leadership,%203rd%20Edition.pdf (in USA)

Переглядів статті: 35
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Чернікова, Н., Долгов, С., & Бондаренко, Д. (2023). УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-44
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ