СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАСАДАХ

Ключові слова: стратегії, стратегічне управління, екологічні засади, інноваційний розвиток, сільськогосподарські підприємства

Анотація

Стаття присвячена питанням стратегічного управління інноваційним розвитком сільськогосподарських підприємств на екологічних засадах. У роботі доведено важливість поєднання понять “стратегічне управління”, “інноваційний розвиток” та “екологічні засади діяльності” для забезпечення сталого розвитку окремих підприємств, галузей та країни в цілому. Встановлено, що екологічне спрямування інноваційного розвитку є одним з основних стратегічних завдань підприємств. З метою розробки стратегічних напрямків такого розвитку в статті проведено аналіз інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств на сучасному етапі. Надано оцінку їх екологічного стану та визначено коло проблем, що перешкоджають переходу діяльності підприємств на екологічні засади. Розроблено рекомендації щодо практичної реалізації запропонованих стратегій.

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление [перевод с англ.]. Москва, 2011. 519 с.

Багорка М.О., Юрченко Н.І. Екологічна спрямованість інноваційної діяльності аграрних підприємств. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економічні науки. 2020. Т. 31 (70). № 3. С. 107–113.

Білінська В. Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Вип. 7. С. 74–80.

Брич В.Я., Снігур Х.А., Тисько М.М., Шпак Я.О. Управління інноваційним розвитком підприємства : моногр. Тернопіль : ТНЕУ. 2019. 216 с.

Гудзинський О.Д., Судомир С.М., Гуренко Т.О. Менеджмент підприємницької діяльності : навчальний посібник. Київ : ІПК ДСЗУ, 2011. 71 с.

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» (2019 рік). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text (дата звернення: 27.12.2021).

Ковтуненко К.В., Пар’єва О.О. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: сутність, класифікація стратегій. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2020. № 2 (12). С. 128–139. URL: https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No2/128.pdf. (дата звернення: 25.12.2021).

Міністерство освіти і науки України. URL: http://mon.gov.ua/ua

Осовська Г.В., Юшкевич О.О., Завадський Й.С. Економічний словник. Київ : Кондор, 2019. 358 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія. Полтава : РВ ПУЕТ, 2011. 136 с.

Писаренко Т.В., Куранда Т.К., Кваша Т.К. та ін. Стан науково-інноваційної діяльності в Україні у 2020 році: науково-аналітична записка. Київ : УкрІНТЕІ, 2021. 39 с.

Шубравська О.В. Інноваційні трансформації агропродовольчого сектору економіки: світові тенденції та вітчизняні реалії. Економіка і прогнозування. 2010. № 3. С. 90–102.

Шубравська О.В., Прокопенко К.О. Розвиток агроінновацій в Україні. Економіка АПК. 2013. № 4. С. 77–81.

Ansoff, I. (2011) Strategicheskoye upravleniye [Strategic management]. [perevod s Angl.]. Moskva. (in Russian)

Bagorka, M., & Yurchenko, N. (2020) Ekolohichna spryamovanist’ innovatsiynoi diyal’nosti ahrarnykh pidpryyemstv [Environmentaly directed innovations in the activities of agricultural enterprises]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernads’koho, 31 (70), 3, 107–113. (in Ukrainian)

Bilinska, V. (2015) Suchasni innovatsiyni tekhnolohiyi v silskomu hospodarstvi: osnovna kharakterystyka ta perspektyvy vprovadzhennya [Modern innivative technologies in agriculture: main characteristics and prospects of implementation] Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 7, 74–80. (in Ukrainian)

Brich V.Ya. (2019) Upravlinnya innovatsiynym rozvytkom pidpryyemstv [Management of innovative development of the enterprise]: monograph. Ternopil: TNEU. (in Ukrainian)

Hudzynskyy O.D., Sudomyr S.M., Hurenko T.O. (2011) Menedzhment pidpryyemnytskoyu diyalnosti: navchalnyi posibnyk [Business management: textbook]. Kyiv: IPK DSZU. (in Ukrainian)

Zakon Ukrayiny “Pro osnovni zasady (stratehiyu) derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2030 roku” [Law of Ukraine “On the basic principles (strategy) of the state enveronmental policy of Ukraine for the up to 2030”] (2019). Retrieved 27 December, 2021. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text

Kovtunenko, K.V., & Pareva, O.O. (2020) [Strategic management of innovative development of the enterprise: essence, classification of strategies]. Economichnyi zhurnal Odes’koho politekhnichnoho universytetu, 2 (12), 128–139. Retrieved 25 December, 2021. Retrieved from: https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No2/128.pdf. (in Ukrainian)

Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny. Retrieved 10 January, 2022. Retrieved from: http://mon.gov.ua/ua

Osovska, H.V., Yushkevych, O.O., & Zavadskyi, Y.S. (2009) Economichnyi slovnyk [Economic Dictionary], Kondor, Kyiv, Ukraine.

State Statistics Service of Ukraine (2021), Derzhkomstat, Kyiv, Ukraine. Retrieved 12 January, 2022. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Rogoza, M.E. (2011) Stratehichnyy innovatsiynyy rozvytok pidpryyemstv: modeli ta mekhanizmy [Strategic innovative development of enterprises: models and mechanisms]: monograph. Poltava: RVV PUET. (in Ukrainian)

Pysarenko, T.V., Kuranda, T.K., Kvasha, T.K. & et al. (2021) Stan naukovo-innovatsiinoi diialnosti v Ukraini u 2020 rotsi: naukovo-analitychna zapyska [The state of scientific and innovative activity in Ukraine in 2020: scientific and analytical note], UkrINTEI, Kyiv. (in Ukrainian)

Shubravs’ka, O.V. (2010) Innovatsiyni transformatsiyi ahroprodovol’choho sektoru ekonomiky: svitovi tendentsuyu ta vitchyznyani realiyi [Innovative transformations of the agri-food sector of the economy: global trends and domestic realities]. Ekonomika i prohnozuvannya, 3, 90–102. (in Ukrainian)

Shubravs’ka, O.V., Prokopenko, K.O. (2013) Rozvitok Ahro innovatsiy v Ukrayini [Development of Agro innovations in Ukraine]. Ekonomika APK, 4, 77–81. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 150
Завантажень PDF: 173
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Чернікова, Н., Бондаренко, І., & Окопний, М. (2021). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАСАДАХ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-84
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ