УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ключові слова: підприємство, управління, ресурсозбереження, соціальна відповідальність, управління ресурсозбереженням

Анотація

У статті розглянуто однин з найбільш пріоритетних напрямів функціонування сучасного підприємства – діяльність в напрямку ресурсоощадного виробництва. Досліджено фактори, які впливають на систему управління ресурсозберігаючим розвитком підприємства. Проведено аналіз основних основні функції управління ресурсозбереженням на підприємстві. Узагальнено, що управління ресурсозбереженням доречно розглядати як процес постійного взаємозв’язку трьох складових, найважливішою з яких є екологія, управління якістю та транспортування й зберігання готової продукції. Виокремлено ефект від ресурсозбереження, який полягає в покращенні умов діяльності, збільшенні його доходів та покращенні якості продукції, для кожного з розглянутих суб’єктів-господарювання. Розглянуто основі напрями поширення соціальної відповідальності підприємства.

Посилання

Березін О. В. Теоретичні засади формування ефективної політики ресурсозбереження підприємств. Вісник Запорізького національного університету. 2014. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/300237162.pdf

Єршова О. О. Ресурсозбереження як альтернативний спосіб господарювання на підприємствах АПК. Ефективна економіка. 2013. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1971

Капустинський В. Управління ресурсозбереженням на підприємствах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». 2010. С. 93. URL: http://surl.li/mrfqm

Колот А. М., Грішнова О. А. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія. К. : КНЕУ, 2012. 501 с.

Комарова К. В., Ковальчук Н. В. Соціальна відповідальність як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України. Інноваційна економіка. 2016, № 5-6(63). С. 25-30.

Кусик Н. Л., Ковалевська А. В. Критичний аналіз методів оцінки ефективності соціально відповідальної діяльності підприємства. Вчені записки Університету «Крок». 2012, Вип. 32. С. 17-25.

Куцик В. І, Олійник М. В. Вибір стратегічних напрямів ресурсозбереження на підприємстві. Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 23(8). 2013. URL: http://surl.li/mrfpy

Ляшенко І. О. Особливості та перспективи розвитку ресурсозбереження в Україні. Ефективна економіка. 2012, № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_11_13.

Мазур О. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління ресурсозбереженням підприємства в умовах енергетичних обмежень. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2017. № 14. С. 245-250.

Макаренко П. М. Соціальна відповідальність аграрних підприємств як чинник їх ефективності та конкурентоспроможності: сутність, складники, проблеми і тенденції здійснення. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2(11). Полтава: ПДАА. 2015. 312 с. С. 3-8.

Мельничук, Н. В. Оцінка ефективності ресурсозбереження на рівні підприємства. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2011, № 4(56). С. 187-192.

Сотник І. М. Управління ресурсозбереженням: соціо-еколого-економічні аспекти: монографія. 2010. Суми: Вид-во СумДУ, 499 с.

Суперека С. Роль ресурсозбереження в системі конкурентоспроможності виробничих підприємств. Економічний простір: збірник наукових праць. 2008, № 20(1). С. 191-199.

Філиппова С. В. Соціальна відповідальність у стратегії управління вітчизняним підприємством: проблемні питання інтегрування механізму. Економіка: реалії часу. 2017, №2(30). С. 5-17.

Храпкіна В. В., Бондаренко Г. С. Управління ресурсозбереженням підприємства. Держава та регіони. 2021, № 3 (120). С. 51-58.

Berezin O. V. (2014) Teoretychni zasady formuvannia efektyvnoi polityky resursozberezhennia pidpryiemstv [Theoretical foundations of the formation of an effective resource conservation policy of enterprises]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/300237162.pdf

Yershova O. O. (2013) Resursozberezhennia yak alternatyvnyi sposib hospodariuvannia na pidpryiemstvakh APK [Resource conservation as an alternative way of management at agribusiness enterprises]. Efektyvna ekonomika. 2013. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1971

Kapustynskyi V. (2010). Upravlinnia resursozberezhenniam na pidpryiemstvakh [Management of resource conservation at enterprises]. Materialy III Vseukrainskoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Pryrodnychi ta humanitarni nauky. aktualni pytannia». P. 93. Available at: http://surl.li/mrfqm

Kolot A. M., Hrishnova O. A. (2012) Sotsialna vidpovidalnist: teoriia i praktyka rozvytku: monohrafiia [Social responsibility: theory and practice of development: monograph]. K. : KNEU. 501 p.

Komarova K. V., Kovalchuk N. V. (2016) Sotsialna vidpovidalnist yak skladova stratehii rozvytku biznesu na pidpryiemstvakh Ukrainy [Social responsibility as a component of business development strategy at Ukrainian enterprises]. Innovatsiina ekonomika, n. 5-6(63). pp. 25-30.

Kusyk N. L., Kovalevska A. V. (2012) Krytychnyi analiz metodiv otsinky efektyvnosti sotsialno vidpovidalnoi diialnosti pidpryiemstva [Critical analysis of methods for assessing the effectiveness of socially responsible enterprise activities]. Vcheni zapysky Universytetu «Krok», n. 32. pp. 17-25.

Kutsyk V. I, Oliinyk M. V. (2013). Vybir stratehichnykh napriamiv resursozberezhennia na pidpryiemstvi [The choice of strategic areas of resource conservation at the enterprise.]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, n. 23(8). Available at: http://surl.li/mrfpy

Liashenko I. O. (2012) Osoblyvosti ta perspektyvy rozvytku resursozberezhennia v Ukraini [Peculiarities and prospects of the development of resource conservation in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, n. 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_11_13.

Mazur O. V., Artemenko L. P. (2017). Stratehichne upravlinnia resursozberezhenniam pidpryiemstva v umovakh enerhetychnykh obmezhen [Strategic management of enterprise resource conservation in conditions of energy restrictions]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut», n. 14. pp. 245-250.

Makarenko P. M. (2015) Sotsialna vidpovidalnist ahrarnykh pidpryiemstv yak chynnyk yikh efektyvnosti ta konkurentospromozhnosti: sutnist, skladnyky, problemy i tendentsii zdiisnennia [Social responsibility of agricultural enterprises as a factor of their efficiency and competitiveness: essence, components, problems and trends of implementation.]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Vyp. 2(11). Poltava: PDAA. pp. 3-8.

Melnychuk, N. V. (2011) Otsinka efektyvnosti resursozberezhennia na rivni pidpryiemstva [Evaluation of the efficiency of resource saving at the enterprise level]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, n. 4(56). pp. 187-192.

Sotnyk I. M. (2010) Upravlinnia resursozberezhenniam: sotsio-ekoloho-ekonomichni aspekty: monohrafiia [Management of resource conservation: socio-ecological and economic aspects: monograph]. Sumy: Vyd-vo SumDU, 499 p.

Supereka S. (2008). Rol resursozberezhennia v systemi konkurentospromozhnosti vyrobnychykh pidpryiemstv [The role of resource conservation in the system of competitiveness of manufacturing enterprises]. Ekonomichnyi prostir: zbirnyk naukovykh prats, n. 20(1). pp. 191-199.

Filyppova S. V. (2017). Sotsialna vidpovidalnist u stratehii upravlinnia vitchyznianym pidpryiemstvom: problemni pytannia intehruvannia mekhanizmu [Social responsibility in the management strategy of a domestic enterprise: problematic issues of mechanism integration]. Ekonomika: realii chasu, n. 2(30). pp. 5-17.

Khrapkina V. V., Bondarenko H. S. (2021). Upravlinnia resursozberezhenniam pidpryiemstva [Resource conservation management of the enterprise]. Derzhava ta rehiony, № 3 (120). pp. 51-58.

Переглядів статті: 59
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Дячков, Д., Баган, Н., & Васильєв, В. (2023). УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-3
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ